8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşının Sonuçları

1.Dünya Savaşının Sonuçları

Online Çöz

1. Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları
B) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması
C) Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi
D) İttihat ve Terakki Partisinin Almanya’ya hayranlık duyması
2. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının uzamasına neden olmuştur?
A) Çanakkale Savaşı
B) Bulgaristan’ın Osmanlı yanında savaşa girmesi
C) Wilson İlkeleri
D) Gizli Antlaşmalar
3. Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla savaşmıştır?
A)Çanakkale
B)Kafkasya
C)Irak
D)Suriye
4. Arnavutluk aşağıdaki hangi savaş sırasında Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız olmuştur?
A)I.Dünya Savaşı
B)I.Balkan Savaşı
C)II.Balkan Savaşı
D)Trablusgarp Savaşı
5. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesinin sonuçlarından biri değildir?
A)Rusya’da Çarlık Rejiminin yıkılışını hızlandırmıştır
B) Suriye cephesi açılmıştır.
C)1.Dünya Savaşı’nın süresi uzamıştır.
D)ABD , 1.Dünya Savaşı’na katılma kararı almıştır.
6. I.Dünya savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Rusya’ya askeri yardım ulaştırmak ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süveyş kanalı cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Irak Cephesi
7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I.Dünya Savaşına girme amaçlarından değildir?
A)Almanya’nın savaşı kazanacağına dair olan inanç
B)Son dönemde kaybedilen toprakları geri almak.
C)Rusya’yı parçalayarak büyük bir devleti kurmak.
D)İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek.
8. I. Fransa’nın Almanya’dan Alsak-Lorun bölgesini geri almak istemesi
II. Rusya’nın izlediği Panslavizm politikası
III. Devletler arasında yaşanan ekonomik rekabet
IV. Avusturya Macaristan veliahdının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi
Yukarıda verilen I. Dünya savaşı sebeplerinden hangileri savaşın başlamasının görünürdeki sebebidir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) III ve IV
D) Yalnız IV
9. Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım göndermek amacıyla I. Dünya Savaşında bir çok cephede savaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu cephelerden biri değildir?
A) Galiçya
B) Kafkas
C) Makedonya
D) Romanya
10. Osmanlı Devleti, Almanların da desteğiyle Kanal cephesini açmışlardır. Osmanlı Devletinin bu cepheyi açmalarındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek
B)Süveyş Kanalını ele geçirmek
C)İngilizleri Mısır’dan çıkarmak
D)Yeni ticaret yolu açmak

11. Almanya, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusya’ya
yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir.
Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanya’nın, Osmanlı’nın hangi gücünden yararlanmayı amaçladığı söylenebilir?
A) Halifelik gücünden
B) İnsan gücünden
C) Jeopolitik konumundan
D) Askeri gücünden
12. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir?
A) Çarlık Rusya’sının yıkılması
B) Ekonomik rekabet
C) Silahlanma yarışı
D) Hammadde ve Pazar arayışı
13. Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa’daki savaşların durması hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir?
A) Mondros
B) Moskova
C) Brest-Litovsk
D)Nöyyi
14. 1.Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır?
A)Versay
B)Sevr
C)Mondoros
D)Brest-Litovsk
15. I. Dünya Savaşı’nda itilâf devletleri Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek için aşağıdakilerden hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir?
A) İç Anadolu Bölgesini
B) Doğu Anadolu Bölgesini
C) İstanbul ve boğazları
D) Akdeniz Bölgesi’ni
16. I.Savaş geniş bir alana yayılmıştır.
II.Savaşın süresi uzamıştır
III.Fransa savaştan çekilmek zorunda kalmıştır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı devletinin 1.dünya savaşına girmesinin getirdiği sonuçlardan biri değildir?
A)I ve II
B)II ve III
C)Yalnız III
D)I ve III
17. I.Dünya Savaşından önce İtilaf Devletlerinin İtalya’ya vermeyi kararlaştırdığı Ege
Bölgesinin hangi olayla Yunanistan’a verilmesi kararlaştırılmıştır?
A) Londra Konferansıyla.
B) Sevr Antlaşmasıyla.
C) Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla.
D) Paris barış Konferansı’yla .
18. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti ile imzalanan barış antlaşmasının adı nedir?
A)Mondros Ateşkes Antlaşması
B)Lozan Barış Antlaşması
C)Sevr Barış Antlaşması
D)Mudanya Ateşkes Anlaşması.
19. Rusya,hangi antlaşmayla I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?
A)İstanbul
B)Berlin
C)Brest – Litowsk
D)Kars
20. Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında yönetim değişikliğine uğrayarak savaştan çekilmek zorunda kalmıştır?
A) İtalya
B) Almanya
C) Avusturya
D) Rusya

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı

1.Dünya Savaşı

Online Çöz

1. I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?
A) Almanya
B) İtalya
C) Rusya
D) Avusturya-Macaristan
2. Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?
A) Kafkas
B) Kanal
C) Suriye
D) Çanakkale
3. Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?
A) Almanya
B) İngiltere
C) Osmanlı Devleti
D) Avusturya-Macaristan
4. Aşağıdakilerden hangisinde ittifak devletleri tam olarak verilmiştir?
A) Almanya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti-Bulgaristan
B) Almanya-İtalya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan
C) Almanya-Avusturya-İngiltere-Osmanlı devleti- Bulgaristan
D) İtalya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan
5. I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden biridir?
A) Fransa
B) İngiltere
C) Almanya
D) Rusya
6. Aşağıdakilerden hangisinde İtilaf devletleri birlikte verilmiştir?
A) İngiltere-İtalya-Almanya-Rusya
B) İngiltere-Rusya-Almanya-Fransa
C) İngiltere-Rusya-Fransa-İtalya
D) İngiltere-Rusya-Amerika-İtalya
7. Birinci Dünya Savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle fiili olarak başlamış oldu?
A) Avusturya-Macaristan’ın, Sırbistan’a saldırması ile.
B) Almanya’nın Fransa’ya saldırması ile
C) İngiltere’nin Almanya’ya saldırması ile
D) Rusya’nın Osmanlı Devletine saldırması ile
8. Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulgaristan
B) İtalya
C) Yunanistan
D) Romanya
9. Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi
B) Fransız ihtilali – Açlık
C) Sanayi devrimi – Irkçılık
D) Açlık – Irkçılık
10. Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden hangisidir.
A)Sömürgecilik yarışı
B)Alsas ve Loren
C) Panslavizm
D) Ekonomik rekabet

11. Birinci

Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere-Fransa
B)Almanya-Avusturya
C) Almanya-İtalya
D) İtalya-Fransa
12. Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?
A) Üretimde kalitenin artması
B) İşçi sınıfının ortaya çıkması
C) Sömürgecilik yarışının hızlanması
D) Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması
13. Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?
A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.
B) Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.
C) Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.
D) Rusya’ya yardım ulaştırmak.
14.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?
A) Sömürgecilik yarışı.
B) Siyasi bloklaşma
C) Hızlı silahlanma
D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?
A) Kaybedilen yerleri geri almak
B) Yeni cepheler açmak
C) Sömürgeler elde etmek
D) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak
16. Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden
değildir ?
A) Yeni cepheler açmak
B) Ruslarla işbirliği yapmak
C) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak
D) Halifelik nüfuzundan yararlanmak
17. Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sömürgecilik
A) Milliyetçilik
C) Osmanlıcılık
D) Ümmetçilik
18. 19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar
çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.
A) İngiltere-Almanya
B) İngiltere-Fransa
C) Fransa-İtalya
D) İtalya-Almanya
19. I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A)İmparatorlukların dağılmasına
B) Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine
C)Rejim değişikliklerine
D)Sınırların değişmesine
20. Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Savaşın uzaması
B)Yeni cephelerin açılması
C)İtilaf devletleri ve Rusya arasında irtibatın iyice kopması
D)Almanya’nın savaştan yenik düşmesi

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşının Sebepleri

1.Dünya Savaşının Sebepleri

Online Çöz

1. Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması
B) Üçlü İttifak’ın kurulması
C) Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi
D) Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi
2. “Bağımsızlığımızı kazanalı çok uzun zaman olmadı. Dış tehditlerden uzak olmamız, hammadde zenginliği hızlı gelişmemizi sağladı. Osmanlı devleti sınırlarında oluşturttuğumuz değişik faaliyetlerle oldukça nüfuz elde ettik.”
Yukarıdaki görüş hangi millete ait olabilir?
A) Amerika Birleşik Devletleri
B) Rusya
C) Almanya
D) İngiltere
3. Boğazları ele geçirerek sıcak denizlere inmeyi amaçlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amerika Birleşik Devletleri
B) Rusya
C) Almanya
D) İngiltere
4. Zengin petrol yataklarını elinde bulundurmak için Osmanlı Devletine karşı Arapları kışkırtarak iç karışıklık ve dolayısıyla bölücülük çıkaran ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amerika Birleşik Devletleri
B) Rusya
C) Almanya
D) İngiltere
5. Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler içerisinde olup ortadoğunun zengin petrol yataklarından yararlanma düşüncesi taşıyan, sömürgecilik yarışında yer kapmaya çalışan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amerika Birleşik Devletleri
B) Rusya
C) Almanya
D) İngiltere
6. Birinci Dünya Savaşının çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
A) Milliyetçilik akımı
B) Sanayi Devrimi
C) Sömürgecilik yarışı
D) Ortadoğu petrolleri
7. Birliğini geç tamamlayan, sömürgecilik yarışında geç kalındığını düşünen, özellikle kuzey Afrika’da etkili olamaya çalışan saldırgan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avusturya-Macaristan
B) İtalya
C) İngiltere
D) Fransa
8. Osmanlı Devleti üzerindeki imtiyazlarını koruma telaşına kapılan ve hak iddiasında bulunan sömürgeci devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avusturya-Macaristan
B) İtalya
C) İngiltere
D) Fransa
9. Balkanlara hakim olmak isteyen, bunun içinde gücüne güvendiği Almanya’nın desteğini alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avusturya-Macaristan
B) İtalya
C) İngiltere
D) Fransa
10. Osmanlı Devletinin iç ve dış olumsuzluklara rağmen 1.Dünya savaşına girme düşüncesi taşımasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sömürgecilik yarışına katılma isteği
B) Siyasi bütünlük oluşturma düşüncesi
C) Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
D) Sınırlarını genişletme düşüncesi

11. Birinci Dünya Savaşının başlıca sebepleri
I-Sömürgecilik
II-Milliyetçilik akımı
III-Silahlanma ve bloklaşma
IV-Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması.
Buna göre yukarıdaki olaylardan hangilerinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
12. Osmanlı devleti Fransız İhtilalinin en çok hangi ilkesinden olumsuz etkilenmiştir?
A) Özgürlük
B) Milliyetçilik
C) Eşitlik
D) Adalet
13. Osmanlı devleti 1.Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?
A) Kafkasya
B) Çanakkale
C) Trablusgarp
D) Irak
14. Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na kendi
yanında girmesini istemesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yaymak istemesi
B) Süveyş kanalını denetim altına alarak İngiltere’nin sömürgelerine ulaşmasını engellemek
C) Osmanlının eski gücüne kavuşmasını sağlamak
D) Osmanlı padişahının halifelik nüfusundan faydalanmak istemesi
15. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nın nedenlerinden değildir?
A) Sömürgecilik yarışının hız kazanması
B) Milliyetçilik akımının imparatorlukları yıkmaya başlaması
C) Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının paylaşılmak istenmesi
D) Rusya’da çarlık rejiminin yıkılıp yerine Bolşeviklerin gelmesi
16. Sanayi Devrimi ile birlikte endüstrileşen ülkeler ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine yönelmişlerdir ?
A) Yeni sömürgeler elde etmeye
B) Bağımsızlık savaşlarını desteklemeye
C) Krallıkları güçlendirmeye
D) İnsan haklarını yasalarla güvence altına almaya
17. Fransız İhtilali ve sonrasında yayınlanan Fransız İnsan Hakları Bildirisi birçok ülkeyi
etkilediği gibi Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir.Aşağıdakilerden hangisi Fransız
İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkilerinden biridir?
A)Osmanlı ülkesinde meşrutiyet yönetimine geçilmesi
B)Rusya’nın Balkan milletlerini bağımsızlık için kışkırtması
C)Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi
D)Ekonomisinin bozulması
18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na katılma nedenlerinden
biri değildir?
A)Siyasi bir yalnızlık içinde olması
B)Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünmesi
C)İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’na saldırması
D)Balkan Savaşlarında kaybedilen yerlerin geri alınabileceği fikri
19. Aşağıdakilerden hangi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme sebebi değildir?
A) Kaybedilen toprakları yeniden alma arzusu
B) Cumhuriyet rejimi ilan etmek
C) Almanların savaşı kazanacağı düşüncesi
D) Enver Paşa ile İttihat ve Terakki Partisi’nin Alman hayranlığı
20. I. Dünya savaşında Almanya’nın Osmanlı Devletini yanına çekmek istemesinin sebeplerinden
biri değildir ?
A) Doğudaki cephe yükünü hafifletmek
B)Osmanlı devletinin büyük askeri gücünden yararlanmak istemesi
C) Osmanlı devletinin halifelik gücünden yararlanmak istemesi
D)İngiltere’nin sömürgelerine giden yolları kapatabilmek için

