8.Sınıf İnkılap Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması

Online Çöz

1. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?
A) Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.
B) İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek yerleri işgal edebilecektir.
C) Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
D) Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.
2. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trakya Paşaeli Cemiyeti
C) Milli Kongre Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
D) Reddiilhak
3. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk
işgali gerçekleştirmiştir?
A) Fransa
B) İtalya
C) İngiltere
D) Yunanistan
4. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?
A) Fransa
B) İtalya
C) ABD
D) Ermenistan
5. Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti. Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?
A) İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması
B) Halkın elinde daha fazla silah bulunması
C) İşgallerin bölgesel olması
D) İstanbul Hükümeti’nin halkı bizzat desteklemesi
6. Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi ,bir Ermeni Devleti kurulmasına zemin hazırlamaya yöneliktir?
A)Osmanlı Ordularının tamamen terhis edilmesi
B)İtilaf Devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi
C)Donanma ve tersanelerin İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması
D)Doğu Anadolu’da karışıklık olduğu taktirde buraların İtilaf Devletlerince işgal edilebilmesi
7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu açısından Mondros Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından sayılmaz?
A) Osmanlı İmparatorluğu savunmasız kaldı.
B) Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona erdi.
C) Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonucunda kaybettiği toprakları geri aldı.
D) Osmanlı İmparatorluğu sömürge haline geldi.
8. Mondros ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra Anadolu ve Trakya’da başlayan işgal hareketlerine karşı oluşturulan Kuvai Milliye örgütleri ve müdafaa-i hukuk dernekleri
Türk halkının aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini öncelikle benimsediğinin göstergesidir?
A) Milliyetçilik
B)Laiklik
C)Cumhuriyetçilik
D)Halkçılık
9. Mondros Ateşkes antlaşmasının 24. maddesine göre “Altı doğu ilinde bir karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilebilecekti.”İtilaf devletleri bu madde ile ne amaçlamıştır .
A)Doğuda bir Ermeni devleti kurabilmek .
B) Doğuda bir Kürt devleti kurabilmek
C)Doğuyu İngiliz himayesine bırakmak
D) Doğuyu Fransız himayesine bırakmak
10. 7.madde İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek durum olduğunda stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdi.
24.Madde Doğu Anadolu’da altı ilde karışıklık çıktığında bu illerin herhangi bir bölümü İtilaf Devletlerince işgal edilebilecekti.
Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli iki maddesi sayılan ve yukarıda verilen iki maddenin temel amacı nedir?
A)Rumları ayaklandırmak.
B)Milli Mücadeleyi önlemek.
C)Daha sonra yapacakları işgallere zemin hazırlamak.
D)Boğazları ele geçirmek.

11. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra oluşturulan milli cemiyetler;
1.Bölgesel kurtuluşu amaçlamış
2.Manda yönetimine karşı olmuş
3.İşgallere karşı savaşmışlardı
Bunlardan hangisi yada hangileri Mustafa Kemal’in önerdiği kurtuluş çaresi olamaz?
A)Yalnız 1
B)Yalnız 2
C)1ve 2
D)1,2 ve 3
12. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra bir taraftan İtilaf Devletleri’nin başlattığı işgaller, bir taraftan da azınlıkların başlattığı isyanlar ve katliamlar Türk halkının tepkisine neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilere örnek olamaz?
A) Manda ve himaye fikrini savunanların olması
B) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması
C) İşgalleri protesto etmek için mitingler yapılması
D) Kuva-yi Milliye birliklerinin kurulması
13. Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7.maddesine dayanarak İtilaf devletleri yurdumuzu işgal ederken İstanbul Hükümeti bu duruma kayıtsız kalmıştır. Halkın bu duruma öncelikli tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Saltanatı kaldırmak
B) Amasya Genelgesini yayınlamak
C) Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri’ni kurmak
D) Misak-ı Milli kararlarını yayınlamak
14. Aşağıdakilerinden hangisinde ikinci olay birincinin sonucu sayılamaz ?
A) Mondros Ateşkesi’nin imzalanması – Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi
B) İstanbul ve Boğazların işgal edilmesi – Osmanlı Hükümetinin ateşkes teklifinde bulunması
C) Paris Konferansının toplanması – İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi
D) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi – Kuva-yi Milliye birliklerinin kurulma
15. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk yurdu olan Anadolu’nun da elden çıkabileceği anlamına gelir?
A) İtilaf Devletlerinin güvenliklerini tehdit edici bir durum ortaya çıktığında, istedikleri stratejik noktayı işgal edilebilecek.
B) Bütün demir yolları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacak
C) Doğu Anadolu’da 6 ilde karışıklık çıkarsa bölge işgal edilecektir.
D) Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacaktı.
16. Aşağıda Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan cemiyetler ve bu cemiyetlerin amaçları eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Cemiyet Amaçları
A) Taşnak ve Hınçak Doğu Anadolu’da Ermeni
Devleti kurmak.
B) İngiliz Muhipleri İzmir’in Yunanlılara
bağlanmasına engel olmak.
C) Pontus Rum İstanbul’da Bizans’ı yeniden
kurmak.
D) Kürt Teali Doğu Anadolu’da bağımsız kürt
devleti kurmak
17. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan mîllî varlığa düşman cemiyetlerin ortak özelliklerinden bi¬ri değildir?
A) Ülke bütünlüğünü bozmaya çalışmaları
B) İşgallere karşı vatanı savunmaları
C) İşgalci devletler tarafından destek görmeleri
D) Anadolu’da başlayan millî harekete karşı olmaları
18. Mondros Mütarekesinin 7.maddesine göre “İtilaf devletlerinin güvenliğini tehlikeye düşüren bir durum ortaya çıkarsa bu devletler Osmanlı Devletinin stratejik öneme sahip herhangi bir bölgesini işgal edecektir“ Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Anadolu topraklarının itilaf devletlerinin eline geçeceği
B) Osmanlının savaştan galip çıktığı
C) Rusya nın Osmanlı topraklarını işgal ettiği
D) I.Dünya savaşıyla Anadolu da bir Türk Devletinin kurulduğu
19. Mondros ateşkesinden sonra başlayan işgallere karşı ilk direniş Anadolu’da nerede başlamıştır?
A) İzmir ve çevresi
B) Trabzon ve çevresi
C) Hatay-Dörtyol’da
D) Maraş ve çevresi
20. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar bağımsız olmak için ayaklanmalar çıkarmışlardır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini zorlaştırdığı söylenebilir?
A)Milliyetçilik hareketlerinin yayılmasını
B)Ülke bütünlüğünün korunmasını
C)İşgal hareketlerinin hazırlanmasını
D)Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını