8.Sınıf Fen Bilimleri Genel Değerlendirme

Genel Değerlendirme

Online Çöz

1.Aşağıdakilerden hangileri arasında kovalent bağ bulunur?
A )F2O3
B) F2
C)NaCl
D) K2S

2.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Her yanma ekzotermik reaksiyondur
B)Karbondioksit gazı yangın söndürür
C)Yanma maddenin oksijenle birleşmesidir
D)Ekzotermik reaksiyonların tümü yanmadır

3.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kovalent bağa aittir?
A) Elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşur.
B)NaCl ( Sodyum Klorür) bileşiğinde kovalent bağ vardır.
C)Atomlar arasında elektriksel çekim kuvveti vardır.
D)Metal ve ametal arasında oluşur.

4.Bir tüpe X çözeltisi, bir tüpe Y çözeltisi konulur. Kırmızı turnusol kağıdı X çözeltisine batırıldığında herhangi bir değişiklik olmaz, Y çözeltisine batırıldığında mavi rengi alır. Buna göre X ve Y maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

X Y
___________ _____________

A) NaOH HCl
B) HSO NaOH
C) HSO HCl
D) NH HSO

5. 4Zn + HNO3 + 9HCl 4ZnCl2 + X + 3H2O Eşitlenmiş denklemde X ile
gösterilen bileşiğin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Cl
b) O
c) H
d) N

6. I. Sütün ekşimesi- Kimyasal olaydır.
II. Hamurun mayalanması- Fiziksel olaydır.
III. Suyun donması- Fiziksel olaydır.
IV.Şekerin yanması- Kimyasal olaydır.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
a) I-II-III
b) I-III-IV
c) I-II
d) II-IV

7.Suyun ayrışması (analizi) tepkimesinde tüplerde hangi gazın hacmi 2 hacimdir.
a)oksijen
b) hidrojen
c) su buharı
d) hiç biri

8.C+02————C O2 tepkimesinde 24 gram C ile 32 gram oksijenin tepkimesi 56 gramdır. 12 gram C ile kaç gram oksijen reaksiyon yapar ?
a) 16
b) 12
c) 24
d) 32

9. Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır?
a. RNA
b. DNA
c. A.T.P
d. Çekirdekte

10. Kimyasal tepkimelerden sadece değişen aşağıdakilerden hangisidir?
a. Proton ve nötronlar
b. Nötron ve elektron
c. Proton ve elektronlar
d. Elektronlar

 

11. 12T, 17Z ve 8X atomları arasında oluşan TX, TZ2 ve Z2X moleküllerinin içerdiği bağ türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
TX Z2X TZ2
A) İyonik İyonik Kovalent
B) İyonik Kovalent İyonik
C) Kovalent İyonik Kovalent
D) Kovalent Kovalent İyonik

12. 2X+3/2O2 X2O3 tepkimesi için;
I. Isı alan bir tepkimedir
II. Yanma tepkimesidir
III. Sentez tepkimesidir
IV. Analiz tepkimesidir.
yargılarından hangisi doğrudur?
A)I ve IV
B)III ve IV
C)II veIII
D)I,II ve III

13) 19K atomu ile 17Cl atomu arasında oluşan bileşik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I- Formülü KCl’ dir.
II- İyonik bağlıdır.
III- Kovalent bağlıdır.
A) I
B) II
C) I-II
D) I-III

14) pH değeri Asit olan bir çözeltinin özellikleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyar.
B) H+ iyonu sayısı,OH- iyonundan fazladır
C) Asidik özellik gösterir.
D) Kırmızı turnusol kağıdını maviye boyar.

15) Un,kıyma,tuz,yumurta,yağ kullanılarak börek yapılıyor.Bu olay bir kimyasal reaksiyon olarak düşünülürse,börek ne olarak adlandırılabilir?

A) Reaksiyona giren madde
B) Ürün
C) Reaksiyon türü
D) Katalizör

16) Bir çözeltinin asit ya da baz olduğunu belirtmek için aşağıda verilenlerden hangileri ayırt edici özellik olarak kullanılamaz?
I. Çözeltiye demir metali atmak
II. Elektrik akımını iletip iletmediğini kontrol etmek
III. Turnusol kağıdı etkisine bakmak
A) Yalnız II
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III

17)Asit- baz tepkimesinde bazın tükenip asidin arttığı
1. Turnusol kağıdını kırmızıya boyamasından.
11. Elektrik akımını iletmesinden
111.Mg metali ile tepkimeye girmesinden
hangileriyle anlaşılabilir?
a)Yalnız 1
b) Yalnız 11
c)Yalnız 111
d)1 ve 111

18.Bir sulu çözeltiye asit özelliği kazandıran iyon hangisidir?
a. OH-
b.Cl-
c. H+
d. Na+

19) C H OH + 3O ————– CO2+3H O
2 5 2 2

2KCl —————- 2K+C2

Yukarıdaki tepkime denklemleri denktir. Bu denklemi inceleyen bir öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz?

a.X Kovalent bağlı bir bileşiktir.
b. Y Mölekül yapılı bir elementtir
c.X İki farklı atom içerir
d. Y Metaldir .

20. Kimyasal formülü Al(OH)3 olan bileşiğin bir molekülünde kaç tane oksijen atomu bulunur?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

 

8.Sınıf Fen Bilimleri Optik Mercek ve Aynalar

Optik Mercek ve Aynalar

Online Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi üzerine gelen ışığı yansıtmaz ?
A) Ayna
B) Ay
C) Beyaza boyanmış levha
D) İnce kenarlı mercek

2. Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir cisimdir ?
A) Pencere camı
B) Tahta
C) Yağlı kağıt
D) Demir levha

3. Aşağıdakilerden hangisi yansıma kanunudur ?
A) Gelen ışın, normal ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir.
B) Gelen ışının normalle yaptığı açı, yansıyan ışının normalle yaptığı açıya eşit değildir.
C) Farklı ortamlardan geçen ışınlar kırılırlar.
D) Çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama ışık geçmez.

4. Aşağıdakilerden hangisi ayna değildir ?
A) Tümsek ayna
B) Düz ayna
C) Çukur ayna
D) Prizma

5. Gölgenin anımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?
A) Karanlık her yere gölge denir.
B) Saydam olmayan cismin arkasında oluşan karanlık bölgeye denir.
C) Işık kaynağının arkasındaki karanlık bölgedir.
D) Gecenin diğer adı gölgedir.

6. Işığın kırılması olayı nasıl oluşur ?
A) Işığın farklı bir ortamdan başka farklı ortama geçtiğinde yön değiştirmesidir.
B) Işığın aynaya çarpıp geri dönmesidir.
C) Işığın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçememesidir.
D) Işığın kesik çizgiler halinde yol almasıdır.

7. Beyaz ışık kaç renkten oluşur ?
A) 8 renkten
B) 4 renkten
C) 7 renkten
D) 9 renkten

8. Sanal görüntü aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır ?
A) Perdenin üzerinde düşürülen görüntüdür.
B) Perdenin üzerine düşürülemeyen görüntüdür.
C) Sanal görüntü olmaz.
D) Hiçbir görüntü perdeye düşmez.

9. Kaç çeşit mercek vardır ?
A) 3
B) 4
C) 1
D) 2

10. Sınır açısı aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır ?
A) Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışığın geçemeyip iki ortam arasından gitmesidir.
B) Işığın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçememesidir.
C) Işığın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşmasıdır.
D) Işığın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşmasıdır. 

11. Suyun kenarından, suyun içindeki balığa bakan insan balığın yerini nasıl görür ?
A) Gerçek bulunduğu yerde görür.
B) Gerçek yerinin 1 m aşağısında görür.
C) Gerçek bulunduğu yerin yukarısında görür.
D) Su yüzeyinin çok yakınında görür.

12. Aşağıdakilerden hangisi ince ve kalın kenarlı merceğin kullanıldığı yerlerden değildir ?
A) Dürbünler
B) Teleskoplar
C) Gözlük camları
D) Arabaların dikiz aynaları

13. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışığın izlediği yol aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?
A) Normalden uzaklaşarak yoluna devam eder.
B) İzlediği yolu hiç değiştirmez.
C) Normale yaklaşarak yoluna devam eder.
D) Normalin tam üstünden yoluna devam eder.
14. Aşağıdakilerden hangisi beyaz ışığın yedi renkten oluştuğunu gösteren bir olaydır ?
A) Gökkuşağının oluşumu
B) Işığın düz aynada yansıması
C) Işığın kalın kenarlı mercekten geçişi
D) Işığın ince kenarlı mercekten geçişi

15. Aşağıda verilenlerden hangisi bir renk değildir ?
A) Yeşil
B) Kırmızı
C) Siyah
D) Sarı
16. Bir molekül en az kaç atomdan oluşur ?
A) 4
B) 8
C) 2
D) 6

17. Atomlar birbirleriyle neden bileşik oluştururlar ?
Yeni maddeler meydana getirmek için.
Kararlı hale geçmek için.
Kütle çekiminden ötürü.
Elektrik yüklerinden ötürü.

18. Kararlı bir atomun en dış enerji seviyesinde kaçelektron bulunur ?
A) 8 – 4
B) 7 – 2
C) 2 – 8
D) 3 – 6
19. Aşağıdakilerden hangisinde elementin tanımı doğru verilmiştir ?
A) Tek cins atomdan meydana gelmiştir.
B) Tek cins molekülden meydana gelmiştir.
C) Tek cins kimyasal bağdan meydana gelmiştir.
D) Atom numaraları birbirine yakındır.

20. Doğal ortamda bir oksijen atomu neden iki hidrojen atomu ile bağ yapar ?
A) En dış enerji seviyesinde 4 elektronu olduğu için.
B) Hidrojenin en dış yörüngesinde 1 elektron olduğu için.
C) Kütleleri nedeniyle.
D) Oksijenin en dış enerji seviyesinde 6 elektron olduğu için.

 

8.Sınıf Fen Bilimleri Madde ve Özellikleri

Madde ve Özellikleri

Online Çöz

1. Katı maddeleri meydana getiren atomlar bir birine göre nasıl dururlar?

A) Çok sıkışık
B) Biraz sıkışık
C) Sıkışık fakat bir birinin üzerinden yuvarlanabilirler
D) Sağa sola hareket edebilirler

2. Madde kaç halde bulunur?

A) Katı ve sıvı olmak üzere iki halde bulunur
B) Katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunur
C) Katı, sıvı, gaz ve lokum kıvamında olmak üzere dört halde bulunur
D) Sıvı, gaz olmak üzere iki halde bulunurlar

3. Aşağıdaki özelliklerden hangileri bütün maddeler için ayırt edici özelliktir?

A) Öz kütle, ağırlık ve hacim
B) Öz kütle, erime sıcaklığı, hacim ve esneklik
C) Öz kütle, erime sıcaklığı, kaynama sıcaklığı
D) Esneklik, basınç

4. Aşağıdaki özelliklerden hangileri maddenin ortak özellikleridir?

A) Öz kütle, hacim ve eylemsizlik
B) Esneklik, kütle ve hacim
C) Erime sıcaklığı, hacim ve öz kütle
D) Hacim, kütle ve eylemsizlik

5. Maddelerin bir ağırlığa sahip olmalarının nedeni nedir?

A) Havanın maddelere basınç uygulaması
B) Çok fazla yemek yememiz
C) Madde atomlarının yere doğru kuvvet uygulaması
D) Yer kürenin maddeleri yerin merkezine doğru çekmesi

6. Dünya Ay’a bir kuvvet uygularken, Ay’da Dünya’ya bir kuvvet uygular.

Ay’ın Dünya’ya kuvvet uyguladığını hangi olaylardan anlarız?

A) Her zaman dolunay ya da yarım ay olmamasından
B) Bazı geceler görünüp bazı geceler görünmemesinden
C) Gel – git olayından
D) Ay, Dünya’dan küçük olduğu için kuvvet uygulamaz

7. Sıvı içine atılan cisimler sıvı tarafından yukarı itilir.

Bu itme kuvvetine ne ad verilir?

A) Sıvının itme kuvveti
B) Sıvının kaldırma kuvveti
C) Sıvının taşırma kuvveti
D) Sıvıların böyle bir kuvveti yoktur

8. Sıvının yoğunluğundan daha az yoğunluğa sahip bir cisim sıvıya atılırsa ne olur?

A) Sıvının üzerinde kalır
B) Islanır
C) Sıvının ortasında askıda kalır
D) Sıvıya batar

9. Sıvının içine batmış bir yumurtayı yüzdürmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Tuz eklenmelidir
B) Su eklenmelidir
C) Su eklenirken bir yandan da tuz eklenmelidir
D) Hiç bir şey yapılmaz, bir süre sonra kendiliğinden yüzer

10. Sıvı içerisine bırakılan cismin, sıvı içinde askıda kalması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğundan büyüktür
B) Sıvının yoğunluğu, cismin yoğunluğundan küçüktür
C) Cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğundan küçüktür
D) Cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğuna eşittir 

11. Bir cismi önce havada, sonra sıvı içerisinde tarttığımızda, arada bir fark oluşur. Bu fark neye eşittir?

A) Sıvının ağırlığına
B) Sıvının kaldırma kuvvetine
C) Cismin yoğunluğuna
D) Sıvının yoğunluğuna

12. Sıvıların kaldırma kuvvetinin büyüklüğü nelere bağlıdır?

A) Cismin hacmi ile yoğunluğunun çarpımına
B) Açık hava basıncının büyüklüğüne
C) Sıvının hacmi ile yoğunluğunun çarpımına
D) Batan kısmın hacmi ile sıvının yoğunluğunun çarpımına

13. Ağırlık, yer kürenin bize uyguladığı çekim kuvvetidir. Dünya’dan daha büyük kütleli bir gezegene gittiğinizde ağırlığınız ne olur?

A) Değişmez
B) Azalır
C) Artar
D) Kütlemiz değişir, ağırlığımız değişmez

14. Maddelerin ayırt edici özellikleri nelere bağlıdır?

A) Kütlesine ve hacmine
B) Maddelerin cinsine
C) Maddelerin sıcaklık değişimine
D) Maddelerin katı, sıvı ve gaz halde bulunmalarına

15. Gazların kaldırma kuvvetinin büyüklüğü nelere bağlıdır?

A) Gazların kaldırma kuvvetleri yoktur
B) Cismin hacmi ile gazın yoğunluğuna
C) Gazın içinde bulunduğu balonun büyüklüğüne
D) Gazın içinde bulunan kaba uygulanan açık hava basıncının büyüklüğüne

16. Bileşikler için aşağıdakilerden hangisi ayırt edici özellik değildir ?

A) Öz kütle
B) Sıcaklık
C) Erime ısısı
D) Genleşme katsayısı

17. Aşağıdakilerden hangisi elementlerin ayrıldığı sınıflardan değildir ?

A) Ametaller
B) Metaller
C) Soygazlar
D) Gazlar

18. Aşağıdakilerden hangisi metallerin özelliklerinden değildir ?

A) Tel ve levha haline getirilirler
B) Elektrik akımını iletirler
C) Kırılgandırlar
D) Birbirleri ile yaptıkları karışımları alaşım denir

19. Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerinden değildir ?

A) Elektrik akımını iletirler
B) Elektrik akımını iletmezler
C) Tel ve levha haline gelmezler
D) Kırılgandırlar

20. Aşağıdakilerden hangisi asal gazların özelliklerindendir ?

A) Kararlı değillerdir
B) Hiçbir elementle bileşik yapmazlar
C) Gaz halinde bulunmazlar
D) Yoğunlukları çok büyük değerler alır

 

8.Sınıf Fen Bilimleri Atom ve Moleküller

Atom ve Moleküller

Online Çöz

1. Avagadro sayısı N ise 3 mol O3 gazı kaç tane atom içerir?

A) N
B) 3N
C) 6N
D) 9N

2. 16 gram oksijen atomu içeren N2O4 gazının NK’ daki hacmi kaç litredir?
( O: 16 )

A) 2,24
B) 5,6
C) 8,96
D) 11,2

3. Demir-III-Oksit bileşiğini oluşturabilmek için 2 mol Fe atomu, 3 mol oksijen atomu ile birleşir.
Buna göre, demir-III- oksit’in kütlece yüzde kaçı demirdir?
( Fe: 56, O: 16 )

A) 30
B) 40
C) 56
D) 70

4. Eşit mollerdeki iki farklı bileşik için aşağıdaki niceliklerden hangisi kesinlikle aynıdır?

A) Kütle
B) Toplam atom sayısı
C) Molekül sayısı
D) NK’daki hacim

5. 0,3 mol oksijen atomu içeren C6H12O6 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
( C: 12, H: 1, O: 16 )

A) Toplam 12 mol atom içerir
B) 9 gramdır
C) 0,6 mol H atomu içerir.
D) N/2 tane molekül içerir.

6. 36 gram H2O ile aynı sayıda molekül içeren CH4 kaç gramdır?
( H: 1, O: 16, C: 12 )

A) 8
B) 16
C) 24
D) 32

7. Aşağıda verilen gazlardan eşit kütlelerde alındığında hangisinin molekül sayısı en fazla olur?
( N: 14, C: 12, 0: 16, H: 1 )

A) NO
B) CO
C) CH4
D) NH3

8. 0,2 mol C2Hx bileşiği 6 gram, 0,2 mol CyHx bileşiğinin mol kütlesi kaç gramdır?
( H: 1, C: 12 )

A) 30
B) 40
C) 40
D) 44

9. Aynı koşullarda eşit hacim kaplayan H2, O2 ve H2O gazlarının öz kütleleri arasındaki ilişki nasıldır?
( H: 1, O: 16 )

A) H2 > H2O > O2
B) O2 > H2O > H2
C) O2 > H2 > H2O
D) H2O > O2 > H2

10. Nk’ da 22,4 litre hacim kaplayan CH4 gazı için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
( H: 1, C: 12 )

A) 1 mol moleküldür
B) 16 gramdır
C) Avagadro sayısı kadar moleküldür
D) 60 gram karbon atomu içerir


11. CnH2n genel formülüne sahip bir bileşiğin 0,25 molü 7 gramdır. Buna göre; bir mol bileşikte toplam kaç mol atom vardır?

A) 3
B) 5
C) 6
D) 9

12. 0,2 molünde 0,2 mol karbon ve 0,8 mol H atomu içeren bileşiğin formülü nedir?

A) CH4
B) C2H4
C) CH3
D) C2H8

13. 9,2 gram C2H6O bileşiği ile ilgili;
I. 0,2 moldür
II. Toplam 1,8 tane atom içerir.
III. 3,2 gram oksijen içerir.
Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
14. Bir bileşiğinin, yalnız molekül formülünden,
I. Bir mol bileşikteki atomların toplam mol sayısı
II. Bir mol bileşikteki elementlerin kütlece birleşme oranı
III. Bir mol bileşiğin kütlesi
niceliklerinden hangileri belirlenemez?

A) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

15. NK’da 5,6 lt hacim kaplayan SO2 gazı kaç gram oksijen içerir?
( S: 32, 0: 16 )

A) 4
B) 8
C) 16
D) 32
16. Al ve Ca metalleri ile ilgili;
I. Asitlerle H2 gazı açığa çıkarma
II. NaOH’ın sulu çözeltisi ile tepkime verme
III. Hem asidik hem de bazik özellik gösterme özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

17. Karbondioksit gazının sulu çözeltisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Homojendir
B) Asit özelliği gösterir
C) Bazlarla tepkimeye girmez
D) Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir

18. ” Asit çözeltileri mavi turnusol kağıdını kırmızıya, baz çözeltileri ise kırmızı turnusolu maviye çevirir.” Buna göre;
I. Sabunlu su
II. Çamaşır sodalarının sulu çözeltileri
III. Sirke
çözeltilerinin hangileri kırmızı tornusolun rengini maviye çevirir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
19. pH’sı 7’den küçük olan çözeltiler asidik, pH’sı 7’den büyük olan çözeltiler ise baziktir.
Buna göre;
I. CH3COOH
II. H2SO4
III. NH3
çözeltilerinin hangisinde pH > 7 dir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

20. Sulu çözeltilerinde H(+) iyonu derişimini artıran maddelere asit denir.
Buna göre;
I. H2SO4
II. NaOH
III. NH3
maddelerinin hangileri suda çözünürken H(+) iyonu derişimi artar?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

 

 

8.Sınıf Fen Bilimleri Güneş Sistemi ve Uzay

Güneş Sistemi ve Uzay

Online Çöz

1. Dünya’dan uzay yolculuğuna çıkan bir uzay aracı önce Mars’a sonra sırayla diğer üç gezegene uğrayacaktır. Uğrayacağı üç gezegen sırasıyla hangileridir ?

A) Venüs-Neptün-Plüton
B) Merkür-Jüpiter-Uranüs
C) Venüs-Jüpiter-Satürn
D) Jüpiter-Uranüs-Neptün

2. İncelenen bir gök cismi ile ilgili aşağıdaki bulgular elde ediliyor
I. Işığı titreşiyor
II. Konumu sabit kalıyor
III. Yüzeysel görünüyor
Bu cismin yıldız olması için hangi veya hangileri yanlış tespit edilmiştir ?

A) I
B) II
C) III
D) I ve II

3. Asteroit nedir ?

A) Başı boş göktaşlarıdır.
B) Mars ile Jüpiter arasına yerleşmiş irili ufaklı gökcisimleridir.
C) Kuyruklu yıldızların çekirdeklerini oluşturan gaz kütlesidir.
D) Açık havalarda gökyüzünde görülen kayan yıldızlardır.

4. Güneşin batma noktaları ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur ?

A) 21 Haziran – 23 Eylül arasında güneye kayar.
B) 21 Aralık – 23 Mart arasında güneye kayar.
C) 21 Mart – 21 Haziran arasında batıya kayar.
D) 21 Haziran – 23 Eylül arasında kuzeye kayar.

5. Güneş ışıkları ekvator düzlemine paralel gelirse, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir ?

A) Gel – Git olayları en düşük düzeyinde kalır
B) En uzun gündüz yaşanır
C) En uzun gece yaşanır
D) Gece ve gündüz süreleri eşit olur

6. Dünya’nın dönme yönüne güre Dünya üzerindeki bir kişi, Güneş’i hangi yönlerde hareket ediyormuş gibi görür ?

A) Batıdan doğuya
B) Doğudan batıya
C) Kuzeyden güneye
D) Güneyden kuzeye

7. Güneş ile Dünya arasındaki bölgede dönen gezegenlere iç gezegen denir. Aşağıdakilerden hangisi iç gezegendir ?
I. Mars
II. Jüpiter
III. Venüs
IV. Satürn

A) I
B) III
C) I, III
D) II, IV

8. Dünya’ nın hangi bölgesi devamlı yaz mevsimini yaşar ?

A) Kutuplar
B) Ekvator
C) Orta kuşak
D) Güney yarım küre

9. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, Dünya’ nın komşusu olsa, aşağıdakilerden hangisi olurdu ?

A) Dünya daha hızlı döner
B) Dünya’ da Gel-Git olayları daha büyük olur
C) Dünya’ nın atmosferi kalınlaşır
D) Dünya ile Jüpiter aynı hizaya geldiğinde Dünya’ nın dönüş hızı yavaşlar

10. Atmosfere, Dünya’nın çekiminden etkilenerek giren gök cisminin hangi özelliği değişmeye uğramaz ?

A) Yapısı değişir
B) Kütlesi azalır
C) Hacmi azalır
D) Özkütlesi azalır 


11. Işık yılını aşağıdakilerden hangisi açıklar ?

A) Işığın hızını
B) Işığın bir saatte aldığı yolu
C) Işığın bir yılda aldığı yolu
D) Işık ile ilgili bir büyüklük değildir.

12. Dünya’ nın uydusu iki tane olsa ve uydular birbirine 180 derecelik açı ile aynı yörüngede dönse aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleşir ?

A) Bir ay 20 gün olur
B) Gel-Git olayı hiç olmaz
C) Bazı geceler aynı noktada 2 ay görülür
D) 2 defa ay tutulması olur

13. Ay’ın Dünya etrafında ve kendi etrafında aynı sürede dönmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisini oluşturur ?

A) Ay’ın Dünya’dan hep aynı yüzü görülür
B) Ay’da kraterler oluşur
C) Dünya’da Gel-Git olayları her gün aynı saatlerde gerçekleşir
D) Ay’ın dolunay evresi uzun sürer

14. Aşağıdakilerden hangisi galaksinin tanımıdır ?

A) Uzayda çok büyük yer kaplayan yıldız kümeleridir
B) Bir Güneş’tir
C) Kuyruklu yıldızdır
D) Güneş sistemine en yakın yıldızdır.

15. Mevsimler, mevsimler arası sıcaklık farkları, aşağıdakilerden hangisinde en belirgindir ?

A) Ekvatorda
B) Kutuplarda
C) Orta kuşakta
D) Çöllerde

16. İletken telden elektronların geçerken zorlukla karşılaşmasını Fen Bilimleri’nde aşağıdakilerden hangisi ile adlandırırız ?

A) Direnç
B) Potansiyel farkı
C) Gerilim
D) Akım Şiddeti

17. Seri bağlı dirençlerin eşdeğerini hesaplarken aritmetik toplamlarının alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) Gerilimlerinin aynı olması
B) Üstlerinden geçen akımın aynı olması
C) Direnç değerlerinin farklı olması
D) Seri bağlı dirençlerin tersleri toplanır

18. Paralel bağlı eşdeğer üç ampulün uzun süre ışık verebilmeleri için üreteçler nasıl bağlanmalıdır ?

A) Paralel bağlanmalıdır
B) Karışık bağlanmalıdır
C) Seri bağlanmalıdır
D) Üreteçlerin sayıları arttırılarak seri bağlanmalıdır

19. Aşağıdakilerden hangisi üretecin elektromotor kuvvetini ölçen araçtır ?

A) Ampermetre
B) Voltmetre
C) Reosta
D) Elektroskop

20. Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkı hangi araçla ölçülür ?

A) Voltmetre
B) Ampermetre
C) Mili ampermetre
D) Osiloskop

8.Sınıf Fen Bilimleri Duyu Organlarımız

Duyu Organlarımız

Online Çöz

1. Önceleri öğrenilen daha sonra da alışkanlık haline gelmiş hareketlerin kontrol merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyincik
B) Omurilik soğanı
C) Omurilik
D) Hipofiz

2. Soluk alıp verme, boşaltım, sindirim gibi yaşamsal olayları yerine getirebilen bir insan öğrenme, algılama yeteneğini kaybetmiştir. Bu yeteneklerini kaybetmesinin nedeni aşağıda verilenlerden hangisinin zarar görmesi sonucu oluşmuştur?

A) Beyincik
B) Hipotalamus
C) Omurilik soğanı
D) Uç beyin

3. Havaya atılan bir kuş çok kısa uzaklığı yalpalayarak uçmaktadır.
Bu kuşun hangi yapısı zedelenmiş olabilir?

A) Uç beyin
B) Talamus
C) Omurilik soğanı
D) Beyincik

4. Hızlı bir şekilde koşan atletin ayağına bir cisim batınca, atlet ayağını hızla çeker ve dengesini kurarak koşusuna devam eder.
Bu olay sırasında, atlet sinir merkezlerinden hangilerini kullanmıştır?

A) Omurilik soğanı – Beyincik
B) Beyin kabuğu – Hipofiz
C) Omurilik – Beyincik
D) Hipotalamus – Talamus

5. Bir sinir hücresinde aktarılan impulsun ( uyartının ) hızı;
I. Miyelin kılıf
II. Akson çapı
III. Uyartı şiddeti
gibi faktörlerden hangilerine bağlıdır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

6. Gözün içinde sinirlerin çıktığı yere kör nokta adı verilir. Kör noktada görüntü oluşmaz.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kör noktaya ışınların dik olarak gelmesi
B) Kör noktada kan damarlarının az olması
C) Kör noktada sadece rengi algılayan reseptörlerin olması
D) Kör noktada reseptör bulunmaması

7. Gözleri sağlıklı olan insanlar, uzaktaki ve yakındaki cisimlerin görüntülerini sarı benek üzerine düşürürler ve sürekli net görüntü elde ederler. Buna göz uyumu denir. Göz uyumunun sağlanabilmesi gözün hangi özelliği ile mümkündür?

A) Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi
B) Sarı beneğin yerini değiştirerek
C) Gözün şeklini değiştirerek
D) Göz merceğinin kalınlığını değiştirerek

8. Gözün yan kısımlarında kalan cisimlerin sadece şekli algılanırken, önündeki cisimlerin hem rengi hem de şekli algılanabilmektedir. Yandaki cisimlerin sadece şeklinin algılanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sarı benek dışında şekli algılayan reseptörlerin olması
B) Şekli algılayan reseptörlerin sadece sarı benekte olması
C) Rengi algılayan reseptörlerin sarı benek dışında olması
D) Göz merceğin yandaki cisimlerden gelen ışınları az kırması

9. Uyaranın etki süresi ve şiddetinin artması aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açmaz?

A) İmpuls sayısının artması
B) İmpuls hızının değişmesi
C) Tepkinin hızlı sürmesi
D) Tepkinin şiddetinin fazla olması

10. Aşağıda verilen duyu çiftlerinden hangisinin reseptörleri benzer şekilde uyarılmaktadır?

A) Görme – işitme
B) Tatma – koklama
C) Dokunma – tatma
D) Koklama – işitme

11. Orta kulakta bulunan ve ses dalgalarının kuvvetlendirilmesini sağlayan kemiklerin sırasıyla adları seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Örs – üzengi – çekiç
B) Örs – üzengi – çekiç
C) Çekiç – örs – üzengi
D) Üzengi – örs – çekiç

12. Bir insanın uyartıları algılamasını sağlayan reseptörler ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi tümü için ortaktır?

A) Hiç bir engel olmadan dış çevreye açık olmak
B) Vücutta geniş yayılıma sahip olmak
C) Aynı tip uyartılarla uyarılmak
D) Eşik değerindeki uyartılarla uyartılmak

13. Uyumakta olan bir insanın ayağının altına kuş tüyü ile yavaşça dokunulduğunda uyanmadan ayağını geri çektiği gözlenmiştir.
Aşağıdaki olaylardan hangisi bu olayla bir benzerlik göstermez?

A) Örgü örmek
B) Esnemek
C) Hapşırmak
D) Yüzün kızarması

14. Plaja güneşlenmeye giden bir çocuk kızgın kumlara ayağını basar basmaz hızla geri çekiyor.
Bu olaya neden olan uyarının geçtiği yolların sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Duyu hücresi – beyin – motor hücresi – tepki organı
B) Motor hücresi – beyin – tepki organı – duyu hücresi
C) Motor hücresi – tepki organı – omurilik – duyu hücresi
D) Duyu hücresi – omurilik – motor hücresi – tepki organı

15. İnsanda dengenin sağlanmasında kulakta bulunan aşağıdaki yapılardan hangisi etkili değildir?

A) Kesecik
B) Otolit ( kulak taşları )
C) Çekiç – örs – üzengi kemikleri
D) Tulumcuk

16. I- Beş duyu organının kontrol merkezidir
II- Vücut dengesini bozar
III- Refleks olaylarını düzenler
Yukarıdakilerden hangisi omuriliğin görevidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III

17. Aşağıdakilerden hangisi birbiri ile zıt çalışan hormonlardır ?

A) Glikojen ve İnsülin
B) Kalsitonin ve Tiroksin
C) Adrenalin ve Glikojen
D) Adrenalin ve Tiroksin

18. Aşağıda insan gözüne ait verilen yapılardan hangisinde cisimlerden gelen ışınlar kırılır ?

A) Retina
B) Saydam tabaka
C) İris
D) Ön oda

19. İç kulakta aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir ?

A) Ses dalgası kulak kepçesiyle toplanır
B) Kulak zarındaki titreşim çekiç kemiğine iletilir
C) Kulak yolundan geçen ses dalgası kulak zarını titreştirir
D) Yarım daire kanalları omurilik soğanı ile beraber vücut dengesini sağlar

20. Aşağıda verilenlerden hangisi derinin görevi değildir ?

A) Vücut ısısını ayarlar
B) Mikroplara ( Antijene ) karşı antikor üretir
C) Solunuma yardımcı olur
D) Vücudu dış etkilerden korur

8.Sınıf Fen Bilimleri Canlılar ve Hayat

Canlılar ve Hayat

Online Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi solunumun tanımıdır ?

A) Nefes alıp verme
B) Besinlerin oksijenle yanıp enerji ve karbondioksit oluşumu
C) Nefes almaktır
D) Besinlerin yanarak karbondioksit oluşturması

2. Aşağıdakilerden hangisi solunum olayında görevli bir organ değildir ?

A) Karaciğer
B) Akciğer
C) Deri
D) Trake

3. Metabolizmadan atıkların atılması olayı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır ?

A) Solunum
B) Dolaşım
C) Boşaltım
D) Üreme

4. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sonucu oluşan atıklardan değildir ?

A) ATP
B) Ürik asit
C) Üre
D) Karbondioksit

5. Metabolizmanın gerek duyduğu enerjinin elde edilmesi olayı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) Uyarılma
B) Boşaltım
C) Sindirim
D) Beslenme

6. Aşağıdakilerden hangisi büyümeyi açıklamaz ?

A) Vücudun hacminin kütlece artması
B) Sürgen ve kanbiyum dokunun çoğalması
C) Beynin sinir sisteminin merkezi olması
D) Hücrelerin bölünerek çoğalması

7. Canlıların türlerini gelecek nesillere aktarma olayı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) Solunum
B) Üreme
C) Üreme organları
D) Uyarılma

8. 2n kromozom taşıyan bir hücre 1 kez mayoz bölünme geçirdiğinde kaç yavru hücre oluşur ?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

9. Aşağıdakilerden hangisi hücre değildir ?

A) Tavuk yumurtası
B) Deve kuşu yumurtası
C) İnsan yumurtası
D) Embriyo

10. n = 4 kromozom taşıyan bir gamete sahip canlının vücut hücrelerinin kromozom sayısı kaçtır ?

A) 4
B) 6
C) 8
D) 2


11. Aşağıdakilerden hangisi bir kimyasal reaksiyondur?

A) Kum, çakıl, çimento ile harç yapılması
B) Limon, şeker ve su ile limonata yapılması
C) Kıyma, soğan ve baharatla köfte yapılması
D) C şıkkındaki köftelerin pişirilmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir değişimdir?

A) Kağıdın yanması
B) Suyun kaynaması
C) Demirin paslanması
D) Suyun oluşması

13. Aşağıdaki reaksiyon çeşitlerinden hangisi yanlıştır?

A) KClO3 + Isı —-> KCl + 3/2 O2 Endotermik
B) Mg + 1/2 O2 —–> MgO + Isı Ekzotermik
C) CaCO3 + Isı ——> CaO + CO2 Ekzotermik
D) N2 + 3H2 ——-> 2NH3 + Isı Ekzotermik

14. H2S + O2 —–> H2O + SO2
Reaksiyon denkleminde katsayılar denkleştirildiğinde oksijenin kat sayısı kaç olur?

A) 1
B) 2/3
C) 3/2
D) 4

15. Asit + Baz reaksiyonları için,
I. Tek yönlü reaksiyondur
II. Nötrleşme reaksiyonudur
III. Yerdeğiştirme reaksiyonudur
IV. Endotermik reaksiyondur
Bu yargılardan hangisi doğrudur?

A) I ve IV
B) II, III ve IV
C) I, III ve IV
D) I, II ve III

16. Aşağıda verilen maddelerden hangisi bir baz değildir?

A) C2H5OH
B) KOH
C) NH3
D) Na2O(suda)

17. Aşağıda adları verilen tepkimelerden hangisi bir ayrışma ( analiz ) tepkimesidir?

A) Nötrleşme
B) Elektroliz
C) Yanma
D) Paslanma

18. Aşağıdakilerden hangisi bir hızlı yanma olayıdır?

A) Demirin paslanması
B) Kömürün yanması
C) Asitlerin bazlarla tepkimesi
D) Besinlerin vücudumuzda yakılması

19. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin bir özelliği değildir?

A) Tatlarının ekşi olması
B) Bazlarla tepkimeye girerek tuz oluşturması
C) Turnusol kağıdının rengini maviye çevirmesi
D) Karbonatlara etki ederek CO2 gazı açığa çıkarması

20. Aşağıdakilerden hangisinin elektriksel iletkenliği ile ilgili yapılan açıklama yanlıştır?

A) Şekerli su elektriği iletmez
B) Tuzların sulu çözeltileri elektriği iletir
C) Bazların sulu çözeltileri elektriği iletir
D) Alkollü su elektriği iletir

8.Sınıf Fen Bilimleri Canlılar ve Hayat

Canlılar ve Hayat

Online Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinde biri değildir ?

A) Boşaltım
B) Solunum
C) Üreme
D) Yürüme

2. Aşağıdakilerden hangisi canlının en küçük canlı yapıtaşıdır ?

A) Atom
B) Molekül
C) Hücre
D) İyon

3. Hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapının adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) Doku
B) Organ
C) Karaciğer
D) Sistem

4. Organların aynı görevi yapmak üzere oluşturdukları yapı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) Doku
B) Sistem
C) Organ
D) Organizma

5. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin kısımlarından değildir ?

A) Hücre zarı
B) Partikül
C) Sitoplazma
D) Çekirdek

6. Hücrenin sitoplazmasında yer alan parçacıkların genel adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) Golgi aygıtı
B) Organel
C) Ribozom
D) Lizozom

7. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin yapılarından biri değildir ?

A) Lizozom
B) Çekirdek özsuyu
C) Kromatin iplik
D) Çekirdekçik

8. Aşağıdakilerden hangisi kromozomun yapısında yer almaz ?

A) Protein
B) Organik baz
C) Gen
D) Urasil

9. Bir canlının kromozomlarında meydana gelen değişim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) Modifikasyon
B) Mutasyon
C) Evrim
D) Çevreye uyum

10. Vücut hücrelerinin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) n
B) 2n+1
C) 2n
D) N


11. Aşağıdakilerden hangisi DNA‘nın organik bazlarından biri değildir ?

A) Adenin
B) Guanin
C) Timin
D) Urasil

12. Aşağıdakilerden hangisi RNA’nın özelliklerinden değildir ?

A) Urasil organik bazı vardır
B) Çift sarmallıdır
C) Protein sentezinde görevlidir
D) Tek sarmallıdır

13. Aşağıdakilerden hangisi vücut hücrelerinin bölünmesine verilen addır ?

A) Mitoz bölünme
B) Mitoz bölünme
C) İnterfaz
D) Bölünme

14. Aşağıdakilerden hangisi hücre bölünmesinin, bölümlerinden biri değildir ?

A) Profaz
B) Metafaz
C) Lökositoz
D) Anafaz

15. Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünme arasındaki fark değildir ?

A) Vücut hücrelerinde görülür
B) Eşey hücrelerinde görülür
C) Oluşan hücrelerde homolog kromozomların ikiside vardır
D) Hücre çeperi bulunur

16. Kanın temizlenmesi için görev yapan organların yaptığı işin genel adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) Solunum
B) Boşaltım
C) Sindirim
D) Üreme

17. Besinlerin hücreye girebilecek kadar küçülmesi olayı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) Kimyasal sindirim
B) Mekanik sindirim
C) Boşaltım
D) Sindirim

18. Ağızda yapılan sindirim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) Mekanik sindirim
B) Kimyasal sindirim
C) Mekanik ve kimyasal sindirim
D) Asidik sindirim

19. Besinlerin kana geçtikleri yer aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Ağız
B) İnce bağırsak
C) Mide
D) Kalın bağırsak

20. Aşağıdakilerden hangi olayın oluşması kardeşlerin birbirine benzememelerinin nedenidir ?

A) Mitoz bölünme
B) Mayoz bölünme
C) Krossing over
D) İnterfaz

8.Sınıf Fen Bilimleri İş Enerji Güç

İş Enerji Güç

Online Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisini Fen Bilimleri iş olarak kabul eder ?

A) Ben bankada çalışıyorum.
B) Bugün çok ev işi yaptım.
C) Bağladığı iple çantasını çekti.
D) Bugün çok ütü yaptım.

2. Yatay düzlemde durmakta olan m kütleli cisme uygulanan kuvvet büyüdükçe, aşağıdaki değerlerden hangisinde artış gözlenir ?

A) Cismin enerji miktarında
B) Cismin sürtünme kuvvetinde
C) Cismin potansiyel enerjisinde
D) Cismin hacminde

3. Aşağıdakilerden hangisinin büyümesi cismin hızının yavaşlamasına neden olan etkidir ?

A) Uygulanan kuvvetin büyümesi
B) Sürtünme katsayısının artması
C) Kuvvetin yönünün değişmesi
D) Cismin yuvarlanma miktarının artması

4. Yukarı doğru atılan bir cisim için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A) Potansiyel enerji artar – Kinetik enerji artar.
B) Mekanik enerji artar – Kinetik enerji azalır.
C) Toplam enerji artar – Kinetik enerji azalır.
D) Potansiyel enerji artar – Kinetik enerji azalır.

5. “Evrende enerji sabittir.”

Cümlesi ile verilen kanun aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

A) Kütlenin korunumu yasası
B) Enerjinin korunumu yasası
C) Isının korunumu yasası
D) Newton’un I. Kanunu

6. Serbest düşen bir cismin yere çarptığı andaki kinetik enerjisi aşağıdakilerden hangisine eşittir ?

A) Cisim, en üst noktada iken sahip olduğu kinetik enerjiye
B) Cisim, en üst noktada iken sahip olduğu potansiyel enerjiye
C) Cisim, yolun yarısında iken sahip olduğu kinetik enerjiye
D) Cisim, yolun 4/3 ünde iken sahip olduğu kinetik enerjiye

7. Potansiyel enerjisini arttırmak istediğimiz cismin hangi özelliklerini, nasıl değiştirmeliyiz ?

A) Hızını büyültmeli – kütlesini azaltmalıyız
B) Yüksekliğini büyültmeli – yerçekimi ivmesini azaltmalıyız
C) Ağırlığını ve yüksekliğini arttırmalıyız
D) Sürtünme katsayısını, uygulanan kuvveti büyültmeliyiz.

8. Yatay bir düzlemde durmakta olan m kütleli bir cisme uyguladığımız F kuvvetinin değerini zamanla arttırdığımızda, m kütleli cismin aşağıdaki enerjilerinden hangisinde artış gözleriz ?

A) Potansiyel enerjisinde
B) Toplam enerjisinde
C) Isı enerjisinde
D) Kinetik enerjisinde

9. Aşağıdakilerden hangisi potansiyel enerjiye sahip değildir ?

A) Barajda toplanan su
B) Sıkıştırılmış esnek yay
C) Yere çarpmış cisim
D) Yukarıya fırlatılmış top

10. Aşağıda verilen değerlerden hangisi en büyüktür ?

A) 1000 Kw
B) 10000 Watt
C) 1000 Watt
D) 999 Kw 


11. Aşağıdaki araçlardan hangisinin harcadığı enerji en fazladır ?

A) Bir sn de 1000 joule enerji harcayan
B) Bir sn de 10000 joule enerji harcayan
C) 2 sn de 15000 joule enerji harcayan
D) Bir saatte 100000 joule enerji harcayan

12. Aşağıdakilerden hangisi güç birimidir ?

A) Potansiyel enerji / saniye
B) Newton / saniye
C) Joule
D) Kw / saniye

13. Ellerimize birbirine sürttüğümüzde, aşağıdakilerden hangisi oluşur ?

A) Isı enerjisi
B) Mekanik enerji
C) Isı enerjisi – Mekanik enerji
D) Potansiyel enerji

14. 1 Buhar beygirinin değeri, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) 736 Watt
B) 786 Watt
C) 786 Kw
D) 736 Kw

15. 1 Kilowatt ‘ ın Watt cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) 10000 Watt
B) 100000 Watt
C) 100 Wat
D) 1000 Watt

16. Bileşikler için aşağıdakilerden hangisi ayırt edici özellik değildir ?

A) Öz kütle
B) Sıcaklık
C) Erime ısısı
D) Genleşme katsayısı

17. Aşağıdakilerden hangisi elementlerin ayrıldığı sınıflardan değildir ?

A) Ametaller
B) Metaller
C) Soygazlar
D) Gazlar

18. Aşağıdakilerden hangisi metallerin özelliklerinden değildir ?

A) Tel ve levha haline getirilirler
B) Elektrik akımını iletirler
C) Kırılgandırlar
D) Birbirleri ile yaptıkları karışımları alaşım denir

19. Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerinden değildir ?

A) Elektrik akımını iletirler
B) Elektrik akımını iletmezler
C) Tel ve levha haline gelmezler
D) Kırılgandırlar

20. Aşağıdakilerden hangisi asal gazların özelliklerindendir ?

A) Kararlı değillerdir
B) Hiçbir elementle bileşik yapmazlar
C) Gaz halinde bulunmazlar
D) Yoğunlukları çok büyük değerler alır

8.Sınıf Fen Bilimleri Kuvvet ve Hareket

Kuvvet ve Hareket

Online Çöz

1. Kuvvet nasıl bir büyüklüktür?

A) Skaler
B) Kuvvetsel
C) Vektörel
D) Birimsel

2. Aşağıdakilerden hangisi kuvveti tanımlar?

A) Duran cisimleri hareket ettirir
B) Cisimlerin şeklini değiştirir
C) Hareket eden cismi durdurur ve yönünü değiştirir
D) Hepsi

3. Kuvvet kanunlarını bulan bilim adamı kimdir?

A) Edison
B) Newton
C) Archimedes
D) Darwin

4. Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimi değildir?

A) Atmosfer
B) Kilogram-kuvvet
C) Dyn
D) Gram-kuvvet

5. Yönü sağa doğru olan kuvvetin işaretini eksi ( – ) seçersek, yönü sola doğru olan kuvvetin işareti ne olmalıdır?

A) Eksi ( – )
B) Artı ( + )
C) Kuvvette yön belirtilmez
D) Bileşke kuvvete bakmak gerekir

6. Bir cismin üzerine aynı yönde uygulanan beş ayrı kuvvetin bileşkesini nasıl buluruz ?

A) İkişer ikişer toplar, sonuncuyu bunlardan çıkarırız
B) İlk üç vektörü toplar, diğer ikisinin toplamını bundan çıkarırız
C) Aynı yönlü oldukları için hepsini toplarız
D) Bu durumda bir şey yapılamaz

7. Birden çok kuvvetin bileşkesini bulmak için hangi metodu kullanabiliriz?

A) Toplama metodunu
B) Çıkarma metodunu
C) Paralel kenar metodunu
D) Dikdörtgenler prizması metodunu

8. Bir cismin üzerine uygulanan kuvvetlerin toplamı kadar olan kuvveti, bileşkenin ters yönüne uyguladığımızda ne olur ?

A) Cisim ters yönde hareket etmiş olur
B) Cismin hızı artar
C) Cismin hızı yavaşlar
D) Cisim dengelenmiş olur

9. Hareketi tespit edebilmek için öncelikle ne yapmamız gerekir?

A) Bir referans noktası tespit etmemiz gerekir
B) Cismin büyüklüğünü bulmamız gerekir
C) Cismin boyunu bulmamız gerekir
D) Cismin ağırlığını bulmamız gerekir

10. Cismin hareketi sırasında izlediği yola ne denir?

A) Cismin yolu
B) Yörünge
C) Hareketin yolu
D) Hareketlinin yolu


11. Aşağıdakilerden hangisi bir hareket çeşidi değildir?

A) Düzgün doğrusal hareket
B) Zikzaklı hareket
C) Düzgün değişen doğrusal hareket
D) Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket

12. Önce kuzeye 60 metre,sonra batıya 80 metre yol almış kişi kaç metre yer değiştirmiştir?

A) 140 metre
B) 20 metre
C) 70 metre
D) 100 metre

13. Bir hareketli 100 metrelik yolu 2 saniyede alıyorsa hızı kaç m/s olur?

A) 50 m/s
B) 75 m/s
C) 100 m/s
D) 25 m/s
14. Hızla giden bir aracın hızı fren yapılarak yavaşlatılıyor, bu aracın yaptığı hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzgün frenlenen hareket
B) Dairesel hareket
C) Düzgün yavaşlayan hareket
D) Düzgün duran hareket

15. Bir hareketlinin hızı zamanla değişiyorsa, bu aracın yaptığı hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzgün doğrusal hareket
B) Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket
C) Düzgün değişen doğrusal hareket
D) Düzgün hızlanan doğrusal hareket

16. Metalin, metalle yapmış olduğu karışımın adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) Alaşım
B) Seyreltik çözelti
C) Süspansiyon
D) Karışım

17. Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımlara ait değildir ?

A) Karışıma iren maddelerin belli bir oranı yoktur.
B) Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler
C) Karışımlar homojendir
D) Karışımlar heterojendir

18. Aşağıdakilerden hangisi bileşiklerin özelliklerinden değildir ?

A) Heterojendirler
B) Homojendirler
C) Saf maddelerdir
D) Erime, kaynama ve donma noktaları ayırt edicidir

19. Aşağıda verilenlerden hangisi bileşiklerin özelliklerindendir ?

A) Bileşikler kendilerini oluşturan atomlara kolayca ayrılır.
B) Bileşiklerin belli bir öz kütleleri yoktur.
C) Bileşikler heterojen maddelerdir.
D) Bileşikler saf maddelerdir.

20. Bileşiği oluşturan en küçük birim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

A) Molekül
B) Atom
C) Pozitron
D) Kovalent bağ

1 2 3 4