ANASAYFA
 


1.  I.    Marketlerden aldığımız ürünleri çok iyi kontrol etmeliyiz 
    II.  Sınıf içinde ders anlatılırken mutlaka dinlemeliyiz 
    III. Trafik kurallarına uymalıyız     
     IV.   Kanunlara zorunlu hallerde uymamalıyız  
Hak ve sorumluluklarımızla ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğru değildir?                              
A)Yalnız I        
B)Yalnız IV        
C)I ve II          
D)II ve III

2. Bir mahalle sakinlerinin hak ve sorumlulukları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mahalleyi temiz tutmak
B) Meydana gelen temizlik ile ilgili aksaklıkları yetkililere bir dilekçe ile bildirmek
C) Güvenlik sorunlarında polise başvurmak
D) Arabaların mahalleden geçmelerini yasaklamak

3. Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen sürekli olan hal,durum ve bilgiye olgu denir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez? 
A) Toplumu oluşturan en küçük birim ailedir
B)  Aile anne baba ve çocuklardan oluşur  
C)  Ailede bütün kararları baba verir.
D) Nişan ve düğün aile kurmak için yapılan törenlerdendir.

4.  Doğada var olan bir canlının yok olması başka bir canlının aşırı derece çoğalmasına veya yok olmasına neden olabilir. Örneğin;  yılanların azalması farelerin aşırı derece çoğalmasına neden    olur.Çünkü yılanlar fare ile beslenmektedir.                                           
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?  
A)  Doğadaki canlılar arasında bir denge vardır 
B)  Doğadaki canlıların azalması veya artması yılanlara bağlıdır
C)  İnsanlar doğal hayatı korumaktadır
D)  Fareler bütün hayvanların besin kaynağını oluşturu.

5.  “Türkiye’nin……………………şehri İstanbul’dur.”cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi durumunda bir görüş ifade edilir?
A) En kalabalık
B) En güzel
C) En fazla sanayileşmiş   
D) En fazla okul bulunan                                    

6.   Dünyayı iki eşit parçaya bölen Ekvator’a paralel olarak çizilen    dairelere paralel denir.   Aşağıdakilerden hangisi paralellere ait bir özellik değildir?     
A) 180 tane paralel vardır   
B) En büyük Paralel Ekvator’dur   
C) Paralellerin uzunlukları aynıdır  
D)  Paraleller arası uzaklık 111 km’dir   

7.   Paraleller arası uzaklık 111 km’dir. Ankara 40˚kuzey paralelinde bulunduğuna göre, Ekva tordan ne kadar uzaklıkta bulunmaktadır?
A) 1110 km     
B)2220 km     
C)3620 km    
D)4440 km

 

8.   Aşağıda Türkiye’den geçen bazı enlem ve boylam derece-leri gösterilmiştir.

Haritaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)   Paralel sayısı meridyen sayısından fazladır
B)   Tuz gölü 38˚-40˚  kuzey paralelleri arasındadır
C)   Van Gölü 42˚-44˚doğu meridyenleri arasındadır.
D)   Marmara denizi 30˚doğu meridyeninin batısıdır.

9.   Ölçeklerin paydasındaki sayı haritalarda uzunluğun ne kadar küçültüldüğünü gösterir.Küçültme oranı az ise  yer şekilleri daha ayrıntılı gösterilebilir. Buna göre aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen Türkiye haritasında yer şekilleri daha ayrıntılıdır?
A)   1/50.000                     
B)  1/200.000
C)   1/500.000                  
D)  1/2000.000

10.   

Türkiye yukarıdaki coğrafi koordinatları verilen numaralı bölgelerin hangisi içinde yer alır?
A) 1              
B) 2             
C) 3             
D)  4

11. Bir kutuptan diğer kutba uzanan ve Ekvator’u dik olarak kesen yarım dairelere meridyen denir. Aşağıdakilerden hangisi meridyenlere ait özellikler den birisi değildir?

A)    360 tane meridyen vardır
B)Uzunlukları birbirine eşittir.
C)Başlangıç meridyeni Greenwich (Griniç)’ten geçer
D)Meridyenler arası uzaklık Dünya’nın her yerinde  aynıdır.

12.    Aşağıdaki dünya haritası üzerinde verilen kıta isimlerin           hangi ikili yanlıştır?
       
A)  K.Amerika-Asya                  
B)   Afrika-Asya     
C)  Avrupa-G.Amerika               
D)   Avustralya-K.Amerika 

13. Enleme göre hangi iki ilimizin  yıllık sıcaklık ortalaması diğerlerinden daha yüksektir?
A)  Edirne-Erzurum        
B)Antalya-Ankara  
C)  İzmir-Ankara            
D)Antalya-İzmir

14.       

     Yukarıdaki verilen iklim haritasına da bakarak Akdeniz ikliminin Ege kıyılarında daha geniş bir alanda görülmesinin se    bebi nedir?
A)
Denize daha yakın olması
B) Nemliliğin fazla olması
C) Ekvatora yakın olması
D) Dağların denize dik uzanması

Hititler
▪ Krallık yönetimine sahip olmuşlardır                                               
▪ Tarım ve ticaretle uğraşmışlardır                                                   
▪ Çivi ve hiyeroglif yazısı kullanmışlardır                                           
Bu bilgilere göre Hititlerin aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir faaliyetinden bahsedilmemiştir?
A)  Din  
B)  Yönetim 
C) Kültür    
D)  Ekonomi  

16.  Hititler heykelcilik ve kabartmacılıkta önemli eserler vermişlerdir.  Buna göre Hititlerin aşağıdaki hangi alanda ileri gittikleri savunulabilir?
A) Ekonomi                     
B)  Hukuk
C) Sanat  
D)  Yönetim

17. 

 Yukarıdaki resimde eski çağlarda yaşayan insanlar mağara duvarlarına avladıkları hayvanları çizmişlerdir.Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)   Hayvanları çok sevdikleri için
B)  Resim yapmaktan hoşlandıkları için
C)  Sahip oldukları gücü göstermek için
D)  Sonraki nesillere yaşamlarını anlatmak için

18.  Çatalhöyük’te yaşayanların evlerinin duvarlarına volkanik Hasan Dağı’nı çizdikleri görülmüştür.   Bu durum Çatalhöyüklülerle ilgili aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A)  Tarımla uğraşmışlardır
B)  Yaşadıkları yerin coğrafi özelliklerini yansıtmışlar
C)  Kalabalık bir sahip olmuşlardır
D)  Gelişmiş bir mimariye sahip olmuşlardır.

19.   Anadolu uygarlıklarına ait;
I.    Ölülerin oda şeklindeki mezarlara gömülmesi
II.   İlk paranın bulunması
III.  Kral Yolu’nun yapılması
faaliyetlerinden hangisi ya da hangileri uluslararası ticareti geliştirmeye yöneliktir?
A)  Yalnız I                        
B)  I ve II
C)  I-II ve III                  
D)  II ve III

20.    Aşağıda Rize’ye ait yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir

 Grafiğe bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)     Ortalama yıllık sıcaklık
B)    Yıllık sıcaklık farkı
C)    Yıllık yağış miktarı
D)    Rize’nin nüfus yoğunluğu                       

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER