ANASAYFA
 


1-Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşama ve etkinlik alanlarının dağılışını en az etkiler?
A) yeryüzü şekilleri        
B) doğal güzellikler
C) su kaynakları              
D) iklim özellikleri

2-Aşağıda verilenlerden hangisi Azerbaycan için yapılan yanlış yargılardan birisidir?
A) En önemli yeraltı kaynağı gümüş ve kalaydır.
B) Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alır.
C) Doğusunda Hazar Denizi vardır.
D) Başkenti Bakü’dür.

3-I. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük oluşu
II. Ortalama yaşam süresinin uzun oluşu
III. Okur-yazar oranının yüksek oluşu
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin genç nüfuslu bir ülke olduğunun göstergesidir?
A) I-II                                   
B) Yalnız I
C) Yalnız II                          
D) II-III

4-Aşağıda özelliği verilen alanların hangisinde nüfusun az olması beklenir?
A) Sanayi bölgelerinde
B) Hayvancılığa elverişli engebeli alanlarda
C) Zengin maden yataklarının işletildiği alanlarda
D) Tarıma elverişli alanlar

5- Aşağıdakilerden hangisini ihraç etmeyiz?
A) fındık                              
B) pamuk
C) incir                                
D) bitkisel yağ

6- Orta Doğu’da çıkacak bir savaşta aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre daima önemli konumdadır?
A) Yunanistan                 
B) Rusya
C) Afganistan                   
D) Türkiye

7- Aşağıdaki ülkelerden hangisinde çıkarılan petrol, boru hattıyla İskenderun körfeziyle dünyaya ihraç edilmektedir?
A) Suriye                                 
B) İran
c) Azerbaycan                        
D) Irak

8-Birçok ülkenin dünyanın herhangi bir yerinde olan depremde yardım göndermelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yardım gönderen ülkelerin zengin olması
B) Çok amaçlı ulusların yardım istekleri
C) Yardımlaşma ve işbirliği duygusu
D) Zengin ülkelerin fakir olan ülkelerden yardım beklentileri

9-Birçok vatandaşımızın başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağlık                              
B) Eğitim
C) Turizm                             
D) Ekonomi

10- Türk İş Birliği ve Kalkınma Ajansının kısa yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) TİKA                                 
B) DİE
C) TÜİK                                  
D) TURSAB

11-Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin dünya ülkeleri arasındaki önemini daha çok arttırmıştır?
A) Tarım ürünlerinin çeşitlilik göstermesi
B) Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması
C) Genç nüfusa sahip olması
D) Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü olması

12-Aşağıdaki ülkelerden hangisi TİKA’ nın kapsamı içinde değildir?
A) KKTC                                   
B) Mısır
C) Moğolistan                            
D) Azerbaycan

13- Ticaret, Turizm, ulaşım ve haberleşme alanlarında çalışan insanlar, hangi ekonomik sektör içerisinde değerlendirilir?
A) Hizmet                     
B) Sanayi
C) Tarım                       
D) Endüstri

14-Ülkemiz 2000 yılından itibaren Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmak istiyor. Devlet yetkilileri bu konuda sürekli çaba harcıyor. Basın yayın kuruluşları da devlete destek vererek İstanbul’un Olimpiyat oyunları için uygun olduğunu her fırsatta vurguluyor.
Olimpiyat oyunlarının ülkemizde yapılmasının istenmesinde aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?
A)        Madalya kazanmak
B)        Ülkemizin tanıtımın yapmak
C)        Sporun gelişimin sağlamak
D)        Farklı kültürlerle tanışma

15-Kanada’da orman ürünlerine dayalı ekonomik faaliyetlerin olmasının birincil nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Bitik örtüsü zenginliği          
B) Nüfusun azlığı
C) Geleneksel meslekler
D) Yüzölçümün geniş olması

16.Ülkemizde dağların güney yamaçları daha sıcaktır.Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dağlarımızın güney yamaçlarının denize kıyısı vardır.  
B)Güney yamaçlara güneş ışınları daha dik açıyla gelir.
C)Dağların güney yamaçları güneşe daha yakındır.           
D)Güneye bakan yerlerin yükseltisi azdır.

17.”Yazlar sıcak ve kurak,kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.Bitki örtüsü ise bozkırdır.”Bu cümledeki iklim türü ve eşleştirilen il aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Akdeniz iklimi-Kayseri  
B)Karasal iklim-Aydın   
C)Karadeniz iklimi-Samsun   
D)Karasal iklim-Nevşehir

18.Anadolu’daki uygarlıklardan hangileri Batı Anadolu’da(Ege Bölgesi) kurulmuştur?
A)Hititler-Lidyalılar   
B)Urartular-İyonlar  
C)İyonlar-Lidyalılar  
D)Frigyalılar-Hititler

19.-Dünya’nın ilk kütüphanesini kurdular.                       
-Anadolu’ya yazıyı getirdiler.
-Hammurabi Kanunlarını sertleştirerek kullandılar. 
-Başkentleri Ninova’dır.
Yukarıda söz edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Asur Uygarlığı   
B)Hitit Uygarlığı  
C)Babil Uygarlığı   
D)Sümer Uygarlığı

20.Anadolu uygarlıklarından bilime,sanata önem veren uygarlık ile taş ustacılığı konusunda yetenekli olan uygarlık hangisinde doğru olarak verilmiştir?  
A)Lidyalılar-İyonlar   
B)Lidyalılar-Frigyalılar    
C)İyonlar-Urartular   
D)Hititliler-Mısırlılar


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER