ANASAYFA
 


1.    "Bazen bir mısra hayatı değiştirir."
Bu sözü söyleyen kişi için hangisi söylene¬mez?
A) Hayatını mısraya benzetmektedir.
B) Şiirin insanı etkilediğini düşünmektedir.
C) Hayatın bazen değiştiğine inanmaktadır. 
D)Mısraların önemsiz olduğunu düşünmektedir.

2.    "Nasıl utandım, nasıl utandım bilemezsin, ade¬ta..."
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse cümlenin anlamı en uygun bi¬çimde tamamlanmış olur?
A) Başımdan kaynar sular döküldü.
B) Aklım başımdan gitti.
C) Yerin dibine geçtim
D) Nefesim kesilir gibi oldu.

3.    Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde "tedbir" anlamı vardır?
A) Baş eğmekle baş ağrımaz
B) Her kaşığın kısmeti bir olmaz
C) Kuşkulu uyku evin bekçisidir
D) Buldun bir börek, sahibi nene gerek

4.    "Güzellik kaybolur, erdem yaşar."
Diyen birinin hangisini söylemesi beklene¬mez?
A) Dış güzellikler değil, iç güzellikler önemlidir.
B) Güzellik olmazsa erdemler de olmaz.
C) Kalıcı olan tek şey iyi özelliklerdir.
D) Güzellikler, güzel huylarla nitelikli hâle gelir.
 

 
5.        I. olduğu
II. zenginlik
III. vardır
IV. başarı da
V. yerde
VI. ve
VII. sevginin
Yukarıdaki sözcüklerle ve kurallı bir cümle oluşturduğumuzda sıralama nasıl olmalıdır?
A) IV. VII, I, V, VI, III, II
B)l, V, II, VI, VII, III, IV      C)VII, I, V, II, VI, IV, III       D)VII, V, IV, II, VI, III, I
        

6.        I. Bireysel oluşların toplumsallaştığı her yer
  de sanat vardır.
 II. Sanat, bireysel ürünlerin toplumla buluş-
 masından doğar.
  III. Sanatın işlevlerinden biri de toplumsal so-
runları irdelemektir.
IV. Toplumca benimsenen sanat yapıtları kalı¬cı olur.
Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi yakın an¬lamlıdır?
A) I ve II B) II ve III
C) III ve IV D) I ve IV
 

 
7.    (I) Dirilmek ve yeniden hayata sarılmak istiyor¬sak sabah derinliklerinden mahrum kalmamalı.
(II) Güneşten önce kalkıp pencereleri açmalı.
(III) Gün ışıkları gelmeden açılan pencereleri
mutlaka kuş sesleri dolduracaktır. (IV) Ve nisan¬
da yürümeli, hep yürümeli insan.
Bu paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?
A) IV      B) III      C) II      D) I
 
 

8.    Ağlarken gözden yaş mı akmalı Gülerken insan ağlayamaz mı
Yukarıdaki dizelere anlamca en uzak cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) insan, bazen gözyaşlarını içine akıtabilir.
B) insanın gülerken ağladığı anlar vardır.
C) Ağlamak her zaman gözyaşını gerektirmez.
D)Seviçten ağlanılan zamanlar da olabilir.

9. Beyazıt durağı kalabalık ana duraklardan sayılır. (I) Bunun nedenini Beyazıt'ın merkeziliğinde aramaya gerek yok. (II) Birçok insanı çekecek kadar zenginlik barındırır koynunda Beyazıt. (III) Yediden yetmişe, tüm yaş gruplarından, her meslekten insanların ve hatta mesleği olmayan¬ların yolu geçer buradan. (IV) Dersi kıran liseli¬ler, kitap kokusuna bayılanlar, gezinti yapanlar...
Parçada numaralandırılmış cümlelerden han¬gisinde Beyazıt'ın kalabalık olmasının gerek¬çesi verilmiştir?
A) I B) II C) III D) IV

10. "Saygılı, hoşgörülü ve sevecen bir kişiliğe sahip olmalıyız, insanları düşüncelerinden dolayı kına-mamalıyız."
Cümlesinin anlamca yerini tutabilecek en uy¬gun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her insanın kendine göre bir düşünüş şekli vardır.
B) Herkes düşündüğü şeyi rahatça ifade edebilme¬li ve karşısındakine de bu imkanı tanımalıdır.
C) Hoşgörünün hakim olduğu toplumlarda kötü düşüncelerin olması beklenemez.
D) İnsanın kişiliği iç dünyasının bir aynasıdır.
 


 
11. "Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığın¬dan bir şey kaybetmez."
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgu-lanmamıştır?
A) Yardımlaşma                     B) Fedakârlık
C) Sevgi                                    D) Öğretme
 

 

12. (I) Nisan, beni adamakıllı inceltiyor. (II) Sabah ışıklar belirmeden kalkıyorum. (III) ilk işim pen¬cereleri açmak oluyor. (IV) Sabahın çılgın kuşla¬rı adamı cıvıltılara boğuyor.
Yukarıdaki   numaralandırılmış   cümlelerin hangisinde öznel bir yargı söz konusudur?
A) IV B) III C) II D) I
 

13. Çetin Altan, her yemek pişirene aşçı denmeye¬ceği gibi her yazı yazana da yazar denemeyece¬ğini ifade ederek, "Yazı bir yaşam biçimidir. Ya¬zıdan hayatını kazananlarda yazardır." diyor. Kendi çocuklarının yazar olmasına gelince, oğullarının aile meclisinde kurulan havuzdan et¬kilenmiş olabileceklerini düşünüyor.
Yukarıdaki parçada altı çizili kısımla anlatıl¬mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ailedeki çocukların bilgi seviyesi ile ailenin kültür seviyesinin orantılı olduğu
B) Ailelerin kültürlü oluşu çocukları olumsuz yön¬de etkilediği
C)Ailedeki çocukların evdeki kültür ortamından etkilenebilecekleri
D) Ailede her söylenilenin çocuklarca benimsendiği
 

14. Aşağıdakilerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir?
A) Sen eskiden daha çalışkandın.
B) Buralara böyle yağmur yazmazdı. C)Hiçkimseye itimat etmezdi.
D)Eskiden yalnız bir insandı.
 
 
15.     1. Eşek kulağı kesilmekle küheylan olmaz.
2. Eşek at olmaz, ciğer et olmaz.
3. Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir.
4. El elin eşeğini türkü çağırarak arar. Yukarıda verilen atasözlerinden hangisi farklı
 
A)1 B)2
C)3 D) 4

16. Ecel gelmişse cihane Başağrısı bahane. Sözüyle anlatılmak istenen nedir?
A) Çaresizlik              B) Ümit
C) Heyecan               D) Hastalık

17. "Dört dörtlük sonuçların, dört dörtlük mimarları olur."
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümleyle çelişir?
A) İstenilen sonuca ulaşmakta işi üstlenenlerin payı büyüktür.
B) Yetenekli yöneticilerle mükemmel işler yapıla¬bilir.
C) Gelecek idealist insanların elinde en güzel şeklini bulur.
D) En güzel fikirler en mükemmel zihinlerden çıkar.


18."Aydın'a gelmesi için çok yalvardım. Nuh diyor peygamber demiyordu. Sonunda ben de ısra¬rımdan vazgeçtim."
Bu parçaya altı çizili kısmın kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kimseyi beğenmiyor, burnu havada geziyordu.
B) Öğrencileri başından savmak için uğraşıyordu.
C) Oğlumu göndermemek için çok ayak diredim.
D) Karşımızda oturuyor, çevreyi inceliyordu.

 

19."Olgun insan, güzel söz söylemesini bilen insan değil, yapabileceğini söyleyebilen insandır."
Yukarıdaki cümlenin anlamca en yakını aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) Güzel söz söyleyebilen insan olgun sayılır.
B) Söylediğini yapan olgun insandır.
C)Hep yapamayacağını söyleyenler olgundur.
D) Güzel sözle değil, işle olgunluk gösterilir.
 

 
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmamıştır?
A) Şiir bir köprüdür madde ile ruh arasında.
B) Şiir güzelliğin en yoğun ifadesidir.
C)Şiir nefes alışıdır duygularımızın.
D) Şiir insana varlığını hissettirir.
 


1.D 2. B 3. C 4. B 5. C 6. A 7. D 8. D 9. B 10. B 11.C 12. A 13. C 14. C 15. D 16. A 17. D 18. C 19. D 20. D


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER