ANASAYFA
 


1. Ece , yaşadığı bölgede yetişen ürünleri sayarken portakal, mandalina , limon ve muzu söylediğine göre Ece , hangi bölgemizde yaşamaktadır?
A) İç Anadolu Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) Akdeniz Bölgesi
D) Ege bölgesi

2. Aşağıdakilerden hangisi haritalarda yanlış bir renk eşleştirmesi olacaktır?
A) dağ – yeşil
B) göl – mavi
C) deniz – mavi
D) ova – yeşil

3. .Doğal afetler, yeryüzünde kendiliğinden oluşan ve insan yaşamını olumsuz yönde etkileyen olaylardır. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler arasında gösterilemez?
A) Deprem
B) Sel baskınları
C) Toprak kayması
D) Orman Yangınları

4. “Atatürk, Türk devletinin demokratik bir yönetim şekli olan Cumhuriyet’le yönetilmesini istiyordu.’’ Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu düşüncesini gerçekleştirmek için yaptığı inkılâplardan biridir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Şapka inkılâbı
C) Yeni ölçme sisteminin kabul edilmesi
D) Medreselerin kapatılması

5. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin maddelerinden biri değildir?
A) Her çocuk, temel yaşam haklarına sahiptir.
B) Her çocuk; dinlenme, oynama ve eğlenme hakkına sahiptir.
C) Hiçbir çocuk ailede söz hakkına sahip değildir.
D) Hiçbir çocuk ağır işlerde çalıştırılamaz.

6. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A) Balıkçılık Karadeniz Bölgesi
B) Sebze  Ege Bölgesi
C)Turunçgiller  Doğu Anadolu Bölgesi
D) Ormancılık  Karadeniz Bölgesi

7. Aşağıdakilerden hangisi depremin büyük can ve mal kaybına sebep olmasını engellemek için yapılmalıdır?
A) Bina yapımında depreme dayanıklı malzeme kullanılmalı
B) Fay hattına bina yapılmalı.
C) Binalarımızı yumuşak zemin yapmalı.
D) Binalar depreme dayanıklı malzemelerle yapılmamalı.

8. Ülkemizdeki bölgelerimizin nüfus yoğunlukları birbirinden farklıdır. İnsanlar daha çok ovalık alanlar ile sanayinin olduğu yerlere yerleşmektedirler.
Buna göre nüfusun en fazla yoğun olduğu bölgemiz hangisidir?
A) Akdeniz Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi
D) Karadeniz Bölgesi

9- Hangisi Atatürk ilkelerinden birisi değildir?
A) Milliyetçilik
B) Hürriyetçilik
C) Devletçilik
D) Laiklik

10- Mirasın paylaşımında kadın erkek eşitliği hangi inkılabın sonucudur?
A) Seçme-seçilme hakkı
B) Soyadı Kanunu
C) Kılık kıyafette değişiklik
D) Medeni Kanunun kabulü

11- Hangisi laiklik ilkesini ifade etmektedir?
A) Medeni kanunun kabulü.
B) Din ve devlet işlerinin ayrılması.
C) Öğretimin birleştirilmesi.
D) Saltanatın kaldırılması.

12- İnkılaplar, toplumun olumlu yönde gelişmesini sağlamıştır. Hangisi Atatürk döneminde yapılan inkılapların sonuçlarından birisi değildir?
A) Din eğitimine daha fazla ilgi arttı.
B) Uluslararası alandaki ilişkiler kolaylaştı.
C) Öğretimde birlik sağlandı.
D) Ölçülerdeki karışıklık ortadan kalktı.

13- Tarihimizi daha iyi öğrenmek ve geleceğe daha iyi bakmak amacıyla, Atatürk tarafından kurulan kurum hangisidir?
A) Türk Tarih Kurumu
B) Türk Dil Kurumu
C) İmam Hatip Okulları
D) Medreseler

14- Cumhuriyet’in ilanından sonra din adamı yetiştirmek amacıyla açılan okullar hangisidir?
A) Üniversiteler
B) Liseler
C) Medreseler
D) İlahiyat Fakülteleri

15- Hangisi Cumhuriyet’in ilanından sonra ekonomik alanında yapılan yeniliklerden değildir?
A) Sümerbank’ın kurulması.
B) Çiftçiden alınan vergilerin kaldırılması.
C) Medreselerin kapatılması.
D) Demiryollarının kurulması.

16- Hangisi Arap alfabesinin özelliklerinden birisi değildir?
A) Öğrenilmesi zordur.
B) Türkçe’nin ses yapısına uygun değildir.
C) Tüm dünyada geçerlidir.
D) Yazılması zordur.

17- Cumhuriyet döneminde çıkarılan hangi kanun eğitim-öğretimde birliği sağlamaya yöneliktir?
A) Teşvik-i Sanayi
B) Tevhid-i Tedrisat
C) Şapka Kanunu
D) Soyadı Kanunu

18- Cumhuriyet’in ilk yıllarında sanayileşmek için özel sermaye birikimi yoktu. Bundan dolayı hangi Atatürk ilkesi uygulanmıştır?
A) Devletçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) İnkılapçılık

19- Medeni Kanunun kabulü ile hangi ülkenin medeni kanunu uygulanmaya başlanmıştır?
A) İsveç
B) İngiltere
C) İtalya
D) İsviçre

20- Hangisi İstanbul’daki tarihi eserlerimizden değildir?
A) Galata Kulesi
B) Dolmabahçe Sarayı
C) Peri Bacaları
D) Kız Kulesi

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER