4.Ünite Işık Ve Ses

4.Ünite Işık Ve Ses
Işık
Karanlıkta Görebiliyor Muyuz?
1. Varlıkları karanlıkta net olarak göremeyeceğinin farkına varır.
2. Görebilmek için ışığın gerekli olduğunu ifade eder.

Çevredeki ışık kaynakları
1.Bazı cisimlerin çevrelerine ışık yaydıklarını gözlemler.
2. Farklı ışık kaynaklarına örnekler verir.
3. Işık kaynaklarını, doğal/yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırır.
4. Bazı cisimlerin, ortamda bulunan başka ışık kaynaklarının varlığında ışık yayıyormuş gibi göründüklerini fark eder.
5. Işığın bir enerji türü olduğunu sezer.

Geçmişten Günümüze Aydınlatma
1. Geçmişten günümüze çeşitli tekniklerle geliştirilen aydınlatma araçlarına örnekler verir.
2. Geçmişte kullanılan çeşitli aydınlatma teknolojileri ile günümüzde kullanılanları karşılaştırır.
3. İnsanların, aydınlatma sorunlarını çözmek için düşünce ürettiklerini, araç ve teknikler geliştirdiklerini fark eder.
4. Aydınlatma teknolojilerinin gelişimine emek harcayan insanları tanır ve takdir eder.

Aydınlatma teknolojilerinin yaşamımıza etkileri
1. Aydınlatma teknolojilerinin insan ve toplum yaşamı üzerine etkisini fark eder.
2. Göz sağlığı açısından ortamların uygun ve uygun olmayan şekilde aydınlatılmasını karşılaştırır.
3. Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın önemli olduğunun bilincine varır.
4. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır.

Işık çevreyi etkiler mi?
1. Işık kirliliğinin ne olduğunu ifade eder.
2. Işık kirliliğinin; doğal hayata, gök cisimlerinin gözlenmesine olumsuz etkilerini listeler.
3. Işık kirliliği konusunda yaptığı araştırmanın sonuçlarını; sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar.
4. Işık kirliliğinin azaltmak için alınabilecek önlemleri ifade eder.
5. Işık kirliliği problemi için çözüme yönelik düşünceler üretir.

Ses
Her Sesin Bir Kaynağı Vardır.
1. Çeşitli ses kaynaklarına örnekler verir.
2. Gözlemlerine dayanarak her sesin bir kaynağı olduğu sonucunu çıkarır.
3. Ses kaynaklarını doğal ve yapay oluşları bakımından sınıflandırır.
4.Bir kaynaktan çıkan sesin her yönde yayıldığını fark eder.
5. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yeri hakkında fikirler öne sürer.
6. İşitme duyusunu kullanarak hareket eden bir ses kaynağının yaklaştığını veya uzaklaştığını kestirir.

Ses Nasıl Oluşur?
1. Çeşitli cisimler kullanarak farklı sesler üretir.
2. Ses üreten cisimlerin titreştiğini fark eder.
3. Titreşen her cismin ses üretebileceğini ifade eder.
4. Sesin bir enerji türü olduğunu sezer.

Sesin işitmedeki rolü
1. Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.
2. Sesi duyabilmemizi sağlayan özelliğinin sesin şiddeti olduğunu ifade eder.
3. Aynı sesin değişik uzaklıklardan dinlendiğinde şiddetinin değiştiğini fark eder.
4. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.
5. Ses şiddetini değiştirmeye ve işitme yetimizi geliştirmeye yarayan araçlara örnekler verir.
6. Teknolojik tasarımın aşamalarını uygulayarak daha iyi işitmeyi sağlayacak bir araç geliştirir.
7. İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunmak gerektiğini ifade eder.

Ses De Çevreyi Etkiler Mi?
1. Düzensiz ve şiddeti yüksek seslerin, ses kirliliğine (gürültüye) neden olacağını fark eder.
2. Çevresini gözlemleyerek ses kirliliğinin yoğun olduğu mekânları tespit eder.
3. Gözlemlerinden elde ettiği verileri derleyip işleyerek mekânlardaki ses kirliliği yoğunluğunu gösteren bir model oluşturur ve sunar.
4. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar.
5. Yaşadığı çevredeki ses kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri araştırır.
6. Ses kirliliğini azaltmaya yardımcı olan belirli kişisel eylemleri ve ürünleri tanımlar.

 4.Ünite Değerlendirme Testi

 Karanlıkta Görebilir miyiz?

Işık Kaynakları

Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri

Aydınlatma Teknolojileri Yaşamımızı Nasıl Etkiliyor?

Işık, Çevre Kirliliğine Neden Olabilir mi?

Her Sesin Bir Kaynağı Vardır

Ses, Cisimlerin Titreşmesi Sonucu Oluşur

Sesin İşitmedeki Önemi

Ses Çevreyi Kirletebilir

 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

 Işık Ve Ses Ünite Değerlendirme Testi 1

 Işık Ve Ses Ünite Değerlendirme Testi 2

 Işık Ve Ses Ünite Değerlendirme Testi 3

 Işık Ve Ses Ünite Değerlendirme Testi 4

 Işık Ve Ses Ünite Değerlendirme Testi 5