8.Sınıf İnkılap Tarihi Genel Değerlendirme Testleri

Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10
Genel Değerlendirme 11
Genel Değerlendirme 12
Genel Değerlendirme 13
Genel Değerlendirme 14
Genel Değerlendirme 15
Genel Değerlendirme 16
Genel Değerlendirme 17
Genel Değerlendirme 18
Genel Değerlendirme 19
Genel Değerlendirme 20

8.Sınıf İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri

Online Çöz

1.Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün dayandığı esaslardan birisi olamaz?
A) Barışçılık
B) Bilimsellik
C) Çağdaşlık
D) Savaşçılık
2. Milliyetçilik ve Halkçılık ilkesinin bütünleştiği Atatürk İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik
C) Devletçilik
D) İnkılapçılık
3. Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyetçilik ilkesiyle çelişen bir durum bulunmaktadır?
A) İdareciler seçimle belirlenir
B) Kişilerin yararı toplum çıkarlarındın önemlidir
C) Yöneticiler halka hesap vermek zorundadır
D) Yöneticiler seçimle belirlenmelidir
4. Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucu olan Atatürk ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Laiklik
D) İnkılapçılık
5. Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasını
öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
6. Türk Medeni Kanunun kabulü ve Soyadı Kanunu hangi ilke doğrultusunda yapılan yeniliklerdendir?
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Laiklik
D) İnkılapçılık
7. Kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının kaldırılması ve herkesin kanun önünde eşit
kabul edilmesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?
A) Milliyetçilik
B) İnkılapçılık
C) Halkçılık
D) Devletçilik
8. Atatürk’ün Milliyetçilik anlayışında Türk milletinin kuruluşunda siyasi birlik, dil birliği, yurt birliği, tarih birliği ve ahlaki yakınlık etkili olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) birleştiricilik
B) kaynaştırıcılık
C) yayılmacılık
D) köklüdür
9. Devletin ekonomiye müdahale ederek 1934 yılında Birinci Beş Yıllık Kalkınma
Planını uygulaması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandığının bir
kanıtıdır?
A) İnkılapçılık
B) Laiklik
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
10. Buna göre millî egemenlik ilkesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Laiklik
D) İnkılapçılık

11. Cumhuriyetin ilk yıllarında benimsenen ekonomi yöntem ve ilkeleri hangi Atatürk ilkesi doğrultusundadır?
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Laiklik
D) İnkılapçılık
12. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birleştiricidir
B) Kaynaştırıcıdır
C) Irkçıdır
D) Laiktir
13. Halifeliğin kaldırılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A) Devletçilik
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
14. Saltanatın kaldırılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Laiklik
D) Cumhuriyetçilik
15. Laiklik ilkesini kabul etmiş bir devlette aşağıdaki durumlardan hangisinin olması
beklenemez?
A) Düşünce ve inanç özgürlüğünün sağlanması
B) Değişik inanç ve kültürlerin bir arada yaşaması
C) Farklı inançlara göre değişik hukuk kurallarının uygulanması
D) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
16. Gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelerin uygun olanlarını benimsemek aşağıdaki ilkelerin hangisi ile ilgili olabilir?
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Laiklik
D) İnkılapçılık
17. Aşağıdaki ilkelerden hangisi diğerlerini bütünleyen bir ilkedir?
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) Laiklik
18. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile
ilgili gelişmelerdir?
A) Halkçılık
B) İnkılapçılık
C) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik
19. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce sisteminin temelini oluşturmaktadır?
A) Akılcılık ve bilimsellik
B) Milliyetçilik ve ulusalcılık
C) Ulusal Egemenlik
D) Milli birlik ve beraberlik
20. Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde millî politikanın uygulanmasında ve millî
hedeflerin elde edilmesinde kullanılan fiziki güç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasi Güç
B) Askerî Güç
C) Ekonomik Güç
D) Sosyokültürel Güç

8.Sınıf İnkılap Tarihi Atatürk İnkılapları

Atatürk İnkılapları

Online Çöz

1.I-Saltanatın kaldırılması
II-Halifeliğin kaldırılması
III-Medeni kanunun kabulü
IV-Yeni Türk harflerinin kabulü
Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) I-III-II-IV
B) II-III-IV-I
C) III-IV-I-II
D) I-II-III-IV
2. Saltanatın kaldırılması hangi alanda yapılan yenilikler arasında yer almaktadır?
A) Toplumsal
B) Ekonomi
C) Siyasi
D) Hukuk
3. 1921 Anayasası, egemenliğin bir kişiye, bir aileye, bir zümreye değil millete ait olduğunu en açık şekilde belirtmişti. Bu aşağıdakilerden hangisinin hukuken kalktığına işaret eder?
A) Halifelik
B) Saltanat
C) Mecelle
D) Kuvayı Milliye
4. Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?
A) 1 Kasım 1922
B) 27 Aralık 1919
C) 30 Kasım 1925
D) 10 Aralık 1948
5. 9 Eylül 1922 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlarda ekonomide hangi ilke benimsenmiştir?
A) Özel sektör ağırlıklı
B) Liberal ekonomi
C) Dışa bağımlılık
D) Devletçilik
6. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanla ilgili çıkarılan yasalardan birisidir?
A) Tekalif-i Milliye
B) Misak-ı Milli
C) Misak-ı İktisadi
D) Milli ant
7. Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın başkent yapılmasının temel nedenlerden birisidir?
A) Coğrafi konumu
B) Şehir yapısı
C) Tarihi önemi
D) TBMM’nin burada olması
8. Yeni devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olmasının temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtuluş Savaşı
B) Padişahlık yönetimi
C) Halifelik
D) Ulusal Egemenlik
9. I. Cumhuriyetin ilanı.
II. Saltanatın kaldırılması
III. Ankara’nın başkent olması
Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I.II.III
B) III.I.II
C) II.III.I
D) I.III.II
10. “Tevhid-i Tedrisat” hangi alanda yapılan yeniliklerin temelini oluşturmuştur?
A) Ekonomi
B) Eğitim
C) Siyasi
D) Hukuk
11. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan yeniliklerden birisi değildir?
A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunun çıkarılması
D) Karma eğitime geçilmesi
12. Cumhuriyetin ilk yıllarında inkılapların birbiri ardına yapılmasının sonucunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Atatürk’e muhalif olanlar meclis bünyesinde yeni bir parti oluşturdular. Bu parti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Cumhuriyet Halk Fırkası
C) Terakkiperver Halk Fırkası
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
13. Şeyh Sait İsyanı aşağıdaki partilerden hangisinin fes edilmesine neden olmuştur?
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Cumhuriyet Halk Fırkası
C) Terakkiperver Halk Fırkası
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
14. Atatürk’ün isteği ile Fethi (Okyar) Bey tarafından kurulan ve kısa sürede kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Cumhuriyet Halk Fırkası
C) Terakkiperver Halk Fırkası
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
15. Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan partilerin kısa sürede kapatılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atatürk’ün İsteği
B) Rejim karşıtlarının etkisi
C) Halifeliğin devam ediyor olması
D) Siyasi partilerin yetersizliği
16. Yeni kurulan Türkiye’nin diğer devletlerle uluslar arası ilişkilerini kolaylaştırmak, toplumda ikiliğe ve kargaşaya neden olan sistemleri düzenlemek gerekiyordu. Bu amaçla aşağıdaki yeniliklerden hangisi yapılmıştır?
A) Şapka İnkılabı
B) Harf İnkılabı
C) Takvim ve saat ölçülerinde yenilik yapılması
D) Hukuk alanında yenilikler yapılması
17. Yeni Türkiye Devleti’nin çıkardığı ilk anayasası 1921 Anayasa’sı olmuştu. Bu anayasaya ileriki yıllarda eklenen maddelerden en önemlisi hangisidir?
A) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
B) Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir
C) TBMM’nin kurulması
D) Şapka İnkılabı
18. Türkiye Cumhuriyetinin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1921 Anayasası
B) 1924 Anayasası
C) 1961 Anayasası
D) 1982 Anayasası
19. Toplumsal ve sosyal hayatı düzenlemek için çıkarılan temel yasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soyadı Kanunu
B) Tekalifi Milliye
C) Teşkilatı Esasi
D) Türk Medeni Kanunu
20. Milli Egemenlik ilkesi aşağıdaki anayasalardan hangisinin temelini oluşturmuştur?
A) 1921 Anayasası
B) 1924 Anayasası
C) 1961 Anayasası
D) 1982 Anayasası

8.Sınıf İnkılap Tarihi Batı cephesi

Batı cephesi

Online Çöz

1. Yunanlılar aşağıdaki olayların hangisinden sonra İzmir’i işgal ettiler?
A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Paris Barış Konferansı
C) Londra Konferansı
D) Sevr Antlaşması
2. Paris barış görüşmelerinde İngiltere ve Fransa daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya verdikleri İzmir ve çevresini, Paris’te Yunanistan’a vermişlerdir. İzmir ve civarının Yunanistan’a verilmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğu Akdeniz’de güçlü bir devletin varlığını istememeleri
B) Rum nüfusunu bu bölgede kullanmak istemeleri
C) Halifelik kurumunu yıkmak istemeleri
D) Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’ndaki üstüm başarıları
3. Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesine izin verilmesi aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilemiştir?
A) İngiltere
B) Fransa
C) İtalya
D) Rusya
4. Paris Konferansının toplanmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya’ya daha fazla yer vermek
B) Antalya ve Konya’yı Fransızlara vermek
C) Doğu Anadoluyu İngilizlere vermek
D) Batı Anadoluyu Yunanlılara vermek
5. Kuvayı Milliye birliklerinin Yunanlılara karşı başarısız olması sonucunda TBMM tarafından aşağıdakilerin hangisinin oluşturulmasına hız verilmiştir?
A) TBMM’yi taşıma
B) Geri çekilme
C) Düzenli ordunun kurulmasına
D) Kurtuluş Savaşının başlatılmasına
6. Düzenli ordunun kazandığı ilk başarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük Taarruz
B) I.İnönü Savaşı
C) II.İnönü Savaşı
D) Sakarya Meydan Savaşı
7. Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Savaşından sonra yaşanan gelişmelerden biri olamaz?
A) İstiklal Marşının kabulü
B) Güney Cephesinin kapanması
C) Moskova Antlaşmasının imzalanması
D) Londra Konferansı’nın toplanması
8. Aşağıdakilerden hangisi ulusal kurtuluş mücadelesinin hazırlık dönemi gelişmelerinden biri değildir?
A) 1.İnönü savaşı
B) Kongrelerin toplanması
C) Genelgelerin yayınlanması
D) Misak-ı Milli’nin kabulü
9. Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin batı cephesinde Yunanlılara karşı kazandığı başarılar ve bazı sonuçları verilmiştir:
-I.İnönü-TBMM’nin Londra Konferansına davet edilmesi
-II.İnönü-İtalya’nın Anadolu’yu terk etmesi
-Sakarya-Fransa’nın Ankara Antlaşmasını imzalaması
Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)Londra Konferansından sonra Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.
B) Askeri başarılar siyasi gelişmeleri etkilemiştir.
C)Ankara Antlaşması ile Türk –Yunan dostluğu başlamıştır.
D) Anadolu’yu önce Fransızlar terk etmiştir.
10. Aşağıdaki olayların hangisi itilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını artırmış ve Londra Konferansının toplanmasına neden olmuştur?
A) Büyük Taarruz
B) Sakarya Meydan Savaşı
C) II.İnönü Zaferi
D) I.İnönü Zaferi

11. Aşağıdakilerden hangisi Londra Konferansından TBMM’nin beklentilerinden birisi değildir?
A) Yunanlıları oyalamak zaman kazanmak
B) Misakı Milliyi dünyaya duyurmak
C) TBMM’yi kabul ettirmek
D) Türkler barış istemiyor propagandasını çürütmek.
12. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinin Londra Konferansından beklentilerinden birisi değildir?
A) Kapitülasyonları devam ettirmek
B) Doğuda bir Ermeni Devleti kurmak
C) Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığını devam ettirmek.
D) Yunanlılara toprak kazandırmak.
13.Aşağıdakilerden hangisi II.İnönü Savaşının sebeplerinden birisi olamaz?
A) Sevr Anlaşmasını kabul ettirmek
B) TBMM’yi dağıtmak
C) Türkleri barışa zorlamak
D) Batı Anadolu’da Yunanlıların kalıcılığını sağlamak.
14. Sevr Antlaşmasına göre Anadolu’yu aralarında paylaşan İtilaf Devletlerinden hangisi II. İnönü Savaşından sonra işgal ettiği yerleri boşaltma kararı almıştır?
A ) Rusya
B ) Fransa
C ) İngiltere
D ) İtalya
15. Ordunun ihtiyaçlarını gidermek için Sakarya Savaşından önce çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hıyaneti Vataniye
B) Kanuni Esasi
C) Tevhidi Tedrisat
D) Tekalif-i Milliye
16. Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisi hangi savaştan önce verilmiştir?
A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Büyük Taarruz
D) Sakarya Meydan Savaşı
17. Hangi başarıdan sonra Fransızlarla Ankara Antlaşması yapılmıştır?
A) II.İnönü Savaşı
B) Sakarya Meydan Savaşı
C) Büyük Taarruz
D) I.İnönü Savaşı
18. Kurtuluş Savaşının kazanılmasını kesin zaferi sağladığımız savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) I.İnönü
B) II.İnönü
C) Büyük Taarruz
D) Sakarya Meydan Savaşı.
19. Batı Cephesini sonuçlandıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lozan Barış Antlaşması
B) Ankara Antlaşması
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Moskova Antlaşması
20. Türk Milletinin Haklı davasını bütün dünyanın kabul ettiğini gösteren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mondros Antlaşması
B) Lozan Barış Antlaşması
C) Sevr Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

8.Sınıf İnkılap Tarihi Doğu Cephesi

Doğu Cephesi

Online Çöz

1. Kafkaslar ve Doğu Anadolu’yu kontrolü altında tutmak amacıyla Ermenileri destekleyen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya
B) İngiltere
C) Fransa
D) İtalya
2. Mondros Ateşkes antlaşmasına rağmen emrindeki orduyu dağıtmayarak Ermenilere karşı mücadelesini sürdüren Türk komutanı hangisidir?
A) Kazım Karabekir
B) İsmet İnönü
C) Refet Bele
D) Fevzi Çakmak
3. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisinde ”Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecek” maddesi konularak bu illerde Ermeni devletinin kurulması planlanmıştır?
A) Kars
B) Mudanya
C) Mondros
D) Gümrü
4. Mondros Ateşkes Antlaşmasının 24. maddesine göre “Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edebileceklerdir.” İtilaf Devletleri bu madde ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?
A) Dünya siyasetinde etkin rol almayı.
B) Hammadde ve Pazar ihtiyaçlarını karşılamayı.
C) Padişahın güvenliğini sağlamayı.
D) Bağımsız Ermeni Devleti’nin kurulmasına zemin hazırlamayı.
5. Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır.
A) Vatanı savunmasız bırakmak
B) Doğu Anadolu’da Ermenistan devletini kurmak
C) Anadolu’nun işgalini kolaylaştırmak
D) Ülke haberleşmesine el koymak
6. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Doğu Anadolu’daki illerin Ermenilere verilmesini engellemek için kurulmuştur. Trakya Paşaeli Cemiyeti Trakya’daki Rumların baskılarına karşı koymak için kurulmuştur. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ise Trabzon’da Pontus Devletinin kurulmasını engellemek için kurulumuştur. Bu verilere bakıldığında Anadolu’da kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Düşmana silahlı direnişle karşılık vermişlerdir
B) Bölgesel kurtuluş yoluna gitmişlerdir
C) Tek elden yönetilmişlerdir
D) Hükümet tarafından desteklenmişlerdir.
7. Güney cephesinde aşağıdakilerden hangisi ile savaşılmıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Rusya
D) İtalya
8. Güney cephesinde işgallere, hangi kuvvetler karşı koymuştur?
A) Kuvayı Milliye
B) Osmanlı ordusu
C) Düzenli ordu
D) Kazım Karabekir birlikleri
9. İşgallere karşı ilk direniş hangi cephede başlamıştır?
A) Batı cephesi
B) Güney cephesi
C) Doğu cephesi
D) Kuzey cephesi
10. Kuva-yı milliye hareketi ilk olarak Güney ve Batı cephelerinde ortaya çıkmıştır.
Buna göre Kuva-yı milliye birlikleri ilk olarak aşağıdaki devletlerin hangileri ile mücadele etmiştir?
Güney Batı
A) İtalya Fransa
B) İngiltere İtalya
C) Rusya Yunanistan
D) Fransa Yunanistan

11. Güney cephesinde aşağıdaki illerimizin hangisinde büyük boyutlu bir çatışma yaşanmamıştır?
A) Adana
B) Antep
C) Maraş
D) Urfa
12. Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşunla başlayan mücadele aşağıdaki illerimizin hangisinde olmuştur?
A) Adana
B) Antep
C) Maraş
D) Urfa
13. Henüz TBMM açılmamışken Milli Mücadelenin ilk başarısı aşağıdaki illerimizin hangisinde kazanılmıştır?
A) Adana
B) Antep
C) Maraş
D) Urfa
14. Direnişi Şahin Beyle anılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adana
B) Antep
C) Maraş
D) Urfa
15. Antalya ve çevresi kimler tarafından işgal edilmişti?
A) Rusya
B) İngiltere
C) Fransa
D) İtalya
16. Kurtuluş Savaşında gösterdiği üstün başarı nedeni ile TBMM tarafından Şanlı ünvanı ile ödüllendirilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adana
B) Antep
C) Maraş
D) Urfa
17. Kurtuluş Savaşında gösterdiği üstün başarı nedeni ile TBMM tarafından Gazi ünvanı ile ödüllendirilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adana
B) Antep
C) Maraş
D) Urfa
18. Kurtuluş Savaşında gösterdiği üstün başarı nedeni ile TBMM tarafından Kahraman ünvanı ile ödüllendirilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adana
B) Antep
C) Maraş
D) Urfa
19. Kurtuluş savaşında en uzun ve en kanlı mücadele hangi cephede yapılmıştır?
A) Güney cephesi
B) Doğu cephesi
C) Batı cephesi
D) Kuzey cephesi
20. Güney sınırlarımız hangi anlaşmayla güvence altına alınmıştır?
A) Gümrü
B) Ankara
C) Mudanya
D) Mondros

8.Sınıf İnkılap Tarihi Erzurum ve Sivas Kongresi

Erzurum ve Sivas Kongresi

Online Çöz

1. Toplanışı itibariyle bölgesel, alınan kararlarıyla ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Amasya görüşmesi
2. Toplanma ve alınan karalarıyla tamamen ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Amasya görüşmesi
3. Amasya Genelgesini yayınlayan Mustafa Kemal aşağıdaki illerimizin hangisine gitti?
A) Ankara
B) Erzurum
C) Samsun
D) Sivas
4. Mustafa Kemal çok sevdiği askerlik görevinden ne zaman ayrılmıştır?
A) Amasya Genelgesini yayınlayınca
B) Sivas Kongresi sırasında
C) Erzurum Kongresinden önce
D) Samsuna çıkınca
5. “Kuvayi Milliye yi amil(etken) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.”
Yukarıdaki bu karar hangi kongrede alınmıştır?
A) Balıkesir Kongresi
B) Erzurum Kongresi
C) Alaşehir Kongresi
D) Sivas Kongresi
6. Doğudaki yararlı cemiyetler “ Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” olarak nerede birleştirilmiştir?
A) Balıkesir Kongresi
B) Erzurum Kongresi
C) Alaşehir Kongresi
D) Sivas Kongresi
7. Sivas Kongresiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.
B) Aldığı kararlar ve toplanış şekli açısından ulusaldır.
C) Heyet-i temsiliye ilk kez burada seçilmiştir.
D) Erzurum Kongresinde alınan kararlar kabul edilmiştir.
8. Sivas Kongresi’nin “Ulusal bir kongre” olarak kabul edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kongreye katılımın çok olması
B) Erzurum kongresine katılan bazı delegelerin bu kongreye de katılması
C) Vatanın her yöresinden gelen delegelerle toplanması
D) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi
9. Temsil Heyeti ilk defa hangi kongrede seçilmiştir?
A) Balıkesir Kongresi
B) Erzurum Kongresi
C) Alaşehir Kongresi
D) Sivas Kongresi
10. Erzurum Kongresi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Doğu illerinden gelen delegeler arasında yapılmıştır.
B) Alınan kararları ulusaldır.
C) Bu kongreye Mustafa Kemal başkan seçilmiştir.
D) Misak-ı Milli bu kongrede belirlenmiştir.

11. Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu ?
A) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte bulundu.
B)Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.
C) Osmanlı Devleti’ne, aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.
D) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazi’lik unvanı verdi.
12. Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi ve yöntemleri ilk kez nerede belirtilmiştir?
A) Sivas Kongresi
B) Paris Konferansı
C) Erzurum Kongresi
D) Amasya Genelgesi
13. Batı Anadolu’da Yunanlıların ilerleyişini durdurmak için hangi kongreler yapıldı?
A) Sivas-Alaşehir
B) Alaşehir-Erzurum
C) Erzurum-Sivas
D) Balıkesir-Alaşehir
14. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan en önemli kararlardan bir manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesidir. Bu karardan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dış yardımların reddedildiği
B)Tam bağımsızlıktan yana karar alındığı
C) İstanbul Hükümeti’ne bağlılığın devam edeceği
D) Yeni bir Türk Devletinin kurulacağı
15. Sivas Kongresinde Temsil heyeti tarafından Ali Fuat Cebesoy’ un batı cephesi komutanlığına atanması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Temsil heyetinin bütün yurdu temsil ettiğinin
B) Temsil heyetinin geçici hükümet çalışmalarına başladığının
C) Temsil heyetinin ilk defa yürütme yetkisini kullandığının
D) Temsil heyetinin silahlı mücadeleyi başlattığının
16. İstanbul Hükümeti’nin Milli Mücadeleyi ve Temsil Heyetini resmen tanıdığı olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sivas Kongresi
B) Erzurum Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Amasya Görüşmeleri
17. Amasya genelgesinde alınan bazı kararlar şunlardır:
I. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II. Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır
III. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır
IV. Kongreye katılacak delegelerin hemen yola çıkması gerekmektedir.
Buna göre Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve dayanağını belirten genelge maddeleri aşağıdakilerden hangileridir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) III ve IV
18. Erzurum Kongresinde:“kayıtsız şartsız bağımsızlık, kayıtsız şartsız milli hakimiyet ilkesi” onaylanmıştır. Sivas Kongresinde:Kuvay-i Milliye’yi egemen kılmak” temel ilke olarak benimsenmiştir.Bu maddelere dayanarak Erzurum ve Sivas Kongreleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İki kongrenin kararları birbirini tamamlamaktadır.
B) Saltanatın çıkarlarını ön plana çıkarmaktadır.
C) Ulusa, geleceği konusunda karar verme hakkını tanımaktadır
D) Vatanı düşmandan kurtarmayı hedeflemektedir.
19. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir
Buna göre,ulusal mücadelede aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmıştır?
A) Milli iradeye
B) Milli Bağımsızlığa
C) Sömürgeciliğe
D) Milli cemiyetlerin birleştirilmesine
20. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin yapılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli birlik ve beraberliği sağlamak.
B) Kurtuluş Savaşını başlatmak.
C) Manda ve himayeyi reddetmek.
D) Yeni bir devlet kurmak.

8.Sınıf İnkılap Tarihi Samsun Çıkış ve Amasya Genelgesi

Samsun Çıkış ve Amasya Genelgesi

Online Çöz

1. Milli Mücadelenin başlangıcı sayılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mondros Ateşkes Anlaşması
B) İzmir’in işgali
C) Atatürk’ün Samsun’a çıkması
D) Paris Konferansı
2. Atatürk hangi görev gereği Samsun’a çıkmıştı?
A) Ordu Müfettişi
B) Ateşe
C) Ordu Komutanı
D) Baş Komutan
3. Mustafa Kemal Atatürk hangi unvanla Samsun a çıkmıştır?
A) Kurmay Yüzbaşı
B) 9.Ordu müfettişi
C) Binbaşı
D) Yarbay
4. 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?
A) Anadolu’da çıkan ayaklanmaları bastırmak
B) Padişahın isteklerini yerine getirmek
C) Milli mücadeleyi başlatmak
D) Ülkeyi kurtarmak için cemiyetler kurmak
5. 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği imzasıyla ilk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkisi hangisi ile olmuştur?
A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Havza Genelgesi
D) Sivas Kongresi
6. Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak Samsun’a çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk milletinin yabancı yönetimler altında yaşayamayacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak gerektiğini dile getirmiştir.
Mustafa Kemalin, bu raporla İstanbul Hükümetine vermek istediği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Türk halkının işgallere tepki duyduğu
B) Türk halkının bağımsız yaşama arzusunda olduğu
C) İşgallere karşı mücadelenin başlatılması gerektiği
D) Büyük Devletlerin himayesi altına girmek gerektiği
7. Mustafa Kemal Samsun’a giderken gizli amacı neydi?
A) Milli mücadeleyi başlatmak.
B) 9. Ordu müfettişliği görevini yerine getirmek,
C) Temsil Heyeti’ni oluşturmak,
D) Sivas Kongresi’ni düzenlemek
8. Mustafa Kemal Samsun’a çıktıktan sonra Havza ve Amasya’da genelgeler yayımlamış, çeşitli illerde kongreler düzenlemiştir. Böyle bir çabayla Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?
A) Türk Milletini düşman işgaline karşı uyarmak
B) İstanbul hükümetinin devamını sağlamak
C )Milli birliği sağlamak
D) Vatanı düşmanlardan kurtarmak
9. M. Kemal’in Samsun’a gönderilme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bölgedeki Türk halkının direnişini durdurmak
B) Bölgedeki İngilizlere yardım etmek
C) Bölgenin Rumlara verilmesini sağlamak
D) Bölgedeki halkı işgallere karşı örgütlemek
10. 22 Haziran 1919’da yayımlanan Amasya Genelgesi’nde ” Ulusun geleceğini yine
ulusun kendi iradesi belirleyecektir ” maddesi özellikle neyi işaret etmektedir?
A) Ayaklanma çıkaranların cezalandırılması
B) Ulusal direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi
C) Yönetim şeklinin değiştirilmesi
D) Kuva-ı Milliye birliklerinin kurulması

11. Amasya Genelgesinde Mustafa Kemal ” Milletin geleceğini , yine milletin azim ve kararı belirleyecektir.” çağrısına karşı Türk milletinin verdiği ilk tepki hangisi olmuştur?
A) Düzenli orduya katılmak
B) İstanbul Hükümetinin isteğini kabul etmek
C) İşgallere karşı protestolar düzenlemek
D) Dış ülkelerin himayesini istemek
12 Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’ni yayımlamasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halife ile mücadele etmek
B) Anadolu’da milli mücadeleyi başlatmak
C) İstanbul hükümetin durumunu tartışmak
D) Kuva-yi Milliye gruplarını bir araya toplamak
13. Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemi belirlenerek milli mücadeleyi tüm yurda mal etmek üzere ilk çağrı yapıldı ve Kurtuluş Savaşı bireysel ve bölgesel bir mücadele olmaktan çıkarıldı.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Erzurum Kongresi
B) Amasya Genelgesi
C) Sivas Kongresi
D) Havza Genelgesi
14. Amasya Genelgesi’nde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?
A) Milli Mücadele’nin idare merkezi
B) Milli Mücadele’nin gerekçesi
C) Milli Mücadele’nin amacı
D) Milli Mücadele’nin yöntemi
15. Aşağıdakilerden hangisinde ilerde rejimin değişeceğinin ilk sinyali verilmiştir?
A)Amasya Genelgesi
B)Erzurum Kongresi
C)Sivas Kongresi
D)Amasya Görüşmesi
16.Milli Mücadelenin ancak milletçe kazanılabileceği ve Türk Milletine, milli egemenliği eline alması gerekliliği ilk defa aşağıdakilerden hangisiyle belirtilmiştir?
A)Erzurum Kongresi
B)Amasya Genelgesi
C)Sivas Kongresi
D)Osmanlı Mebusan Meclisi
17. Amasya genelgesinde yer alan “ Askeri ve sivil örgütler hiçbir şekilde değiştirilmeyecek, komuta ve yönetim kesinlikle başkalarına devredilmeyecektir” hükmü ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ülke bütünlüğünü sağlamak
B) Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı konulmasını sağlamak
C) İstanbul hükümeti ile uyumlu bir çalışma ortamı sağlamak
D) İşgalci güçlere teslimiyeti engellemek
18. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin Kurtuluş Savaşımızdaki yerini ve önemini vurgulayan özelliklerden biri değildir?
A) Kurtuluş Savaşının amacını ve yönetimini belirtmesi
B) Ulusal egemenliğe yer veren ilk belge olması
C) Ulusal sınırlarımızı belirlemesi
D) Kurtuluş Savaşının gerekçesini belirlemesi
19. Amasya Genelgesi’nde “ Milletin durumunu göz önünde bulundurmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir” maddesiyle aşağıdakilerden hangisinin ilk işareti verilmiştir?
A) TBMM’nin açılması
B) Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması
C) Düzenli Ordunun kurulması
D) Kuvayi Milliye’nin oluşturulması
20. Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Maddesiyle aşağıdakilerden hangisi belirlenmiştir?
A) Kurtuluş Savaşı’nın amacı
B) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi
C) Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi
D) Kurtuluş Savaşı’nın sonucu

8.Sınıf İnkılap Tarihi Misakı Milli

Misakı Milli

Online Çöz

1. Misak-ı Milli nerede görüşülüp, kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur?
A) TBMM’de
B) Sivas Kongresinde
C) Osmanlı Mebusan Meclisinde
D) Erzurum Kongresinde
2. Misak-ı Milliye göre aşağıdakilerden hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır?
A) Kars
B) Mardin
C) Edirne
D) Hatay
3. Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı
Bu hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?
A) Osmanlı saltanatının
B) Aşar vergisinin
C) Eski eğitim sisteminin
D) Kapitülasyonların
4. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Milli sınırları çizilmiş, ancak meclisin dağılmasıyla birlikte açılan TBMM Misak-ı Milliyi gerçekleştirmek için çalışmalar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
A) Kars, Ardahan ve Batum’un alınması,
B) Hatay’ın anavatana katılması,
C) Musul’un Irak’a verilmesi,
D) Doğu Trakya’nın Yunanlılardan alınması.
5. İtilaf devletleri İstanbul’u hangi olaydan sonra işgal etmiştir?
A) Misak-ı Milli kararlarından sonra.
B) Amasya görüşmelerinden sonra.
C) Amasya genelgesinden sonra.
D) Sivas kongresinden sonra.
6. I. Mebusan Meclisi itilaf devletleri tarafından kapatıldı
II. İstanbul 16 Mart 1920 de resmen işgal edildi
Yukarıda verilenler hangi olaya bir tepki olarak gerçekleşmiştir ?
A) Sivas Kongresinin Toplanmasına
B) Meclisi Mebusan’da Misak-ı Milli kararlarının kabulüne
C) TBMM’nin toplanmasına
D) İşgallere karşı halkın direnişine
7. TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli ayaklanmalar çıkartılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz?
A)Etkinliklerini kaybetmek istemeyen bazı Kuvayi Milliye liderlerinin düzenli ordu aleyhine tutumları
B)İtilaf Devletlerinin kontrolündeki azınlıkların devlet kurma faaliyetleri
C)İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhine fetva yayınlaması
D)Tekalif-i Milliye emirlerine karşı çıkan halkın ayaklanması
8. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yargı yetkisinin TBMM’ye geçtiğini gösterir?
A) TBMM’nin Londra konferansına çağrılması
B) Düzenli ordunun kurulması
C) İstiklal mahkemelerinin kurulması
D) Vatana İhanet kanunun
9. 10 Ağustos 1920 de imzalanan Sevr Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra toplanan TBMM Bu antlaşmayı tanımadığını ve imzalayanların vatan haini olduğunu ilan etti.
Meclis’in bu tavrı aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?
A) Vatan’ın kurtarılması için savaştan başka çare yoktur,
B) İstanbul hükümeti ile birlikte hareket etmek zorunludur,
C) İtilaf devletleriyle uzlaşmaya gidilmelidir,
D) Güçlü bir devletin desteğini sağlamak gereklidir.
10. 1-TBMM uluslar arası platformda ilk defa tanındı.
2-Toplanmasında 1. İnönü zaferi etkili oldu.
Yukarıdaki gelişmeler hangi olayı açıklamaktadır?
A) Londra Konferansı,
B) Gümrü antlaşması
C) Amasya görüşmeleri,
D) Ankara antlaşması

11. İstanbul Hükümeti TBMM’nin açılmasından sonra Anadolu halkını milli mücadeleye karşı kışkırtmış,birçok ayaklanmanın çıkmasına sebep olmuştur.Bu durum milli mücadeleye de olumsuz etki yapmıştır. İstanbul Hükümeti’nin bu faaliyetleri yürütmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevr Anlaşması’nın uygulanmasının istenmesi.
B) Anadolu halkı üzerindeki otoritesi ve etkisini kaybetmekten korkması.
C) İşgallerin genişlemesinin istenmesi.
D) Azınlıkların haklarının korunmak istenmesi.
12. TBMM’nin Londra Konferansına katılış amacı hangisidir?
A) Sevr Antlaşmasını kabul ettiğimizi bildirmek
B)Türk Milletinin haklarını dünyaya duyurmak
C) Doğu sınırlarını güvence altına almak
D) Yunanlıların Ege Bölgesinden çekilmesini istemek
13. I. Meclis’in Kayseri’ye taşınması gündeme geldi
II. Mustafa Kemal’in ordunun başına geçmesi istendi.
III.TBMM de tartışmalar yaşandı
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinden sonra yaşanmıştır?
A) I.İnönü Savaşı
B) Kütahya-Eskişehir Savaşları
C) II.İnönü Savaşı
D) Sakarya Savaşı
14. TBMM açılıp Hükümet kurulduktan sonra çıkarılan Ayaklanmaları önlemek için TBMM tarafından çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşkilat-i Esasiye
B) Hıyanet-i Vataniye
C) Tekalif-i Milliye
D) Kanun-i Esasiye
15. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasının ardından Anadolu’da bazı İsyanlar başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi isyanlara karşı TBMM”nin aldığı tedbirler arasında yer almaz?
A) İstiklal Mahkemeleri”nin kurulması

B) İstanbul Hükümeti fetvasına karşı fetvalar hazırlanması
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu”nun çıkartılması
D) Tekalif-i Milliye kanunun çıkarılması.
16. Ülkemizde sıkı yönetim, seferberlik ve savaş halinin uzatılmasına veya kaldırılmasına karar vermek aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) TBMM’ ye
B) Bakanlar Kurulu’ na
C) MGK’ ya
D) Cumhurbaşkanı’ na
17. Anayasamıza göre yürütme görevini hangi organ yerine getirir?
A)TBMM
B)Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu
C)Bağımsız mahkemeler
D)Ordu
18. İlk TBMM’nin aldığı “Yasama ve yürütme görevi TBMM’ye aittir” kararı ileride hangi yönetim şekline geçileceğini açıkça göstermektedir?
A)Oligarşi
B)Monarşi
C)Cumhuriyet
D)Teokrasi
19. I. TBMM’nin açılması
II. Saltanatın kaldırılması
III. Cumhuriyetin ilanı
Yukarıdakilerin gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisini uygulamaya koymaya yöneliktir?
A) Devletçiliği
B) Ulusal Egemenliği
C) Ulusçuluğu
D) Ulusal Bağımsızlığı
20. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin aldığı kararlardan birisi değildir?
A) Teşkilat-i Esasiye
B) Hıyanet-i Vataniye
C) Tekalif-i Milliye
D) Misak-ı Milli

8.Sınıf İnkılap Tarihi Yararlı Zararlı Cemiyetler

Yararlı Zararlı Cemiyetler

Online Çöz

1. Ege bölgesinin işgal edilmesinde Yunanlılara yardım etmek amacıyla Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Pontus Cemiyeti
C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
D) Kürt Tali Cemiyeti
2. Doğu Karadeniz de bir Rum devleti kurmayı hedefleyen zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Pontus Cemiyeti
C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
D) Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
3. Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Kürt Teali Cemiyeti
B) İslam Teali Cemiyeti
C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti
4. Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi Ermeniler adına faaliyet göstermiştir?
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Pontus Cemiyeti
C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
D) Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
5. Aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisi yabancı kökenli değildir?
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Pontus Cemiyeti
C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
D) Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
6. Aşağıdakilerden hangisi Trabzon’da Rum Devleti kurmayı amaçlayan cemiyettir?
A)Pontus Rum Cemiyeti
B)Mavri Mira Cemiyeti
C)Hınçakve Taşnak Cemiyeti
D)İngiliz Muhipleri Cemiyeti
7. Aşağıda Anadolu’da kurulan zararlı cemiyetler ve faaliyetler gösterdikleri alanlar verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Pontus Rum Cemiyeti –Doğu Karadeniz
B)Mavri Mira Cemiyeti-İstanbul
C)İngiliz Muhipleri Cemiyeti-İstanbul
D)Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri- Doğu Karadeniz
8. Pontuslu Rumlar’ın Karadeniz Bölgesinde Türkler’e saldırmaları,buna karşılık Türkler’in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz.itilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini,aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesiyle ilgili olabilir?
A)Osmanlı orduları terhis edilecek,bütün savaş gemilerine,ordunun araç ve gereçlerine el konulacak
B)Toros tünelleri İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılacak
C)İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumla karşılaşırlarsa önemli stratejik noktaları işgal edebileceklerdir
D)Bütün demiryolları İtilaf Devletlerinin denetimi altında olacak

9. Anadolu’da kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Düşmana silahlı direnişle karşılık vermişlerdir.
B) Tek elden yönetilmişlerdir.
C) Bölgesel kurtuluş yoluna gitmişlerdir.
D) Hükümet tarafından desteklenmiştir.

10. Aşağıdaki cemiyetlerin hangisi diğerlerinden farklıdır?
A)Mavri Mira
B)Kürt Teali
C)İslam Teali
D)İngiliz Muhipler

11. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Adana ve çevresini düşman işgallerinden kurtarmak için kurulmuştur?
A) Milli Kongre Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Redd-i İlhak Cemiyeti
D) Mavri Mira Cemiyeti
12. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir?
A) Mavri Mira
B) Kilikyalılar
C) Pontus
D) İngiliz Muhipler Cemiyeti
13. Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir’de vatansever gençler tarafından kurulan cemiyettir?
A) Milli Kongre Cemiyeti
B) Mavri Mira Cemiyeti
C) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) Redd-i İlhak Cemiyeti
14. Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden biri değildir?
A) Trakya Paşaeli Cemiyeti
B) Milli Kongre Cemiyeti
C) Kilikyalılar Cemiyeti
D) Teali İslam Cemiyeti
15. Adana ve çevresini işgallere karşı korumak amacıyla kurulan cemiyet hangisidir?
A) Mavri Mira
B)Milli Kongre Cemiyeti
C) Trakya Paşaeli
D) Kilikyalılar
16. Aşağıda isimleri verilen yararlı cemiyetlerden hangisi tüm yurdun haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur?
A)İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti
B)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti
C)Trakya Paşaeli Cemiyeti
D)Milli Kongre Cemiyeti
17. Türklere karşı dünyada yapılmış ve yapılmakta olan Zaralı propagandalara yayım yoluyla karşı koymaya çalışan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Trakya Paşaeli Cemiyeti
B)Kilikyalılar Cemiyeti
C)Milli Kongre Cemiyeti
D) İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti
18. Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakya’nın Yunanistan’a Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir?
A)Trakya Paşaeli Müdafai Hukuk Cemiyeti
B)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti
C)İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti
D)Kilikyalılar Cemiyeti
19. Aşağıdakilerden hangisi, ulusal mücadele içinde yer alan “Yararlı Cemiyetler” den biri değildir?
A)Kilikyalılar
B)Teali-i İslam
C)Redd-i İlhak Cemiyeti
D)Trakya Paşaeli Cemiyeti
20. Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere uğraması veya uğramaması ihtimaline karşı kurulmuş olan bölgesel kurtuluş hareketleridir. Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir?
A)İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
B)Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
C)Milli Kongre Cemiyeti
D)Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

8.Sınıf İnkılap Tarihi Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması

Online Çöz

1. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?
A) Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.
B) İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek yerleri işgal edebilecektir.
C) Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
D) Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.
2. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trakya Paşaeli Cemiyeti
C) Milli Kongre Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
D) Reddiilhak
3. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk
işgali gerçekleştirmiştir?
A) Fransa
B) İtalya
C) İngiltere
D) Yunanistan
4. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?
A) Fransa
B) İtalya
C) ABD
D) Ermenistan
5. Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti. Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?
A) İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması
B) Halkın elinde daha fazla silah bulunması
C) İşgallerin bölgesel olması
D) İstanbul Hükümeti’nin halkı bizzat desteklemesi
6. Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi ,bir Ermeni Devleti kurulmasına zemin hazırlamaya yöneliktir?
A)Osmanlı Ordularının tamamen terhis edilmesi
B)İtilaf Devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi
C)Donanma ve tersanelerin İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması
D)Doğu Anadolu’da karışıklık olduğu taktirde buraların İtilaf Devletlerince işgal edilebilmesi
7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu açısından Mondros Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından sayılmaz?
A) Osmanlı İmparatorluğu savunmasız kaldı.
B) Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona erdi.
C) Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonucunda kaybettiği toprakları geri aldı.
D) Osmanlı İmparatorluğu sömürge haline geldi.
8. Mondros ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra Anadolu ve Trakya’da başlayan işgal hareketlerine karşı oluşturulan Kuvai Milliye örgütleri ve müdafaa-i hukuk dernekleri
Türk halkının aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini öncelikle benimsediğinin göstergesidir?
A) Milliyetçilik
B)Laiklik
C)Cumhuriyetçilik
D)Halkçılık
9. Mondros Ateşkes antlaşmasının 24. maddesine göre “Altı doğu ilinde bir karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilebilecekti.”İtilaf devletleri bu madde ile ne amaçlamıştır .
A)Doğuda bir Ermeni devleti kurabilmek .
B) Doğuda bir Kürt devleti kurabilmek
C)Doğuyu İngiliz himayesine bırakmak
D) Doğuyu Fransız himayesine bırakmak
10. 7.madde İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek durum olduğunda stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdi.
24.Madde Doğu Anadolu’da altı ilde karışıklık çıktığında bu illerin herhangi bir bölümü İtilaf Devletlerince işgal edilebilecekti.
Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli iki maddesi sayılan ve yukarıda verilen iki maddenin temel amacı nedir?
A)Rumları ayaklandırmak.
B)Milli Mücadeleyi önlemek.
C)Daha sonra yapacakları işgallere zemin hazırlamak.
D)Boğazları ele geçirmek.

11. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra oluşturulan milli cemiyetler;
1.Bölgesel kurtuluşu amaçlamış
2.Manda yönetimine karşı olmuş
3.İşgallere karşı savaşmışlardı
Bunlardan hangisi yada hangileri Mustafa Kemal’in önerdiği kurtuluş çaresi olamaz?
A)Yalnız 1
B)Yalnız 2
C)1ve 2
D)1,2 ve 3
12. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra bir taraftan İtilaf Devletleri’nin başlattığı işgaller, bir taraftan da azınlıkların başlattığı isyanlar ve katliamlar Türk halkının tepkisine neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilere örnek olamaz?
A) Manda ve himaye fikrini savunanların olması
B) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması
C) İşgalleri protesto etmek için mitingler yapılması
D) Kuva-yi Milliye birliklerinin kurulması
13. Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7.maddesine dayanarak İtilaf devletleri yurdumuzu işgal ederken İstanbul Hükümeti bu duruma kayıtsız kalmıştır. Halkın bu duruma öncelikli tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Saltanatı kaldırmak
B) Amasya Genelgesini yayınlamak
C) Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri’ni kurmak
D) Misak-ı Milli kararlarını yayınlamak
14. Aşağıdakilerinden hangisinde ikinci olay birincinin sonucu sayılamaz ?
A) Mondros Ateşkesi’nin imzalanması – Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi
B) İstanbul ve Boğazların işgal edilmesi – Osmanlı Hükümetinin ateşkes teklifinde bulunması
C) Paris Konferansının toplanması – İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi
D) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi – Kuva-yi Milliye birliklerinin kurulma
15. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk yurdu olan Anadolu’nun da elden çıkabileceği anlamına gelir?
A) İtilaf Devletlerinin güvenliklerini tehdit edici bir durum ortaya çıktığında, istedikleri stratejik noktayı işgal edilebilecek.
B) Bütün demir yolları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacak
C) Doğu Anadolu’da 6 ilde karışıklık çıkarsa bölge işgal edilecektir.
D) Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacaktı.
16. Aşağıda Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan cemiyetler ve bu cemiyetlerin amaçları eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Cemiyet Amaçları
A) Taşnak ve Hınçak Doğu Anadolu’da Ermeni
Devleti kurmak.
B) İngiliz Muhipleri İzmir’in Yunanlılara
bağlanmasına engel olmak.
C) Pontus Rum İstanbul’da Bizans’ı yeniden
kurmak.
D) Kürt Teali Doğu Anadolu’da bağımsız kürt
devleti kurmak
17. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan mîllî varlığa düşman cemiyetlerin ortak özelliklerinden bi¬ri değildir?
A) Ülke bütünlüğünü bozmaya çalışmaları
B) İşgallere karşı vatanı savunmaları
C) İşgalci devletler tarafından destek görmeleri
D) Anadolu’da başlayan millî harekete karşı olmaları
18. Mondros Mütarekesinin 7.maddesine göre “İtilaf devletlerinin güvenliğini tehlikeye düşüren bir durum ortaya çıkarsa bu devletler Osmanlı Devletinin stratejik öneme sahip herhangi bir bölgesini işgal edecektir“ Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Anadolu topraklarının itilaf devletlerinin eline geçeceği
B) Osmanlının savaştan galip çıktığı
C) Rusya nın Osmanlı topraklarını işgal ettiği
D) I.Dünya savaşıyla Anadolu da bir Türk Devletinin kurulduğu
19. Mondros ateşkesinden sonra başlayan işgallere karşı ilk direniş Anadolu’da nerede başlamıştır?
A) İzmir ve çevresi
B) Trabzon ve çevresi
C) Hatay-Dörtyol’da
D) Maraş ve çevresi
20. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar bağımsız olmak için ayaklanmalar çıkarmışlardır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini zorlaştırdığı söylenebilir?
A)Milliyetçilik hareketlerinin yayılmasını
B)Ülke bütünlüğünün korunmasını
C)İşgal hareketlerinin hazırlanmasını
D)Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını

1 2 3 4