8.sınıf 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Testi

TESTİ ÇÖZ

1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Testi

 

Soru 1
Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Yeni cephelerin açılması
B
Almanya’nın savaştan yenik düşmesi
C
İtilaf devletleri ve Rusya arasında irtibatın iyice kopması
D
Savaşın uzaması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinde ittifak devletleri tam olarak verilmiştir?
A
İtalya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan
B
Almanya-Avusturya-İngiltere-Osmanlı devleti- Bulgaristan
C
Almanya-İtalya-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan
D
Almanya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti-Bulgaristan
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?
A
Sömürgeler elde etmek
B
Yeni cepheler açmak
C
İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak
D
Kaybedilen yerleri geri almak
Soru 4
I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A
Rejim değişikliklerine
B
Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine
C
Sınırların değişmesine
D
İmparatorlukların dağılmasına
Soru 5
Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?
A
Rusya
B
Avusturya-Macaristan
C
İtalya
D
Almanya
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?
A
Almanya
B
Avusturya-Macaristan
C
Osmanlı Devleti
D
İngiltere
Soru 7
Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerdenhangisidir.
A
Sömürgecilik yarışı
B
Panslavizm
C
Ekonomik rekabet
D
Alsas ve Loren
Soru 8
Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtalya
B
Yunanistan
C
Romanya
D
Bulgaristan
Soru 9
I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden biridir?
A
İngiltere
B
Rusya
C
Fransa
D
Almanya
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir ?
A
Ruslarla işbirliği yapmak
B
Yeni cepheler açmak
C
İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak
D
Halifelik nüfuzundan yararlanmak
Soru 11
Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalarkurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olaraküretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?
A
İşçi sınıfının ortaya çıkması
B
Sömürgecilik yarışının hızlanması
C
Üretimde kalitenin artması
D
Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması
Soru 12
19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.
A
İngiltere-Almanya
B
İtalya-Almanya
C
Fransa-İtalya
D
İngiltere-Fransa
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinde İtilaf devletleri birlikte verilmiştir?
A
İngiltere-Rusya-Almanya-Fransa
B
İngiltere-Rusya-Amerika-İtalya
C
İngiltere-İtalya-Almanya-Rusya
D
İngiltere-Rusya-Fransa-İtalya
Soru 14
Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ümmetçilik
B
Sömürgecilik
C
Milliyetçilik
D
Osmanlıcılık
Soru 15
Birinci Dünya Savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle fiili olarak başlamış oldu?
A
Almanya’nın Fransa’ya saldırması ile
B
Avusturya-Macaristan’ın, Sırbistan’a saldırması ile.
C
İngiltere’nin Almanya’ya saldırması ile
D
Rusya’nın Osmanlı Devletine saldırması ile
Soru 16
Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtalya-Fransa
B
Almanya-Avusturya
C
İngiltere-Fransa
D
Almanya-İtalya
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir? 
A
Siyasi bloklaşma
B
İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
C
Hızlı silahlanma
D
Sömürgecilik yarışı
Soru 18
Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
Fransız ihtilali – Açlık
B
Açlık – Irkçılık
C
Fransız ihtilali – Sanayi devrimi
D
Sanayi devrimi – Irkçılık
Soru 19
Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?
A
Suriye
B
Kafkas
C
Kanal
D
Çanakkale
Soru 20
Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?
A
Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.
B
Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.
C
Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.
D
Rusya’ya yardım ulaştırmak.

8.sınıf Bağımsızlık Düşüncesi Ve Cemiyetler Testi

TESTİ ÇÖZ

Bağımsızlık Düşüncesi Ve Cemiyetler Testi

 

Soru 1
Ege bölgesinin işgal edilmesinde Yunanlılara yardım etmek amacıyla Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
İngiliz Muhipler Cemiyeti
B
Kürt Tali Cemiyeti
C
Pontus Cemiyeti
D
Mavri Mira Cemiyeti
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakya’nın Yunanistan’a Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir?
A
İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti
B
Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti
C
Kilikyalılar Cemiyeti
D
Trakya Paşaeli Müdafai Hukuk Cemiyeti
Soru 3
Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi Ermeniler adına faaliyet göstermiştir?
A
Pontus Cemiyeti
B
İngiliz Muhipler Cemiyeti
C
Mavri Mira Cemiyeti
D
Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
Soru 4
Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A
Kürt Teali Cemiyeti
B
İslam Teali Cemiyeti
C
İngiliz Muhipler Cemiyeti
D
Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 5
Aşağıda Anadolu’da kurulan zararlı cemiyetler ve faaliyetler gösterdikleri alanlar verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
İngiliz Muhipleri Cemiyeti-İstanbul
B
Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri- Doğu Karadeniz
C
Mavri Mira Cemiyeti-İstanbul
D
Pontus Rum Cemiyeti –Doğu Karadeniz
Soru 6
Aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisi yabancı kökenli değildir?
A
İngiliz Muhipler Cemiyeti
B
Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
C
Mavri Mira Cemiyeti
D
Pontus Cemiyeti
Soru 7
Türklere karşı dünyada yapılmış ve yapılmakta olan Zaralı propagandalara yayım yoluyla karşı koymaya çalışan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti
B
Milli Kongre Cemiyeti
C
Kilikyalılar Cemiyeti
D
Trakya Paşaeli Cemiyeti
Soru 8
Anadolu’da kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Düşmana silahlı direnişle karşılık vermişlerdir.
B
Bölgesel kurtuluş yoluna gitmişlerdir.
C
Hükümet tarafından desteklenmiştir.
D
Tek elden yönetilmişlerdir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden biri değildir?
A
Kilikyalılar Cemiyeti
B
Trakya Paşaeli Cemiyeti
C
Teali İslam Cemiyeti
D
Milli Kongre Cemiyeti
Soru 10
Aşağıda isimleri verilen yararlı cemiyetlerden hangisi tüm yurdun haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur? 
A
İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti
B
Trakya Paşaeli Cemiyeti
C
Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti
D
Milli Kongre Cemiyeti
Soru 11
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Adana ve çevresini düşman işgallerinden kurtarmak için kurulmuştur? 
A
Mavri Mira Cemiyeti
B
Redd-i İlhak Cemiyeti
C
Kilikyalılar Cemiyeti
D
Milli Kongre Cemiyeti
Soru 12
Pontuslu Rumlar’ın Karadeniz Bölgesinde Türkler’e saldırmaları,buna karşılık Türkler’in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz.itilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini,aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesiyle ilgili olabilir?
A
İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumla karşılaşırlarsa önemli stratejik noktaları işgal edebileceklerdir
B
Toros tünelleri İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılacak
C
Bütün demiryolları İtilaf Devletlerinin denetimi altında olacak
D
Osmanlı orduları terhis edilecek,bütün savaş gemilerine,ordunun araç ve gereçlerine el konulacak
Soru 13
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir?
A
Pontus
B
İngiliz Muhipler Cemiyeti
C
Mavri Mira
D
Kilikyalılar
Soru 14
Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere uğraması veya uğramaması ihtimaline karşı kurulmuş olan bölgesel kurtuluş hareketleridir. Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir?
A
Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
B
Milli Kongre Cemiyeti
C
İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
D
Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir’de vatansever gençler tarafından kurulan cemiyettir?
A
İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B
Redd-i İlhak Cemiyeti
C
Mavri Mira Cemiyeti
D
Milli Kongre Cemiyeti
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Trabzon’da Rum Devleti kurmayı amaçlayan cemiyettir?
A
Pontus Rum Cemiyeti
B
Mavri Mira Cemiyeti
C
Hınçak ve Taşnak Cemiyeti
D
İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, ulusal mücadele içinde yer alan “Yararlı Cemiyetler” den biri değildir? 
A
Trakya Paşaeli Cemiyeti
B
Teali-i İslam
C
Kilikyalılar
D
Redd-i İlhak Cemiyeti
Soru 18
Doğu Karadeniz de bir Rum devleti kurmayı hedefleyen zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mavri Mira Cemiyeti
B
Pontus Cemiyeti
C
İngiliz Muhipler Cemiyeti
D
Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
Soru 19
Aşağıdaki cemiyetlerin hangisi diğerlerinden farklıdır?
A
Mavri Mira
B
İngiliz Muhipler
C
Kürt Teali
D
İslam Teali
Soru 20
Adana ve çevresini işgallere karşı korumak amacıyla kurulan cemiyet hangisidir?
A
Milli Kongre Cemiyeti
B
Mavri Mira
C
Trakya Paşaeli
D
Kilikyalılar

8.sınıf Adım Adım Bağımsızlık Testi

TESTİ ÇÖZ

Adım Adım Bağımsızlık Testi

 

Soru 1
Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı Bu hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?
A
Osmanlı saltanatının
B
Eski eğitim sisteminin
C
Kapitülasyonların
D
Aşar vergisinin
Soru 2
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?
A
Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.
B
Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
C
Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.
D
İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek yerleri işgal edebilecektir.
Soru 3

TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli ayaklanmalar çıkartılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz?

A
İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhine fetva yayınlaması
B
İtilaf Devletlerinin kontrolündeki azınlıkların devlet kurma faaliyetleri
C
Tekalif-i Milliye emirlerine karşı çıkan halkın ayaklanması
D
Etkinliklerini kaybetmek istemeyen bazı Kuvayi Milliye liderlerinin düzenli ordu aleyhine tutumları
Soru 4
19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği imzasıyla ilk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir Mustafa Kemal’in Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkisi hangisi ile olmuştur?
A
Amasya Genelgesi
B
Havza Genelgesi
C
Sivas Kongresi
D
Erzurum Kongresi
Soru 5
Mustafa Kemal çok sevdiği askerlik görevinden ne zaman ayrılmıştır?
A
Amasya Genelgesini yayınlayınca
B
Samsuna çıkınca
C
Erzurum Kongresinden önce
D
Sivas Kongresi sırasında
Soru 6
Amasya Genelgesini yayınlayan Mustafa Kemal aşağıdaki illerimizin hangisine gitti?
A
Samsun
B
Ankara
C
Erzurum
D
Sivas
Soru 7
Misak-ı Milliye göre aşağıdakilerden hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır?
A
Kars
B
Hatay
C
Mardin
D
Edirne
Soru 8
Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Milli sınırları çizilmiş, ancak meclisin dağılmasıyla birlikte açılan TBMM Misak-ı Milliyi gerçekleştirmek için çalışmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
A
Musul’un Irak’a verilmesi,
B
Kars, Ardahan ve Batum’un alınması,
C
Doğu Trakya’nın Yunanlılardan alınması.
D
Hatay’ın anavatana katılması,
Soru 9
Misak-ı Milli nerede görüşülüp, kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur?
A
Sivas Kongresinde
B
Erzurum Kongresinde
C
Osmanlı Mebusan Meclisinde
D
TBMM’de
Soru 10
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerdenhangisidir?
A
Trakya Paşaeli Cemiyeti
B
Milli Kongre Cemiyeti
C
Redd-i İlhak Cemiyeti
D
Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 11

I. Mebusan Meclisi itilaf devletleri tarafından kapatıldı

II. İstanbul 16 Mart 1920 de resmen işgal edildi

Yukarıda verilenler hangi olaya bir tepki olarak gerçekleşmiştir ?

A
Meclisi Mebusan’da Misak-ı Milli kararlarının kabulüne
B
İşgallere karşı halkın direnişine
C
TBMM’nin toplanmasına
D
Sivas Kongresinin Toplanmasına
Soru 12
İtilaf devletleri İstanbul’u hangi olaydan sonra işgal etmiştir?
A
Amasya görüşmelerinden sonra.
B
Misak-ı Milli kararlarından sonra.
C
Amasya genelgesinden sonra.
D
Sivas kongresinden sonra.
Soru 13
Milli Mücadelenin başlangıcı sayılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A
Atatürk’ün Samsun’a çıkması
B
Mondros Ateşkes Anlaşması
C
Paris Konferansı
D
İzmir’in işgali
Soru 14
Toplanışı itibariyle bölgesel, alınan kararlarıyla ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sivas Kongresi
B
Amasya görüşmesi
C
Amasya Genelgesi
D
Erzurum Kongresi
Soru 15
Toplanma ve alınan karalarıyla tamamen ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A
Amasya görüşmesi
B
Erzurum Kongresi
C
Amasya Genelgesi
D
Sivas Kongresi
Soru 16
Atatürk hangi görev gereği Samsun’a çıkmıştı?
A
Baş Komutan
B
Ordu Komutanı
C
Ordu Müfettişi
D
Ateşe
Soru 17
Mustafa Kemal Atatürk hangi unvanla Samsun a çıkmıştır?
A
Binbaşı
B
Kurmay Yüzbaşı
C
Yarbay
D
9.Ordu müfettişi
Soru 18
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?
A
Ermenistan
B
İtalya
C
ABD
D
Fransa
Soru 19
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilkişgali gerçekleştirmiştir?
A
Fransa
B
İtalya
C
Yunanistan
D
İngiltere
Soru 20
19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?
A
Ülkeyi kurtarmak için cemiyetler kurmak
B
Anadolu’da çıkan ayaklanmaları bastırmak
C
Padişahın isteklerini yerine getirmek
D
Milli mücadeleyi başlatmak

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TESTİ ÇÖZ

İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

 

Soru 1
18. yüzyılda Fransa’nın toplumsal yapısı üç temel sınıfa ayrılmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan birisi değildir?
A
Burjuva ve köylülerden oluşan halk sınıfı,
B
Kilise veya din adamlarından oluşan ruhban sınıfı,
C
Geniş topraklara ve ayrıcalıklara sahip asiller sınıfı,
D
Bilim adamlarında oluşan Aristokratlar sınıfı,
Soru 2
Mustafa Kemal’in görev aldığı ilk askeri faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trablusgarp Savaşı
B
Balkan Savaşları
C
31 Mart Olayı
D
Picardie (Pikardi) Manevraları
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendinin yaptığı mesleklerden birisi değildir?
A
Tüccarlık
B
Subaylık
C
Katiplik
D
Denizcilik
Soru 4
Doğu Karadeniz de bir Rum devleti kurmayı hedefleyen zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mavri Mira Cemiyeti
B
Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
C
Pontus Cemiyeti
D
İngiliz Muhipler Cemiyeti
Soru 5
18.Yüzyılda Avrupa’da yaşanan aydınlanma sürecinin sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenebilir?
A
Yüzyıl Savaşları
B
Sömürgecilik yarışı
C
Fransız İhtilali
D
Haçlı Seferleri
Soru 6
I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?
A
Avusturya-Macaristan
B
Rusya
C
İtalya
D
Almanya
Soru 7
Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A
İngiliz Muhipler Cemiyeti
B
Kilikyalılar Cemiyeti
C
İslam Teali Cemiyeti
D
Kürt Teali Cemiyeti
Soru 8
Dünyada ulusal devletler kurma anlayışı hangi olayla başlamıştır?
A
Fransız İhtilali
B
Rönesans Hareketleri
C
Reform Hareketleri
D
Coğrafi Keşifler
Soru 9
Osmanlı Devleti dağılma hâlindeki toplulukları birtakım yeniliklerle bir arada tutmak için 3 Kasım 1839da aşağıdaki fermanlardan hangisini ilan etmiştir?
A
Tanzimat Fermanı
B
Düyun-u Umumiye Fermanı
C
Meşrutiyet Fermanı
D
Islahat Fermanı
Soru 10
Mustafa Kemal’in katıldığı hangi savaşta teşkilatlandırıcı-örgütleyici kişilik özelliğinin ön plana çıkmasını ve onun halk tarafından tanınmasına katkı sağlamıştır?
A
31 Mart Olayı
B
Çanakkale Savaşı
C
Trablusgarp Savaşı
D
Balkan Savaşları
Soru 11
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerdenhangisidir?
A
Milli Kongre Cemiyeti
B
Redd-i İlhak Cemiyeti
C
Trakya Paşaeli Cemiyeti
D
Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 12
“Mustafa Kemal’in eğitim hayatında, pedagojik ilkeleri bilen ve uygulayan bir öğretmenle karşılaşmış olması yenilikçi, özgürlükçü olmasında, okuma sevgisi ve araştırmacılığının gelişmesinde etkili olmuştur.”Yukarıdaki anlatımda hangi okula vurgu yapılmıştır?
A
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
B
Selanik Askeri Rüştiyesi
C
Manastır Askeri İdadisi
D
Şemsi Efendi İlkokulu
Soru 13
“Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün“Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.” Yukarıdaki metinde Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır?
A
Çok yönlülük
B
İleri görüşlülük
C
Liderlik
D
Teşkilatçılık
Soru 14
Ege bölgesinin işgal edilmesinde Yunanlılara yardım etmek amacıyla Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Pontus Cemiyeti
B
Mavri Mira Cemiyeti
C
Kürt Tali Cemiyeti
D
İngiliz Muhipler Cemiyeti
Soru 15
Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?
A
Kafkas
B
Çanakkale
C
Suriye
D
Kanal
Soru 16
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır?
A
Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.
B
İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek yerleri işgal edebilecektir.
C
Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
D
Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi ittifak devletleri arasında yer almaz?
A
İngiltere
B
Avusturya-Macaristan
C
Osmanlı Devleti
D
Almanya
Soru 18
18. Yüzyılda Avrupa’da toplumsal hayatta aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir?
A
Halka açık dersler ve sergiler bilim zevkini toplumsal tabana yayıyordu.
B
Hemen her sınıftan insan, ortaya konan bilimsel sonuçları büyük bir hayranlıkla takip ediyordu.
C
Eleştirel düşünce ve akıl, bilimsel sorunlar yanında siyasal ve sosyal tüm kurumlara uygulanmaya ve kilisenin otoritesini artırmaya başladı.
D
Aydınlanmacı düşünürlerin çabaları‑ halkın bilinçlenmesini, mutluluk ve özgürlük isteklerini artırdı.
Soru 19
Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A
Meşrutiyetin ilanı
B
Fransız ihtilali
C
31 Mart olayı
D
Coğrafi keşifler
Soru 20
Mustafa Kemal’in küçük yaşta yaşadığı bazı olaylar onun daha mücadeleci olmasında etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylardan birisidir?
A
Küçük yaşta babasını kaybetmesi,
B
Farklı okullarda okuması,
C
Çok uluslu bir ortamda yetişmesi,
D
Dayısının yanında çiftlik işleriyle uğraşması,

8.sınıf 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TESTİ ÇÖZ

1.Dönem 1.Yazılı

 

Soru 1
Birinci Dünya savaşı öncesi ülkeleri etkileyen iki önemli olay hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Fransız ihtilali – Sömürgecilik
B
Fransız ihtilali– Sanayi inkılabı
C
Sömürgecilik – Sanayi inkılabı
D
Sanayi inkılabı – Coğrafi keşifler
Soru 2
Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkileyen akım hangisidir?
A
Sanayi inkılabı
B
Sömürgecilik
C
Milliyetçilik
D
Manda ve himaye
Soru 3
I. Dünya Savaşı ne zaman başlamıştır?
A
1912
B
1914
C
1916
D
1918
Soru 4
Hangisi üçlü ittifak grubuna dahil değildir?
A
Almanya
B
Avusturya-Macaristan
C
İngiltere
D
İtalya
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşında Osmanlı’nın savaştığı cephelerden değildir?
A
Kafkasya Cephesi
B
Güney cephesi
C
Hicaz-Yemen Cephesi
D
Çanakkale Cephesi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun işgaline tepki olarak kurulan cemiyetlerden değildir?
A
Milli Kongre Cemiyeti
B
Trakya Paşaeli Cemiyeti
C
Hürriyet ve itilaf Cemiyeti
D
İzmir Redd-i ilhak Cemiyeti
Soru 7
Kuva-i Milliye ile ilgili aşağıda yer alan bil­gilerden hangisi yanlıştır?
A
Düzensiz birliklerdir.
B
Düzenli ordunun kurulmasından sonra etkinliğine devam etmiştir.
C
Gönüllü halk kuvvetidir.
D
Bazı komutanları TBMM’ye başkaldır­mıştır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi “Kuva-yı Milliye’nin oluşma nedenleri arasında gösterilemez?
A
Osmanlı Devleti’nin Birinci dünya savaşından yenik ayrılması
B
Osmanlı Hükümetinin işgallere karşı kayıtsız kalması
C
Düzenli ordunun görevinde başarılı olamaması ve ona duyulan güvensizlik
D
Osmanlı Hükümetinin işgallere karşı kayıtsız kalması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin özellikleri arasında yer almaz?
A
Türk milliyetçiliğini esas almışlardır.
B
Türk topraklarının işgalini kolaylaştırmışlardır.
C
Bağımsız devlet kurmayı amaçlamışlardır.
D
İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hüküme­ti’nin desteklediği cemiyetlerden biridir?
A
Mavri Mira Cemiyeti
B
Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
C
Alyans – Israilit Cemiyeti
D
Trakya Paşaeli Cemiyeti
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Sava­şı’na diğerlerinden daha önce girmiştir?
A
Rusya
B
Yunanistan
C
İtalya
D
Romanya
Soru 12
I. Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki devlet­lerin hangisinin savaşa katılmasıyla Os­manlı – Alman bağlantısı kolaylaşmıştır?
A
Avusturya – Macaristan
B
Yunanistan
C
Bulgaristan
D
Sırbistan
Soru 13
I. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ile Fransa aşağıdaki bölgelerden hangisi üze­rinde çıkar anlaşmazlığına düşmüşlerdir?
A
Kafkaslar
B
Balkanlar
C
Suriye
D
Alses – Loren
Soru 14
Avrupa’da hammadde ve pazar ihtiyacın­dan kaynaklanan yarışının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
I. Dünya Savaşı’nın çıkması
B
Mandacılık fikrinin yaygınlaşması
C
II. Dünya Savaşı’nın çıkması
D
Milliyetçilik fikrinin yaygınlaşması
Soru 15
İstanbul’da Meşrutiyet yönetimine karşı çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır?
A
Kuvayı milliye
B
Hareket Ordusu
C
Yıldırım Ordusu
D
İstanbul Ordusu
Soru 16
Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A
Kuvayı milliye’nin oluşmasına
B
Düzenli ordunun kurulmasına
C
TBMM’nin açılmasına
D
Halifeliğin kaldırılmasına
Soru 17
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?
A
Lozan Antlaşması
B
Sevr Antlaşması
C
Londra Antlaşması
D
Sen Jermen Antlaşması
Soru 18
Mondros Ateşkes Antlaşması’nda adı ge­çen altı il (Vilayet-i Sitte) arasında aşağıda­kilerden hangisi yoktur?
A
Diyarbakır
B
Erzurum
C
Sivas
D
Trabzon
Soru 19
İtilaf Devletlerinden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anado­lu’da işgal girişiminde bulunmamıştır?
A
Rusya
B
İngiltere
C
Fransa
D
Yunanistan
Soru 20
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, Urfa, Antep ve Maraş ilk defa hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?
A
İtalya
B
İngiltere
C
Fransa
D
Rusya

8.sınıf Genel Deneme Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
Birinci Dünya savaşı öncesi ülkeleri etkileyen iki önemli olay hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Fransız ihtilali – Sömürgecilik
B
Fransız ihtilali– Sanayi inkılabı
C
Sömürgecilik – Sanayi inkılabı
D
Sanayi inkılabı – Coğrafi keşifler
Soru 2
Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkileyen akım hangisidir?
A
Sanayi inkılabı
B
Sömürgecilik
C
Milliyetçilik
D
Manda ve himaye
Soru 3
I. Dünya Savaşı ne zaman başlamıştır?
A
1912
B
1914
C
1916
D
1918
Soru 4
Hangisi üçlü ittifak grubuna dahil değildir?
A
Almanya
B
Avusturya-Macaristan
C
İngiltere
D
İtalya
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşında Osmanlı’nın savaştığı cephelerden değildir?
A
Kafkasya Cephesi
B
Güney cephesi
C
Hicaz-Yemen Cephesi
D
Çanakkale Cephesi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun işgaline tepki olarak kurulan cemiyetlerden değildir?
A
Milli Kongre Cemiyeti
B
Trakya Paşaeli Cemiyeti
C
Hürriyet ve itilaf Cemiyeti
D
İzmir Redd-i ilhak Cemiyeti
Soru 7
Kuva-i Milliye ile ilgili aşağıda yer alan bil­gilerden hangisi yanlıştır?
A
Düzensiz birliklerdir.
B
Düzenli ordunun kurulmasından sonra etkinliğine devam etmiştir.
C
Gönüllü halk kuvvetidir.
D
Bazı komutanları TBMM’ye başkaldır­mıştır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi “Kuva-yı Milliye’nin oluşma nedenleri arasında gösterilemez?
A
Osmanlı Devleti’nin Birinci dünya savaşından yenik ayrılması
B
Osmanlı Hükümetinin işgallere karşı kayıtsız kalması
C
Düzenli ordunun görevinde başarılı olamaması ve ona duyulan güvensizlik
D
Osmanlı Hükümetinin işgallere karşı kayıtsız kalması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin özellikleri arasında yer almaz?
A
Türk milliyetçiliğini esas almışlardır.
B
Türk topraklarının işgalini kolaylaştırmışlardır.
C
Bağımsız devlet kurmayı amaçlamışlardır.
D
İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hüküme­ti’nin desteklediği cemiyetlerden biridir?
A
Mavri Mira Cemiyeti
B
Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
C
Alyans – Israilit Cemiyeti
D
Trakya Paşaeli Cemiyeti
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Sava­şı’na diğerlerinden daha önce girmiştir?
A
Rusya
B
Yunanistan
C
İtalya
D
Romanya
Soru 12
I. Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki devlet­lerin hangisinin savaşa katılmasıyla Os­manlı – Alman bağlantısı kolaylaşmıştır?
A
Avusturya – Macaristan
B
Yunanistan
C
Bulgaristan
D
Sırbistan
Soru 13
I. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ile Fransa aşağıdaki bölgelerden hangisi üze­rinde çıkar anlaşmazlığına düşmüşlerdir?
A
Kafkaslar
B
Balkanlar
C
Suriye
D
Alses – Loren
Soru 14
Avrupa’da hammadde ve pazar ihtiyacın­dan kaynaklanan yarışının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
I. Dünya Savaşı’nın çıkması
B
Mandacılık fikrinin yaygınlaşması
C
II. Dünya Savaşı’nın çıkması
D
Milliyetçilik fikrinin yaygınlaşması
Soru 15
İstanbul’da Meşrutiyet yönetimine karşı çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır?
A
Kuvayı milliye
B
Hareket Ordusu
C
Yıldırım Ordusu
D
İstanbul Ordusu
Soru 16
Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A
Kuvayı milliye’nin oluşmasına
B
Düzenli ordunun kurulmasına
C
TBMM’nin açılmasına
D
Halifeliğin kaldırılmasına
Soru 17
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?
A
Lozan Antlaşması
B
Sevr Antlaşması
C
Londra Antlaşması
D
Sen Jermen Antlaşması
Soru 18
Mondros Ateşkes Antlaşması’nda adı ge­çen altı il (Vilayet-i Sitte) arasında aşağıda­kilerden hangisi yoktur?
A
Diyarbakır
B
Erzurum
C
Sivas
D
Trabzon
Soru 19
İtilaf Devletlerinden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anado­lu’da işgal girişiminde bulunmamıştır?
A
Rusya
B
İngiltere
C
Fransa
D
Yunanistan
Soru 20
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, Urfa, Antep ve Maraş ilk defa hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?
A
İtalya
B
İngiltere
C
Fransa
D
Rusya

8.sınıf Bir Kahraman Doğuyor Konu Testi

TESTİ ÇÖZ

Bir Kahraman Doğuyor Konu Testi

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü kentler arasında yer almaz?
A
Manastır
B
Selanik
C
Sofya
D
İstanbul
Soru 2
I. Manastır Askerî İdadisine girişi II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi IV. Harp Okuluna girişi Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
III- I- IV-II
B
IV-III-I-II
C
I-II-III-IV
D
II-III-IV-I
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi 20.yüzyıl başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?
A
Ticaretin az geliştiği bir bölgedir
B
Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır
C
Batı ile iletişim ve etkileşime açık bir bölgedir.
D
Yeni fikirlerin yayılmasına uygun bir bölgedir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim hayatıyla ilgili doğru bir olgudur?
A
Harp okulu’nu bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisine girmiştir.
B
Askeri Rüştiye,öğrenim gördüğü son okuldur.
C
Öğrenimine mahalle mektebinde başlamıştır.
D
Mülkiye Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra öğrenimine ara vermiştir.
Soru 5
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?
A
Kafkas Cephesi
B
Suriye Cephesi
C
Kanal Cephesi
D
Çanakkale Cephesi
Soru 6
Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra hangi göreve atanmıştır?
A
Sofya Askerî Ataşeliğine
B
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına
C
19. Tümen Komutanlığına
D
VII. Ordu Komutanlığına
Soru 7
Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiştir. Ancak daha sonra kendisi bu cemiyetten ayrılmıştır. Bu ayrılışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mustafa Kemal’in bu cemiyete lider olmak istemesi
B
İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin meşrutiyete karşı olmaları
C
Mustafa Kemal’in ordunun politikadan ayrılmasını istemesi
D
31 Mart Ayaklanması’nın bastırılamamış olması
Soru 8
Aşağıda adları verilen okullardan hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz?
A
Manastır Askerî Rüştiyesi
B
Manastır Askerî İdadisi
C
İstanbul Harp Akademisi
D
Selanik Askerî Rüştiyesi
Soru 9
Mustafa Kemal Şam’da bulunduğu sırada hangi cemiyeti kurmuştur?
A
Jön Türkler Cemiyeti
B
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
C
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
D
İttihat ve Terakki Cemiyeti
Soru 10
Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi görevde bulunuyordu?
A
Şam-5. Ordu Komutanı
B
Çanakkale-19. Tümen Komutanı
C
Trablusgarp- Derne Komutanı
D
Sofya-Askerî Ataşe
Soru 11
Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi Mustafa Kemal tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalden kurtarılmıştır?
A
Bitlis-Van
B
Bitlis- Muş
C
Muş-Bingöl
D
Muş-Van
Soru 12
Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A
Akılcılık-bilim- savaşçılık
B
Türk tarihi ve kültürü- savaşçılık-akılcılık
C
Türk tarihi ve kültürü-akılcılık-bilim
D
Akılcılık-askerlik-kültür
Soru 13
20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Yeni fikirlerin önce burada tartışıldığı
B
Batılı ülkeler ile sürekli iletişim hâlinde olduğu
C
Kültürel yönden geri kaldığı
D
Batılı devletlerin çekişme alanı olduğu
Soru 14
Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir?
A
Almanların yanında yer almalıyız.
B
Savaşa kesinlikle girmeliyiz.
C
Savaşı Almanlar mutlaka kazanacaklar.
D
Savaşın dışında kalmalıyız.
Soru 15
Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır?
A
Yeniçeri Ordusu
B
Kuvayı milliye
C
Yıldırım Ordusu
D
Hareket Ordusu
Soru 16
Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaş sırasında terfi etmiştir?
A
Sakarya Savaşı
B
Trablusgarp Savaşı
C
I. Balkan Savaşı
D
Çanakkale Savaşı
Soru 17
Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Ailesi Rumeli’ye yerleştirilen Yörüklerdendi.
B
Makbule Hanım yaşayan tek kardeşiydi.
C
Babası Osmanlı Devleti’nde üst düzey bir memurdu.
D
Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dı.
Soru 18
31 Mart Olayı’nın bastırılmasında M.Kemal’in önemli bir katkısı olmuştur.Bu onun askerlik mesleğindeki ilk başarısıdır. Yukarıdaki bahsedilen ayaklanmaya Mustafa Kemal hangi ordu ile katılmıştır?
A
Hareket Ordusu
B
III.Ordu
C
Yıldırım Ordusu
D
V.Ordu
Soru 19
Mustafa Kemal, askerî öğrenimini bitirdiğinde rütbesi ne idi?
A
Binbaşı
B
Kurmay yüzbaşı
C
General
D
Albay
Soru 20
Mustafa Kemal ilk askerî başarısını hangi cephede kazanmıştır?
A
Makedonya
B
Kafkas
C
Trablusgarp
D
Çanakkale

8.Sınıf Avrupada Yaşanan Değişim Testi

TESTİ ÇÖZ

Avrupa’da Yaşanan Değişim Testi

 

Soru 1
Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi alanda gelişen makineleşme sonucu başlamıştır?
A
Tarım
B
Otomobil
C
Dokumacılık
D
Demir-çelik
Soru 2
  1. yüzyılda Fransa’nın toplumsal yapısı üç temel sınıfa ayrılmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan birisi değildir?
A
Geniş topraklara ve ayrıcalıklara sahip asiller sınıfı,
B
Bilim adamlarında oluşan Aristokratlar sınıfı,
C
Kilise veya din adamlarından oluşan ruhban sınıfı,
D
Burjuva ve köylülerden oluşan halk sınıfı,
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından birisi değildir?
A
Tarımsal üretimin artması,
B
Buharlı tren ile buharlı gemi, ulaşım ve iletişimi geliştirmesi,
C
İşçi sınıfının oluşması,
D
Köylerden kentlere göçlerin artması,
Soru 4
“Sanayi ürünlerinin ekonomideki payı arttı. Makine gücü, üretimi hızlandırdı ve seri üretime geçildi. Artan üretimin ham madde ihtiyacı ve ürünlerin pazarlanması yeni bir sorun olarak ortaya çıktı.”Yukarıdaki anlatıma göre bu gelişmelerin sonucunda aşağıdakilerden hangisi hız kazanmıştır?
A
Demokratikleşme
B
Sömürgecilik
C
Ulusalcılık
D
Milliyetçilik
Soru 5
18.Yüzyılda Avrupa’da yaşanan aydınlanma sürecinin sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenebilir?
A
Haçlı Seferleri
B
Sömürgecilik yarışı
C
Yüzyıl Savaşları
D
Fransız İhtilali
Soru 6
Aşağıdaki sınıflardan hangisi Halk sınıfını da yanına alarak Fransız İhtilalini başlatmıştır?
A
Burjuva sınıfı
B
Aydınlar sınıfı
C
Tüccarlar sınıfı
D
Ruhban sınıfı
Soru 7
Fransız İhtilali sonucunda çok uluslu devletlerin parçalanmasında en etkili olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A
Özgürlük
B
Milliyetçilik
C
Eşitlik
D
Adalet
Soru 8
Sanayi İnkılabı ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
A
Fransa
B
Osmanlı Devleti
C
İngiltere
D
Rusya
Soru 9
“Yeni buluşların üretime uygulanması ile üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makineler almaya başladı. Makineleşme ilk olarak İngiltere’de dokumacılık alanında uygulandı. 1784’te James Watt’ın buluşuyla buhar gücünün bütün makinelere uygulanabilir olması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Makineleşme ve diğer teknik gelişmeler, 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde İngiltere’ye diğer ülkeler karşısında büyük bir üstünlük kazandırdı.”Yukarıdaki gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
A
Birinci Dünya Savaşı
B
Sanayi Devrimi
C
Fransız İhtilali
D
Kavimler Göçü
Soru 10
“Sanayisini yeni tekniklerle güçlendirip çağa uygun hâle getiremeyen ve Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti’nde yerli sanayi gelişemedi. Osmanlı Devleti kalabalık nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görüldü. Kapitülasyonlar nedeniyle pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı. Zamanla Osmanlı Devleti, Batılı devletlerden borç almak zorunda kaldı. Verimli kullanılamayan bu borçlar ve borçların faizleri ödenemeyince 1881’de “Düyun-u Umumiye İdaresi” adını taşıyan kuruluş oluşturuldu.”Bu kuruluşun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Osmanlı ekonomisini geliştirmek.
B
Osmanlı Devletinin borçlarının ödenmesini sağlamak.
C
Osmanlı Devletinin gelirini artırmak.
D
Osmanlı ekonomisine el koymak.
Soru 11
Fransız İhtilalinin temel siyasi dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnsan ve Yurttaş Hakları
B
Sömürgecilik
C
Millî irade
D
Laiklik
Soru 12
Filozof ve aydınların düşünceleri de Fransız İhtilali’ne zemin hazırlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
Diderot (Didero)
B
Jean JacTues Rousseau (Jan Jak Russo),
C
John Locke (Jon Loçk)
D
Montesquieu (Montesku)
Soru 13
Fransız İhtilalinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Fransız İhtilali’nin başarıya ulaşmasından sonra “Kurucu Meclis” oluşturma kararı alındı ve asillerin bütün ayrıcalıkları kaldırıldı.
B
Vergi adaleti yanında bütün vatandaşların askerî ve sivil memurluklara atanabilmesi sağlandı.
C
Egemenliğin millete ait olduğu, insanların eşit olduğu, hürriyet, mülkiyet ve güvenlik haklarının temel insan hakları olduğu, siyasal görüş ve dinî inançlarından dolayı hiç kimsenin kınanamayacağı kabul edildi.
D
Kilisenin bütün malları iade edilerek ayrıcalıkları artırıldı, laik anlayışın temelleri atıldı.
Soru 14
  1. Yüzyılda Avrupa’da toplumsal hayatta aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir?
A
Aydınlanmacı düşünürlerin çabaları‑ halkın bilinçlenmesini, mutluluk ve özgürlük isteklerini artırdı.
B
Halka açık dersler ve sergiler bilim zevkini toplumsal tabana yayıyordu.
C
Hemen her sınıftan insan, ortaya konan bilimsel sonuçları büyük bir hayranlıkla takip ediyordu.
D
Eleştirel düşünce ve akıl, bilimsel sorunlar yanında siyasal ve sosyal tüm kurumlara uygulanmaya ve kilisenin otoritesini artırmaya başladı.
Soru 15
18.Yüzyılda Avrupa’da daha çok hangi sınıflar arasında bir çatışma vardı?
A
Ruhban ve Halk sınıfları
B
Halk ve Aydınlar sınıfları
C
Aydınlar ve Ruhban sınıfları
D
Burjuva ve Aydınlar sınıfları

8.sınıf Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma Testi

TESTİ ÇÖZ

Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma Testi

 

Soru 1
Osmanlı Devletinin son dönemlerinde müslüman olmayanlara yeni haklar tanınmasına tepki olarak ortaya çıkan akım hangisidir?
A
Osmanlıcılık akımı
B
İslamcılık akımı
C
Batıcılık akımı
D
Türkçülük akımı
Soru 2
1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi aşağıdaki düşüncelerden hangisini esas almıştır?
A
Türkçülük
B
Batıcılık
C
İslamcılık
D
Osmanlıcılık
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşı’na girmesinin nedenlerinden birisi değildir?
A
Osmanlı Devleti’nin daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi.
B
Goben ve Breslav adlı Alman gemilerinin Rus limanlarını topa tutması .
C
Rusların Balkanlardan toprak istemesi.
D
Osmanlı Devleti’nin, Almanlar’ın savaşı kazanacağına inanması .
Soru 4
“Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Milliyetçiliğe dayalı hareketleri durdurup devletin bütünlüğünü sağlamayı düşünmüştür. Bu akıma göre Türk, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Arap, Bulgar her topluluk Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak devletin yücelmesi için çalışacaktır. Osmanlı milletinin her parçası aynı hak ve sorumluluklara sahip, ayrıcalığı olmayan Osmanlı vatandaşı olacaktır. Bu düşünceyi hayata geçirmek için de meşruti yönetim zorunlu görülmüştür. Açılacak olan mecliste tüm soy ve inançlar temsil edilecektir. Sorunlar mecliste görüşülüp çözüme kavuşacak, ülke dışından kaynaklanan kışkırtmaların önüne geçilecektir. Tanzimat Fermanı (1839) ve ,Islahat Fermanı’nın (186) yayımlanması bu akımı destekleyen adımlardır.”Yukarıdaki paragrafta anlatılan akım hangisidir?
A
Batıcılık akımı
B
Türkçülük akımı
C
İslamcılık akımı
D
Osmanlıcılık akımı
Soru 5
Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A
Coğrafi keşifler
B
Fransız ihtilali
C
31 Mart olayı
D
Meşrutiyetin ilanı
Soru 6
  1. Dünya Savaşı öncesi devletler İtilaf ve İttifak olarak bloklaşmaya başladılar. Bu bloklaşmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Küçük devletlerin büyük devletlere karşı birleşmesi
B
Sömürgecilik yarışı
C
Ülkeler arası rejim çatışması
D
Ganimetlerin paylaşımı
Soru 7
I. Dünya Savaşı’nda, İtilaf Devletleri hem Rusya’ya yardım etmek hem de Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için hangi savaşı başlatmışlardır?
A
Çanakkale Savaşı
B
Kanal Harekatı
C
Irak Cephesi
D
Balkan Savaşı
Soru 8
I. Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkan ülkeler ve savaş sonucunda imzaladıkları antlaşmalardan hangisi yanlış verilmiştir?
A
Osmanlı Devleti – Sevr antlaşması
B
Bulgaristan – Triyanon
C
Avusturya – Sen Jermen
D
Almanya – Versay Antlaşması
Soru 9
Düyun-u Umumiye İdaresi hangi amaçla kurulmuştur?
A
Ticari hayatı geliştirmek
B
Osmanlı dış borçlarını yapılandırmak
C
Osmanlıda ticareti geliştirmek
D
Kapitülasyonları uygulamak
Soru 10
Dünyada ulusal devletler kurma anlayışı hangi olayla başlamıştır?
A
Reform Hareketleri
B
Coğrafi Keşifler
C
Rönesans Hareketleri
D
Fransız İhtilali
Soru 11
Müslüman olmayan Osmanlı topluluklarının Müslümanlarla her yönden eşitliğini sağlamak amacıyla hangi ferman ilan edilmiştir?
A
Tanzimat Fermanı
B
Meşrutiyet Fermanı
C
Düyun-u Umumiye Fermanı
D
Islahat Fermanı
Soru 12
Osmanlı Devletinin Milliyetçilik akımına karşı geliştirdiği akım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Osmanlıcılık
B
Batıcılık
C
Türkçülük
D
İslamcılık
Soru 13
Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında yapılmamıştır?
A
Paris Antlaşması
B
Londra Antlaşması
C
Atina Antlaşması
D
İstanbul antlaşması
Soru 14
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha önce başlamıştır?
A
İç isyanlar ve ayaklanmalar
B
Kapitülasyonlar
C
Dış borçlar
D
Fermanlar
Soru 15
Osmanlı Devleti dağılma hâlindeki toplulukları birtakım yeniliklerle bir arada tutmak için 3 Kasım 1839’da aşağıdaki fermanlardan hangisini ilan etmiştir?
A
Islahat Fermanı
B
Düyun-u Umumiye Fermanı
C
Meşrutiyet Fermanı
D
Tanzimat Fermanı

8.Sınıf Mustafa Kemalin Çocukluk Dönemi Ve Öğrenim Hayatı Testi

TESTİ ÇÖZ

8.Sınıf Mustafa Kemalin Çocukluk Dönemi Ve Öğrenim Hayatı Testi

 

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in mezun olduğu okullar arasında yer almaz?
A
Selanik Askeri Rüştiyesi
B
Şemsi Efendi İlkokulu
C
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
D
Manastır Askeri İdadisi
Soru 2
Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençlik yıllarını yaşadığı dönemde Balkanların durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Balkanlar Osmanlı yönetiminden memnundu.
B
Balkanlarda çeşitli ayaklanmalar başlamıştı.
C
Balkanlarda mezhep çatışmaları vardı.
D
Balkanlara huzur ve güven hakimdi.
Soru 3
“Mustafa Kemal’in eğitim hayatında, pedagojik ilkeleri bilen ve uygulayan bir öğretmenle karşılaşmış olması yenilikçi, özgürlükçü olmasında, okuma sevgisi ve araştırmacılığının gelişmesinde etkili olmuştur.”Yukarıdaki anlatımda hangi okula vurgu yapılmıştır?
A
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
B
Şemsi Efendi İlkokulu
C
Manastır Askeri İdadisi
D
Selanik Askeri Rüştiyesi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin etkilendiği yabancı düşünürlerden birisi değildir?
A
Montesqieu
B
Jean Jacques Rousseau
C
Johann Wolfgang von Goethe
D
George Washington
Soru 5
Mustafa Kemal’in küçük yaşta yaşadığı bazı olaylar onun daha mücadeleci olmasında etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylardan birisidir?
A
Farklı okullarda okuması,
B
Küçük yaşta babasını kaybetmesi,
C
Çok uluslu bir ortamda yetişmesi,
D
Dayısının yanında çiftlik işleriyle uğraşması,
Soru 6
Mustafa Kemal’in adı geniş kitleler tarafından aşağıdaki savaşlardan hangisi ile duyulmuştur?
A
Çanakkale Savaşları
B
Kurtuluş Savaşı
C
Balkan Savaşları
D
Trablusgarp Savaşı
Soru 7
Mustafa Kemal’in bağımsızlık ve özgürlük anlayışının temelini oluşturan olay hangisidir?
A
Fransız İhtilali
B
Balkan Savaşları
C
Çanakkale Savaşı
D
Ayaklanma ve İsyanlar
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in eserlerini okuduğu ve fikirlerini benimsediği yazarlardan birisi değildir?
A
Mehmet Emin Yurdakul
B
Namık Kemal
C
Ahmet Hamdi Tanpınar
D
Tevfik Fikret
Soru 9
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
A
Çanakkale
B
Trablusgarp
C
Sibirya
D
Kafkasya
Soru 10
Mustafa Kemal’in ilk görev aldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A
Balkan Savaşları
B
Trablusgarp Savaşı
C
Çanakkale Savaşları
D
Kurtuluş Savaşı
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendinin yaptığı mesleklerden birisi değildir?
A
Denizcilik
B
Katiplik
C
Subaylık
D
Tüccarlık
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in kişisel özellikleriyle bağdaşmaz?
A
Bağımsızlığa önem vermesi
B
Başarılarıyla her zaman gurur duyması
C
Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaması
D
Milletine büyük bir sevgiyle bağlı olması

 

1 2 3 5