ANASAYFA
 


1.Aşağıdakilerden hangisi ölçeklerle ilgili olarak yanlış bir bilgidir?
A) Ölçekler 2 çeşittir Kesir Ölçek ve Çizgi Ölçek.
B) Haritalarda ölçek paydası küçüldükçe ölçek büyür, ve ayrıntı gösterme gücü artar.
C) Küçük ölçekli haritalarda gösterilen alan fazladır.
D)  Bir yeri küçültmeden direk harita üzerine aktarmaya ölçek denilmektedir.

2.Kıtaları birbirinden ayıran çok büyük su kütlelerine ne denir?
A) Kutup                              
B) Okyanus  
C) Göl                                 
D) Deniz

3.Ege  bölgesinde de Akdeniz bölgesinde de yazları sıcak ve kurak,kışları ılık geçen Akdeniz iklimi görülmektedir.Ama Akdeniz bölgesinde bu iklim daha çok kıyılarda görülürken Ege ‘de bölgenin iç kesimlerine kadar  sokulabilmiştir. Bunun temel sebebi hangisidir?
A) Ege Bölgesi’nin daha küçük olması
B) Ege Bölgesinin daha kuzeyde yer alması
C) Ege de dağların kıyıya dik uzanması
D) Ege bölgesinin denize komşu olması

4.İlk çağ şehirlerinde insanların şehirlerin etrafını surlarla (kalın duvar) çevirmelerinin sebebi nedir?
A)Güvenlik,düşmanlardan korunma                                                           
B) İklim            
C) Daha güzel olması
D) Evlere çatıdan girmeleri

5. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir davranış örneğidir?
A. Sınıfta söz almadan konuşmak
B. Farklı düşüncede olanlarla kavga etmek
C. Başkalarına kendi düşüncemizi zorla kabul ettirmek
D. Kendimizden küçük olanların düşüncelerine önem vermek

6. Anadolu’da kurulan uygarlıklar ölen krallarını Tümülüslere gömüyor ,yanlarına eşyalarını da koyuyordu. Bu neyin kanıtıdır?
A) Eşyaya çok önem verdiklerinin.
B) Eşyaları saklamak istediklerinin.
C) Öldükten sonraki yaşama inanmalarının.
D) Krallarını çok sevdiklerinin

7.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımı etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A) Toprak                     
B) Sulama
C) Makinalaşma          
D) Hammadde

8.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ekonomik faaliyet alanlarından birisi değildir?
A) Tarım                      
B) Turizm
C) Eğitim                      
D) Balıkçılık

9. Aşağıdaki illerimizden hangisinde diğerlerinden farklı bir iklim görülmektedir?
A. Konya
B. Antalya
C. Ankara
D. Kayseri

10. ilgi çeken ve çekebilecek nitelikte olan pek çok kişiyi etkileyen her türlü ise “olay” denir. Buna göre  aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olay cümlesidir?
A. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.
B. Türkiye'nin en güzel Köyü Akçabel dir.
C. Öğretmenimiz kötü geçen yazılıyı iptal etti.
D. Nemrut Dağı Adıyaman’da da vardır.

11. Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden  değildir?
A. Dünya üzerinde 360 tane meridyen vardır.
B. Meridyenlerin boyları birbirine eşittir.
C. Meridyenler arasındaki mesafe her yerde aynıdır.
D. İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır.

12. Ülkemizin en kuzey ve en doğu sınırı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A. 36 kuzey paraleli – 45 doğu meridyeni
B. 36 güney paraleli – 26 doğu meridyeni
C. 42 kuzey paraleli – 45 doğu meridyeni
D. 42 güney paraleli – 26 doğu meridyeni

13. Türkiye’de görülen iklim tipleri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A. Denizellik
B. Yükselti
C. Enlem
D. Meridyen farkı

14-Selçuklular Anadolu’nun fethi sırasında aldıkları yerleri savaşlarda kendilerine yardım eden Türk Beyleri arasında paylaştırmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu söylenemez?
a)Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesini  hızlandırmıştır.   
b)İslamiyet’in Anadolu’da yayılmasını hızlandırmıştır.   
c)Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırmıştır.  
d)Anadolu’daki Moğol tehlikesini azaltmıştır.

15-Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri sürecinde meydana gelen olaylar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)Türkler Abbasiler zamanında islamiyeti kabul etmişlerdir.
b)Arapların savaşlarda Türklere karşı galip gelmeleri, Türklerin Müslüman olmasında oldukça etkili olmuştur.
c)Türklerin islamiyeti kabul etmelerinde önceki inanışlarının İslam dinine yakın olması da etkili olmuştur.   
d)İslamiyeti ilk olarak kabul eden Türk Devleti Karahanlılar olmuştur.

16.İnsanlar tarımcılık için uygun yerlere yerleşmişlerdir.Bu uygun yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Düz ovalar  
B)Verimli araziler   
C)Su kaynakları   
D)Maden kaynakları

17.Türkiye’de Akdeniz kıyıları,kar yağışının en az görüldüğü yerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan etmenlerden biridir?
A)Yer şekillerinin engebeli olması 
B)Ortalama yükseltisinin fazla olması      
C)Türkiye’nin güneyinde yer alması ve denize kıyısı olması 
D)Akdeniz kıyılarının Asya kıtasında yer alması  

18.-Türkistan’da bütün Türk boylarını birleştirerek ilk kez Türk Birliğini sağladı.
   -Kurucusu Teoman Kağandır.
   -Türk Tarihinde kurulan ilk Türk Devletidir.
Yukarıda söz edilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kök Türk(Türk Kağanlığı) Devleti   
B)Avrupa Hun Devleti   
C)Büyük Hun Devleti   
D)Türkiye Cumhuriyeti

19.Kültekin,Hindistan’da yaşıyor.Yaşadığı yer çok yağmur yağışı alıyor.Bu sebepten dolayı ülkede bazen seller yaşanmaktadır.Pirinç tarlaları yoğun olarak ülkede bulunmaktadır.Ülkede kış ayları da vardır.Kültekin’in yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülmektedir?
A)Karadeniz iklimi  
B)Muson iklimi   
C)Ekvator iklimi  
D)Kutup iklimi

20.Aşağıdaki destanlardan hangileri Saka Türklerine aittir?
A)Alp Er Tunga Destanı-Şu Destanı       
B)Oğuz Kağan Destanı-Atilla Destanı  
C)Ergenekon Destanı-Bozkurt Destanı  
D)Göç Destanı-Türeyiş Destanı

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER