2.Ünite Benim Eşsiz Yuvam

1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını birbirinden ayırt eder.
2. Evinin ayırt edici bir özelliğini belirterek bu özelliğin evini nasıl ‘’eşsiz’’ kıldığını açıklar.
3. Güneş’in doğuşunu ve batışını gözlemleyerek doğu ve batı kavramlarını kavrar, evinin bölümlerini yönlere göre tarif eder.
4. Evinin yerini, konum ile ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanarak bildiği yere göre tarif eder.
5. Gerektiğinde kendi evine veya aile büyüklerine ulaşabilecek bilgileri edinir.
6. Evindeki iletişim araçlarını yerinde ve doğru kullanır.
7. Organların işlevleri ile sağlıklı yaşam arasında ilişki kurar.
8. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişkiyi açıklar.
9. Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının nedenlerini açıklar.
10. Zaman ifadelerini doğru kullanarak günlük ve haftalık plan yapar ve bu planlara uyar.
11. Aile bireylerinin çocukluğunu araştırır.
12. Yakın çevresindeki kişilerin iş ve meslekleriyle ilgili gözlemler yaparak bu kişilerin hayatımızı kolaylaştırmak için neler yaptıklarını açıklar.
13. Her iş ve mesleğin gerekli ve saygın olduğunu takdir ederek herhangi bir mesleğin insanların hangi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu araştırır.
14. Topluma örnek olan kişilerin çocukluğunu araştırır.
15. Aile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlem sonuçlarını çeşitli yollarla ifade eder.
16. Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken görüş bildirir ve bunun insan hak ve hürriyetleriyle ilişkisini kurar.
17. Evde uyulması gereken kuralların belirlenmesine katkıda bulunur.
18. Ailesindeki yardımlaşmayı gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir.
19. Aile içinde görev paylaşımına katılmaya istekli olur ve üzerine düşen görevi yapmaktan mutluluk duyar.
20. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.
21. Çeşitli ortamlarda başkalarıyla iletişim kurarken hangi duyu organlarından yararlandığını açıklar.
22. Duygularını kontrol ederek uygun biçimde ifade eder.
23. Ailesi, akrabaları ve yakın çevresin- de etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemleyerek, etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan davranışların da güven duygusu- nu nasıl zedelediğini açıklar.
24. Çevresindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler.
25. Evde uygun bir öğrenme ortamı yaratmak için büyüklerinden yardım alır.
26 Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırır.
27. Aile yaşamında aldığı liderlik rolünü açıklar.
28. İnsanların niçin tasarruf yaptıklarını araştırır ve yeterli para biriktirinceye kadar isteklerini erteler.
29. Evde belli bir iş yaparken kullanılan alet ve teknolojik ürünler hakkında sorular sorarak, bunların hayatımızı kolaylaştıran işlevleri olduğunu fark eder.
30. Evde güvenliği sağlamak için gerekli kurallara uyar.
31. Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir.
32. Yetişkinleri gözlemleyerek para harcamayı gerektiren bir amaç belirler ve bunu ger- çekleştirip gerçekleştiremeyeceğini tartışır.
33. Ailesiyle birlikte gezmek, tatillerini geçirmek ve eğlenmek için plan yapar ve bu planı ailesiyle paylaşır.
34. Ülkemizde meydana gelen doğal afetle- re örnekler vererek, doğal afetlerin yaşanmasın- da hem doğanın hem de insanların rolü olduğunu kavrar ve bunlardan korunma yollarını açıklar.
35. Yaşadığı yerleşim biriminin ve vatanının kendisi için özel bir yer olduğunu fark ederek ülkesini de bir “yuva” olarak görür.
36. Kendi evinde hissettiği olumlu duygular ile ülkesinde hissettiği olumlu duyguları vatan sevgisi açısından ilişkilendirir.
37. “Benim Eşsiz Yuvam” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

Benim Eşsiz Yuvam 1 Testi

İletişim Konu Testi

Organlarımız Konu Testi

Planlı Olalım Konu Testi

Aile Büyüklerinin Çocukluğu Konu Testi

Karar Alırken Konu Testi

Evimizdeki Kurallar Konu Testi

Aile İçi Görevler Konu Testi

Eşyaları özenli Kullanalım Konu Testi

Duyu Organlarımız Konu Testi

Duygularımın Kontrolü Konu Testi

Benim Eşsiz Yuvam 2 Testi

Bana Güvenebilirsin Konu Testi

Hayır Diyebilmeliyiz Konu Testi

Ders Çalışabilmek İçin Konu Testi

Atatürk’ün Önderliğinde Kazandıklarımız Konu Testi

Benim Eşsiz Yuvam 3 Konu Testi

Lider Konu Testi Konu Testi

Evdeki Alet ve Makineler Konu Testi

Evdeki Güvenlik Kuralları Konu Testi

Bilinçli Tüketici Konu Testi

Para Biriktirmeliyim Konu Testi

Bizim Rolümüz Ne? Konu Testi

Doğal Afetler Konu Testi

Benim Eşsiz Yuvam Değerlendirme Testi