ANASAYFA
 


1. Yurdumuzun buğday deposu olarak bilinen bölgesi hangisidir?
A) İç Anadolu Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
C ) Akdeniz Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi

2.Türkiye’nin en dağlık ve en yüksek bölgesi aşağı-
    dakilerden hangisidir?
   
      A)   Akdeniz Bölgesi
      B)   Ege Bölgesi
      C)   İç Anadolu Bölgesi
      D)   Doğu Anadolu Bölgesi

3. Ülkemizde ürünler yetiştirildikleri yerlerle özdeş
leşirler. Aşağıdaki şehir-ürün eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
a) Amasya-elma
b) Rize-çay
c) Mersin-çay
d) Osmaniye-Yer fıstığı

4.Gazi YAŞARGİL hangi alanda uzmanlaşmış bir   
bilim insanıdır?
a)Beyin cerrahi            
b)Kalp            
c)Elektrik                    
d)Bilgisayar

5.Aşağıdaki kaynaklardan hangisi bilgiye ulaşmada
en hızlı,en ayrıntılı ve en fazla sayıda araştırma       
yapmamıza imkan sağlayan kaynaktır?

a)Kitaplar       
b)Dergi ve ansiklopediler                    
c)İnternet        
d)Gazeteler

6.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bir ülkenin başka ülkelere mal satmasına ihracat
denir.
b) Bir ülkenin başka ülkelerden mal almasına
ithalat denir.
c) İhracatta kazanılan paraya döviz denir.
d) Kalite, ihracatın düşmesine neden olur.

7. Aşağıdakilerden hangisi akademik dürüstlüğün tanımıdır?
A) Hayatımız boyunca hiç yalan söylememek    
B) Araştırmalarımızda yararlandığımız kaynakları  
belirtmek
C) Okul kurallarına uygun davranışlarda bulunmak   
D) Her ödevi tek bir kaynaktan yapmak.

8.Ham maddenin ya da yarı işlenmiş maddelerin   fab-
    rikalarda ve atölyelerde işlenerek kullanılabilir   du-
    ruma gelmesine   …………….        denir."

     Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?
A) endüstri              
B) üretim               
C) tüketim               
D) ihracat                                                               

9. “Buharlı tren icat edilmeseydi hızlı trenler yapıla-
mazdı. Tekerlek icat edilmeseydi arabaların icadı da
mümkün olmayacaktı.”
Buna göre aşağıdakilerden  hangisi söylenemez?

a. Teknoloji birikimli olarak ilerler.             
b. Her icat belli bir süreç sonucu oluşur.
c. Teknoloji geliştikçe icatlar azalır.  
d. Her icadın bir eskisi vardır.

10. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin sağladığı yararlardandır?
a- Çevre kirliliğine neden olması.
b- Önceki üretilenlerin yerini alması.
c- Çok pahalı olması.
d- Yaşamımızı kolaylaştırması

11.

     Yukarıdaki diyagramla ilgili hangi yorumu yapamayız ?
       a. Telefon zaman içersinde sürekli gelişmiştir.
       b. Telefon günümüzde ilk haliyle kullanılmaya  
          devam etmektedir.
       c. Teknolojik gelişmeler yeni telefon modellerinin  
           üretilmesini sağlamıştır.
       d. Her yeni telefona farklı özellikler eklenmiştir.

12. “Çeşitli konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çı-
kan yayınlardır. Süreli oldukları için son gelişme   
ve  haberleri de içerirler.” Bu özellikler aşağıdaki  
yayınlardan hangisi için doğrudur?

a. dergi                   
b. öykü kitabı         
c. ansiklopedi       
d. hikaye

13. Aşağıdakilerden hangisi mucidin tanımıdır?
A) Yeni bir buluş ortaya koyan kimsedir.                
B) Bir devlet başkanıdır.
C) Yeni bir kıtayı keşfeden kişidir.   
D) Bilim adamıdır.

     

14-

Yukarıdaki grafikte yıllara göre zeytin üretimi verilmiştir.

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 

15.  Dünya’daki üretiminin %70’i Türkiye’de yapılan Karadeniz Bölgesi’nde en çok yetiştirilen üründür.

A) Tütün      B) fındık     C) çay      D) mısır


16.Yukarıdaki grafikte ülkemizde ayçiçeği üretimi bölgelerimize göre verilmiştir. Buna göre C ile gösterilen bölgemiz hangisidir?
A. Akdeniz Bölgesi        
B. Karadeniz Bölgesi
C. Marmara Bölgesi       
D. Ege Bölgesi

17. Yaşadığı zamanın imkansızlıklarına rağmen gerçek şekline çok benzeyen dünya haritasını ilk çizen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marco Polo                
B) Piri Reis       
C) Kristof Kolomb        
D) Magellan

18. Edison başarının formülü olarak  “ Yüzde bir kabiliyet ,yüzde doksan dokuz ter .” demiştir.Edison’un bu açıklamasından aşağıdaki hangi sonuç çıkar?

A) İcat yapmak yetenek ister.
B) Bilim adamı sürekli deneyler yapmalıdır.
C) İcatlar tesadüfen ortaya çıkar.
D) Çalışmazsanız yeteneklerinizin olması bir anlam ifade etmez.

19- Bölgelerimiz değişik alanlarda ülke ekonomisine katkıda bulunur. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Marmara Bölgesi   - Sanayi ürünleri
B) Karadeniz Bölgesi - Balıkçılık                   
C) İç Anadolu Bölgesi -Kerestecilik
D) Doğu Anadolu Bölgesi -Hayvancılık

20.Aral Gölü’nün çevre probleminin ana kaynağı aşa- 
ğıdakilerden hangisidir?

A) Kuraklık
B) Tarım amaçlı yapılan sulama kanalları
C) Bilinçsiz balıkçılık
D) Ağaçlandırma çalışmaları


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER