8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı

1.Dünya Savaşı

Online Çöz

1. I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?
A) Almanya
B) İtalya
C) Rusya
D) Avusturya-Macaristan
2. Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?
A) Kafkas
B) Kanal
C) Suriye
D) Çanakkale
3. Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?
A) Almanya
B) İngiltere
C) Osmanlı Devleti
D) Avusturya-Macaristan
4. Aşağıdakilerden hangisinde ittifak devletleri tam olarak verilmiştir?
A) Almanya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti-Bulgaristan
B) Almanya-İtalya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan
C) Almanya-Avusturya-İngiltere-Osmanlı devleti- Bulgaristan
D) İtalya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan
5. I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden biridir?
A) Fransa
B) İngiltere
C) Almanya
D) Rusya
6. Aşağıdakilerden hangisinde İtilaf devletleri birlikte verilmiştir?
A) İngiltere-İtalya-Almanya-Rusya
B) İngiltere-Rusya-Almanya-Fransa
C) İngiltere-Rusya-Fransa-İtalya
D) İngiltere-Rusya-Amerika-İtalya
7. Birinci Dünya Savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle fiili olarak başlamış oldu?
A) Avusturya-Macaristan’ın, Sırbistan’a saldırması ile.
B) Almanya’nın Fransa’ya saldırması ile
C) İngiltere’nin Almanya’ya saldırması ile
D) Rusya’nın Osmanlı Devletine saldırması ile
8. Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulgaristan
B) İtalya
C) Yunanistan
D) Romanya
9. Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi
B) Fransız ihtilali – Açlık
C) Sanayi devrimi – Irkçılık
D) Açlık – Irkçılık
10. Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden hangisidir.
A)Sömürgecilik yarışı
B)Alsas ve Loren
C) Panslavizm
D) Ekonomik rekabet

11. Birinci

Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere-Fransa
B)Almanya-Avusturya
C) Almanya-İtalya
D) İtalya-Fransa
12. Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?
A) Üretimde kalitenin artması
B) İşçi sınıfının ortaya çıkması
C) Sömürgecilik yarışının hızlanması
D) Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması
13. Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?
A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.
B) Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.
C) Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.
D) Rusya’ya yardım ulaştırmak.
14.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?
A) Sömürgecilik yarışı.
B) Siyasi bloklaşma
C) Hızlı silahlanma
D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?
A) Kaybedilen yerleri geri almak
B) Yeni cepheler açmak
C) Sömürgeler elde etmek
D) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak
16. Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden
değildir ?
A) Yeni cepheler açmak
B) Ruslarla işbirliği yapmak
C) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak
D) Halifelik nüfuzundan yararlanmak
17. Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sömürgecilik
A) Milliyetçilik
C) Osmanlıcılık
D) Ümmetçilik
18. 19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar
çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.
A) İngiltere-Almanya
B) İngiltere-Fransa
C) Fransa-İtalya
D) İtalya-Almanya
19. I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A)İmparatorlukların dağılmasına
B) Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine
C)Rejim değişikliklerine
D)Sınırların değişmesine
20. Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Savaşın uzaması
B)Yeni cephelerin açılması
C)İtilaf devletleri ve Rusya arasında irtibatın iyice kopması
D)Almanya’nın savaştan yenik düşmesi

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dünya Savaşı

1.Dünya Savaşı

Online Çöz

1-19.yüzyılın  ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.
A) İngiltere-Almanya
B) İngiltere-Fransa
C) Fransa-İtalya
D) İtalya-Almanya

2- Osmanlı devleti 1.Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?
A) Kafkasya
B) Çanakkale
C) Trablusgarp
D) Irak

3-Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularını Alman generallerinin yönetmesine karşı çıkması onun hangi özelliği ile ilgilidir?
A) Askerliğine güvenmesine
B) Alman generallerine güvenmemesine
C) Ulusal bağımsızlığa düşkünlüğüne
D) İleri görüşlülüğüne

4-  M.Kemal Atatürk aşağıdaki savaşlardan hangisinde aktif olarak görev almamıştır?
A) 1.Dünya Savaşı
B) Trablusgarb
C) Kurtuluş Savaş
D) Balkan Savaşı

5- Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?
A) Osmanlı Devleti
B) Fransa
C) Bulgaristan
D) Avusturya-Macaristan

6-1.Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır?
A) Versay
B) Sevr
C) Mondoros
D) Brest-Litovsk

7-Osmanlı Devleti’nin hangi cephedeki başarısı Rusya’nın 1.Dünya Savaşı’ndan çekilmesinde etkili olmuştur?
A) Kanal
B) Irak
C) Çanakkale
D) Kafkas

8Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşı’na giriş nedenlerinden biridir?
A)Avrupa devletleriyle yakınlaşmak
B)Kapitülasyonlardan faydalanmak
C)Son zamanlarda kaybettiği yerleri geri almak
D)Sömürge elde etmek

9-1.Dünya Savaşında Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Osmanlı Devletinin ekonomik ve askeri gücünden yararlanmak
B)Osmanlı topraklarının jeopolitik öneminden yararlanmak
C)Osmanlı Devletinin halifelik gücünden yararlanmak
D)Osmanlı Devletinin milletler arası siyasi gücünden faydalanmak

10-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı sırasında savaştığı cepheler arasında yer almaz?
A)Kafkas
B)Suriye-Filistin
C)Çanakkale
D)Batı-Anadolu

 

11-  I. Kanal
II.Çanakkale
III. Suriye
IV. Kafkas

1.Dünya Savaşı başladıktan sonra İngiltere ve Fransa iç sorunlar yaşayan müttefikleri Rusya’ya yardım etmeye karar vermişlerdir. Bu durum yukarıda verilen cephelerden hangisinin açılmasına yol açmıştır?
A)I
B)II
C)III
D)IV

12-Almanya 1.Dünya Savaşında Osmanlının kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)Yeni cepheler açılacak İtilaf Devletlerini oyalayacaktı.
B) İngiltere’nin sömürgelerine giden yol kapanacaktı
C) Osmanlı’nın ekonomik zenginliğinden faydalanmak
D) Osmanlı padişahının halifelik kimliğinden yararlanıp Müslümanları yanına çekmek

13-.Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?
A) Osmanlı Devleti
B) Fransa
C) Bulgaristan
D) Avusturya-Macaristan

14-Osmanlı devleti 1.dünya savaşında hangi devletin yanında savaşa katılmıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Almanya
D) İtalya

15-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?
A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
B) İttihat ve Terakki Hükümeti’nin Almanya’nın savaşı kazanacağına inanması
C) Sömürge elde ederek,Almanya’ya yakınlaşmak
D) Devletin yeniden Avrupa’da kuvvetli duruma gelmesini sağlamak

16- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?
A) Kaybedilen yerleri geri almak
B) Yeni cepheler açmak
C) Sömürgeler elde etmek
D) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

17-      I.Dünya Savaşı’nı sonuçlandıran antlaşmalardan hangisi bir öncekini tamamlayıcı ve tekrarlayıcı niteliktedir?
A) Versay
B) Triyanon
C) Nöyyi
D) Sevr           

18-Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulgaristan
B) İtalya
C) Yunanistan
D) Romanya

19-Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
A) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi
B) Fransız ihtilali – Açlık
C) Sanayi devrimi – Irkçılık
D) Açlık – Irkçılık

20- Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden
hangisidir.
A) Sömürgecilik yarışı
B) Alsas ve Loren
C) Panslavizm
D) Ekonomik rekabet