2. Tema Benim Eşsiz Yuvam

2. Tema Benim Eşsiz Yuvam
1. Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanma-sının önemini belirtir.
3. Hayalindeki evi planlar ve sanat yoluyla ifade eder.
4. Adres bilgilerine sahip olman›n önemini belirtir.
5. Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif eder.
6. Yön bulmada kulla-nılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak eder ve araştırır.
7. Aile büyüklerinden hayatta olanların çocukluğunu araştırır.
8. Farklılıkların do¤al olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kiflilere hoşgörüyle yaklaşır.
9. Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirir.
10. İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin çocukluklarını ve yaptıklarını araştırır ve sunar
11. Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. 1 OCAK YILBAŞI
12. Hayalindeki meslekle ilgili duygu, düşünce ve beklentilerini sanat yoluyla ifade eder.
13. Ailesi ve yakın çevresiyle iletişim kurarken sözel olmayan iletişim öğelerinin de kullanıldığını fark eder.
14. Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre oldu¤unu kavrar.
15. Kendi ailesi ile başka aileleri karşılaştırarak aile yapılarının farklı olabileceğini keşfeder
16. Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı olabileceğini kabul ederek bu kişilere ön yargısız davran›r.
17. Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için sorun çözme becerisini kullanır.
18. Çevresini gözlemleyerek hangi iletişim türlerinin kullanıldığını araştırır.
19. Ailede kararlar alınırken görüş bildirir ve kendisinin üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üreterek bunları uygular
20. Aile içinde görev dağılımının adil olup olmadığını sorgular.
21. Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planlar› yapar, yaptığı planlara uyar
22. Yemek, uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın kişisel başarı ve başarısızlıkla ilişkisini araştırır.
23. Kendi parasını uygun biçimde, önceliklerini belirleyerek harcar.
28. Ailesinde ve yakın çevresinde (akrabaları, komşuları, vb.) birbirlerinin haklarına ne ölçüde saygı gösterildiğini gözlemler.
29. Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdi¤i önemi açıklar.
30. Ailesi ve yakın çevresiyle olan ilişkilerinde olumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallarına uyan davranışlar gösterir.
31. Kişisel olarak gelişimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için izleyeceği aşamaları planlar.
32. Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerekti¤ini kabul eder ve karşılaşabileceği eleştirilere açık olur.
33. Kaybetme veya başarısız olma olasılığını göze alarak, yenilikleri deneme cesareti gösterir ve bundan zevk alır.
34. Ailesiyle birlikte eğlenmenin aile bireylerine katkılarını açıklar, bunun için planlar yapar ve planıyla ilgili düşüncelerini etkili bir biçimde sunar.
35. Ailesiyle katılacağı özel gün kutlamalarında mizahı kullanır.
36. Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır.
37. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkan sorunları çözer.
38. Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapması gerektiğini uygulayarak gösterir.
39. Doğal afetler sırasında evinde yapılması gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulayarak gösterir.18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
41. Ülkesini, tıpkı evi ve okulu gibi bir “yuva” olarak kabul eder. 42. Bir evin farklı işlevlere sahip bölümleri ile ülkenin farklı özelliklere sahip yerleri arasında bir benzerlik görür; evin bütünlüğü ile Türkiye’nin bütünlüğü arasında bağlantı kurar.
43. İnsanların mutluluğunun, bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerine bağlı olduğunu kavrar.
44. Aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara karşın bütün insanların aynı gezegeni paylaştıklarını fark ederek daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu kavrar.
45. “Benim Eflsiz Yuvam” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.
Ünite Değerlendirme Testi
 Yuvamız
Hayalimdeki Ev
Ev Adresimiz
Evimizin Tarifi
Hangi Yöndeyim
O da Çocukmuş
Birlikte Yaşama Sanatı
Kendimi Seviyorum
Sonunda Başardım
Ben Büyüyünce
Konuşmadan Anlaşmak
Ben mi Siz mi?
Biz Mutlu Bir Aileyiz
Farklı Bakmak
Evde Sorun Var
Ben Yardım ederim
Plan Yaşamak
Paramı Tutumlu Harcarım
Saygılı Davranmak Konu Testi
İnsan Hak Ve Hürriyetleri Testi
Aferin Testi
Amacıma Ulaştım
Denemeye Değer
Bana Eğlence Çıktı
Ben Lider Seçildim
Özenli Olalım
Yangın Var!
Deprem
Ana Vatan
Vatandaşlık Görevlerimiz
Aynı Dünyanın İnsanlarıyız
Ünite Değerlendirme Testi