ANASAYFA
 


1) Türkiye Selçukluları Döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve kervansaraylarla donatıldığı ve zenginleştiği görülür. Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?
A) Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde
B) Eski kültür merkezleri ve çevrelerinde
C) Tarım yapılan bölgelerde
Ç) Sınır boylarına yakın kent merkezlerinde

2) Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da;
Derebeylik yönetimi zayıflayarak kralların siyasal gücü artmış, Akdeniz limanları gelişmiş, Din adamlarına güven azalmış, Matbaa, kâğıt, pusula gibi buluşlar dışarıdan alınmıştır. Buna göre, Avrupa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.
B) Önemli siyasal değişimler geçirmişlerdir.
C) Halkın kiliseye bakış açısı değişmiştir.
D) Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır.

3) Osmanlı Devleti’nden önce, Selçuklu Devleti yöneticileri, ülkedeki Türkmenlerin yerleşim sorunlarını çözmek amacıyla, onları, Bizans’ın hâkim olduğu Anadolu topraklarına
yönlendirmişlerdi. Bunun sonucunda Osmanlı Beyliği gibi beylikler kurulurken bu beyliklerin sınırlarına birçok Türkmen topluluğu birikmişti. Bunların yerleştirilebileceği
en uygun yer taht kavgaları içinde bulunan Bizans topraklarıydı.
Yukarıdaki metinde geçen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin Bizans’la savaştıkları
B) Türkmenlerin göçebe yaşam sürdükleri
C) Anadolu’da güçlü bir Bizans hâkimiyetinin olduğu
D) Türkmenleri yerleştirmek için Bizans topraklarının seçildiği

4) Osman Bey döneminde Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir; Orhan Bey döneminde de İznik, İzmit ve Bursa fethedilmiştir. Buna göre, Osman Bey ve Orhan Bey döneminde devlet politikası olarak aşağıdakilerden hangisine önem verilmiştir?
A) Ülke topraklarını Bizans yönünde genişletmeye
B) Dünya ticaret yollarını ele geçirmeye
C) Osmanlı ordusunu kuvvetlendirmeye
D) Anadolu’da Türk birliğini kurmaya

5) Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini
engellemişlerdir.
Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi
B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi
C) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması
D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

6) Osmanlı padişahı Çelebi Mehmet’in ölümünden sonra yerine oğlu II. Murat geçti. II. Murat önce amcası Mustafa Çelebi’nin başlattığı, Bizans tarafından desteklenen isyanı,
daha sonra kardeşi fiehzade Mustafa’nın sultanlığı ele geçirmek amacıyla başlattığı isyanı bastırdı.
Buna göre, Çelebi Mehmet’in ölümüyle yaşanan durumu aşağıdakilerden hangisi
daha doğru ifade eder?
A) Ülke yabancı güçlerin baskısı altındadır.
B) Padişah, halk ve ordu üzerinde otorite kurmaya çalışmışlar.
C) Hanedan üyeleri arasında sorunlar yaşanmıştır.
D) Anadolu’nun siyasal birliğinin sağlanması yolunda adımlar atılmıştır.

7) İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Devrine gelinceye kadar birçok kez kuşatılmış ancak alınamamıştır.
İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmesinde, aşağıdaki etkenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır?
A) Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü
B) Kullanılan üstün savaş teknikleri
C) Komutanların savaştaki başarıları
D) Bizans’ın zayıf savunma sistemi

8) Kanuni Sultan Süleyman Döneminde, Osmanlı Devleti’nin sınırları genişlemiş; yasalar konulmuş; devlet örgütü ve ordu zamanın gereksinimlerine göre geliştirilmiş; ilahiyat, hukuk ve tıp fakülteleri açılmıştır. Bu parçada, Kanuni Dönemiyle ilgili gelişmelerden hangisinden söz edilmemiştir?
A) Askerî başarılarla yeni topraklar kazanılması
B) Devlet yönetiminde yeni düzenlemeler yapılması
C) Bilim ve eğitime önem verilmesi
D) Askerî harcamaların denetlenmesi

9) Osmanlı Devleti’nde, Divan-ı Hûmayun’un üyesi olan Başdefterdar, devlet adına para toplama, bu parayı devlet adına harcama gibi işleri yürütüyordu. Başdefterdarın günümüzde, Bakanlar Kurulundaki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Millî Eğitim Bakanı
B) Maliye Bakanı
C) İçişleri Bakanı
D) Dışişleri Bakanı

10) 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kapıkulu Askerleri, maaşlarının zamanında ödenmemesi veya ayarı düşük paradan ödenmesi, Kapıkulu Ocaklarına askerlikle hiç ilgisi olmayanların alınması gerekçesiyle isyanlar çıkarmışlardır. Bazen halk da onların yanında yer almıştır. Hatta isyancılar, isteklerini gerçekleştirebilmek için padişah ve devlet adamlarını görevden almayı ve öldürmeyi bile göze almışlardır.
Bu isyanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ekonomik nedenlerle ortaya çıkmıştır.
B) Ülke yönetimini doğrudan etkilemiştir.
C) Askerî yapıyı değiştirmeye yöneliktir.
D) Sivil kesimden de destek bulmuştur.

11) Lale Devrinde yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır:
• İlk Türk matbaası kurularak  dinî eserler dışındaki eserler basılmaya başlandı.
• Yeni kütüphaneler açılarak  çeşitli alanda birçok eser Türkçeye tercüme edildi.
• Viyana, Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi.
Bu bilgilere göre, Lale Devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Daha çok askerlik alanında ıslahatlar yapıldığı
B) Basılan kitap sayısında artış olduğu
C) Avrupa’nın daha yakından tanınmak istendiği
D) Düşünce hayatının gelişmesine önem verildiği

12) 18. yy. ıslahatçı padişahları,
• Deniz mühendishanesinin açılması,
• Humbaracı ocaklarının düzenlenmesi,
• İstihkâm okulunun açılması gibi yenilikler yapmışlardır.
Bu yenilikler, aşağıdaki sorunlardan hangisini gidermek için yapılmış olabilir?
A) Ekonomik bunalımı
B) Bilimde ve teknolojide geriliği
C) Eğitimde ve öğretimdeki yetersizliği
D) Ordudaki bozulmayı ve güç kaybını

13) II. Mahmut Döneminde;
- Divan-ı Hümayun kaldırıldı, bakanlıklar kuruldu.
- Sadrazamlık makamının adı Başvekâlet (Başbakanlık) olarak değiştirildi
Bu düzenlemeler, Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki alanlardan hangisinde yapılan yeniliklere örnek oluşturur?
A) Merkezî yönetimde
B) Sosyoekonomik yaşamda
C) Hukuk sisteminde
D) Temel hak ve özgürlüklerde

14) Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmıştır?
A)           Trabzon
B)           Edirne
C)           Eskişehir
D)           İzmir

15- Osmanlı Devletinin Rumeli’de aldığı ilk toprak parçası hangisidir?
A)Keşan                    
B)Malkara                 
C) Balayır                  
D) Çimpe

16.   Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden birisi değildir?
A)Danişmentliler                   
B) Artuklular               
C)Memlüklüler          
D)  Mengücekliler

17-Aşağıdakilerden hangisi, Kösedağ Savaşından sonra Anadolu’da kurulan Türk Beyliklerinden değildir?
A)Danişmentliler        
B)Osmanlılar               
C)Karamanoğulları                
D)  Karesioğulları

18) Aşağıda haçlı seferlerinin sonuçları sınıflandırılmıştır hangi eşleştirme yanlış yere verilmiştir?
A-) Doğu- Batı ticareti gelişti Akdeniz limanları önem kazandı   ekonomik
B-) Barut matbaa gibi buluşlar Avrupa’ya götürüldü → teknik
C-) Kilise ve din adamlarına güven azaldı → dini
D-) Skolastik düşünce zayıfladı → siyasi

19)  – Bizans’ın Türklere karşı saldırılarını sona erdiren Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır
-  Bu savaştan sonra Anadolu Selçuklu devleti iyice zayıflamış ve Moğol himayesine girmiştir
Yukarıdaki savaşlar hangi seçenekte doğru verilmiştir
A-) Malazgirt → Mirya kefalo
B-) Pasinler     →  Yassı çemen
C-) Mirya kefalon → Kösedağ     
D-) Malazgirt → Kösedağ                                                                                    

20) Haçlı seferlerinde :
-  Bu sefer sebebiyle Türkiye Selçuklu devleti merkezi İznik’ten Konya ya taşıdı
-  Bu seferde İstanbul haçlıların eline geçti Latin imparatorluğu kuruldu
Yukarıdaki belirtilen sonuçlar hangi seferlere aittir ?
A-) Ι - ΙΙ
B-) II - IV
C-) II – III
D-) I – IV

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER