3. Tema Dün, Bugün, Yarın

3. Tema Dün, Bugün, Yarın
1. Önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapa-bildiği davranışları ayırt eder ve zaman içinde ortaya çıkan bu değişimin edenlerini açıklar
2. Kendisinin ve arkadaşla-rının duygularındaki değişimin yüzlerine ve bedenlerine nasıl yansıdığını fark eder.
3 Kendisinin veya anne-babasının hayatında zaman içinde oluşan değişiklikleri fark eder ve bunları sözlü ya da yazılı olarak sunar.
4 . Gelecekte, mesleğini seçerken göz önünde bulun- durması gereken noktalar hakkında sorular sorar.
5 Takvimi kullanarak hava durumundaki değişik- likleri günlük, haftalık olarak gözlemler ve gözlem sonuç-larını grafikte gösterir, meteorolojinin tahminleriyle karşılaştırır.
6. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları sanat yoluyla ifade eder.
7.Atatürk’ün kişilik özel- likleri ile ulusal bir lider olması arasında bağlantı kurar.
8. Atatürk’ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptıklarını açıklar
9. Diğer ülkelerin bayraklarını inceleyerek bayrağımızla olan benzerlik ve farklılıklarını belirtir
10. Bayram kutlama-larına katılarak millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar.
11. Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretir.
14. Farklı hava koşullarının trafikteki etkilerini açıklar.
18. Ulaşım araçlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini araştırarak bulgularını sınıfta sunar
20. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamımızda hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında farklı kaynaklardan bilgi toplar ve s›n›fta sunar.19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
21. Geçmişten günümüze iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimi araştırır.
22. Yaşadığı yerleşim biriminin eski ve yeni hâlini araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.
23. Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak de¤işimi ve sürekliliği fark eder.
24. Müzelerin ve tarihi mekanlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır….
29. Birey, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar ve bunu gösteren örnekler verir.
30. Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretir.
32.”Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.
Ünite Değerlendirme Testi
Büyüdükçe
Üzgün Görünüyorsun
Benim Hayatım
Bana Göre Bir Meslek
Oralarda Hava Nasıl
Atatürk’ün Hayatı
Ulusal lider 
Atatürk’ün hizmetleri
Bayrağım 
Cumhuriyeti yaşatmak 
Hava koşulları ve trafik 
Geçmişten günümüze ulaşım 
Bilgisayar çağı 
Geçmişten günümüze iletişim
Yerleşim birimleri 
Topaç 
Müzeler 
Birey, toplum ve çevre 
Doğal afetlerden korunma