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı

1.Dünya Savaşı

Online Çöz

1-19.yüzyılın  ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.
A) İngiltere-Almanya
B) İngiltere-Fransa
C) Fransa-İtalya
D) İtalya-Almanya

2- Osmanlı devleti 1.Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?
A) Kafkasya
B) Çanakkale
C) Trablusgarp
D) Irak

3-Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularını Alman generallerinin yönetmesine karşı çıkması onun hangi özelliği ile ilgilidir?
A) Askerliğine güvenmesine
B) Alman generallerine güvenmemesine
C) Ulusal bağımsızlığa düşkünlüğüne
D) İleri görüşlülüğüne

4-  M.Kemal Atatürk aşağıdaki savaşlardan hangisinde aktif olarak görev almamıştır?
A) 1.Dünya Savaşı
B) Trablusgarb
C) Kurtuluş Savaş
D) Balkan Savaşı

5- Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?
A) Osmanlı Devleti
B) Fransa
C) Bulgaristan
D) Avusturya-Macaristan

6-1.Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır?
A) Versay
B) Sevr
C) Mondoros
D) Brest-Litovsk

7-Osmanlı Devleti’nin hangi cephedeki başarısı Rusya’nın 1.Dünya Savaşı’ndan çekilmesinde etkili olmuştur?
A) Kanal
B) Irak
C) Çanakkale
D) Kafkas

8Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşı’na giriş nedenlerinden biridir?
A)Avrupa devletleriyle yakınlaşmak
B)Kapitülasyonlardan faydalanmak
C)Son zamanlarda kaybettiği yerleri geri almak
D)Sömürge elde etmek

9-1.Dünya Savaşında Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Osmanlı Devletinin ekonomik ve askeri gücünden yararlanmak
B)Osmanlı topraklarının jeopolitik öneminden yararlanmak
C)Osmanlı Devletinin halifelik gücünden yararlanmak
D)Osmanlı Devletinin milletler arası siyasi gücünden faydalanmak

10-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı sırasında savaştığı cepheler arasında yer almaz?
A)Kafkas
B)Suriye-Filistin
C)Çanakkale
D)Batı-Anadolu

 

11-  I. Kanal
II.Çanakkale
III. Suriye
IV. Kafkas

1.Dünya Savaşı başladıktan sonra İngiltere ve Fransa iç sorunlar yaşayan müttefikleri Rusya’ya yardım etmeye karar vermişlerdir. Bu durum yukarıda verilen cephelerden hangisinin açılmasına yol açmıştır?
A)I
B)II
C)III
D)IV

12-Almanya 1.Dünya Savaşında Osmanlının kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)Yeni cepheler açılacak İtilaf Devletlerini oyalayacaktı.
B) İngiltere’nin sömürgelerine giden yol kapanacaktı
C) Osmanlı’nın ekonomik zenginliğinden faydalanmak
D) Osmanlı padişahının halifelik kimliğinden yararlanıp Müslümanları yanına çekmek

13-.Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?
A) Osmanlı Devleti
B) Fransa
C) Bulgaristan
D) Avusturya-Macaristan

14-Osmanlı devleti 1.dünya savaşında hangi devletin yanında savaşa katılmıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Almanya
D) İtalya

15-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?
A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
B) İttihat ve Terakki Hükümeti’nin Almanya’nın savaşı kazanacağına inanması
C) Sömürge elde ederek,Almanya’ya yakınlaşmak
D) Devletin yeniden Avrupa’da kuvvetli duruma gelmesini sağlamak

16- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?
A) Kaybedilen yerleri geri almak
B) Yeni cepheler açmak
C) Sömürgeler elde etmek
D) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

17-      I.Dünya Savaşı’nı sonuçlandıran antlaşmalardan hangisi bir öncekini tamamlayıcı ve tekrarlayıcı niteliktedir?
A) Versay
B) Triyanon
C) Nöyyi
D) Sevr           

18-Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulgaristan
B) İtalya
C) Yunanistan
D) Romanya

19-Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
A) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi
B) Fransız ihtilali – Açlık
C) Sanayi devrimi – Irkçılık
D) Açlık – Irkçılık

20- Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden
hangisidir.
A) Sömürgecilik yarışı
B) Alsas ve Loren
C) Panslavizm
D) Ekonomik rekabet