ANASAYFA
 


1.)Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdandır?
a)Kaplıca                     
b)Kale                         
c)Testi                     
d)Oteller

2.)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?
a) Soyadı kanununun çıkarılması   
b)Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
c)Saltanatın kaldırılması      
d) Cumhuriyet’in ilanı     

3.)Osmanlı devletinin 1.Dünya savaşı sonrasında imzaladığı ateşkes anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
a)Lozan                 
b)Mondros                   
c)Ankara                   
d)Mudanya

4.)Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılâplardandır?
a)Halifeliğin kaldırılması     
b)Soyadı Kanunu     
c)Aşar vergisinin kaldırılması     
d)Tevhid-i Tedrisat Kanunu   

5.)Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden biri değildir?   
a)Resmi nikâh zorunluluğu               
b)Eğitim öğretimde birlik
c)Kadın erkek eşitliği                       
d)Miras eşitliği 

6.)Türk Tarih Kurumu’nun açılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?
a)Cumhuriyetçilik                     
b)Laiklik                         
c) Milliyetçilik                           
d)Halkçılık

7.)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün temel ilkelerinden biri değildir?
a)Halkçılık               
b)Ulusal Egemenlik               
c)İnkılâpçılık                     
d)Devletçilik

8.)Aşağıdakilerden hangisi eğitim kültür alanında yapılan yeniliklerden biri değildir?
a)Türk Medeni kanunu’nun kabulü               
b)Yeni Türk alfabesinin kabulü
c)Türk Dil Kurumu’nun açılması                   
d)Tevhid-i Tedrisat kanunu

9.)Atatürk ilkelerinden hangisi bütün yenilikleri kapsayan ve yeniliklerin zaman göre değiştirilmesi, geliştirilmesi anlamına gelen Atatürk ilkesidir?
a)Laiklik               
b)Milliyetçilik                 
c)Halkçılık                 
d)İnkılâpçılık

10.)Atatürk Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonomik atılımları gerçekleştirmek amacıyla şeker fabrikası, kâğıt fabrikası, cam fabrikası gibi sanayi tesislerini kurdurmuştur. Bu Atatürk’ün hangi ilkesiyle alakalıdır?
a)Halkçılık                     
b)Milliyetçilik                 
c) Devletçilik          
d) Laiklik                 

11.)Atatürk cenazesi, Anıtkabir inşa edilinceye kadar geçici olarak nereye defnedilmiştir(gömülmüştür)?
a)Dolmabahçe Sarayı           
b)Etnografya  Müzesi         
c)Topkapı Sarayı         
d)Gazi Köşkü

12.)Atatürk askerlik hayatına ilk olarak hangi rütbe ile başlamıştır?
a)Kurmay Yüzbaşı                 
b)Binbaşı                     
c)Gazi Mustafa Kemal       
d)Başkomutan

13.)Atatürk’ün savaşta görev aldığı ilk yer neresidir?
a)Çanakkale                   
b)1.Dünya Savaşı               
c)Trablusgarp             
d)Kurtuluş Savaşı

14.)Atatürk; ticari ve mali karışıklıkları gidermek, uluslararası ticaret alanındaki ikiliğe son vermek amacıyla aşağıdaki inkılâplardan hangisini gerçekleştirmiştir?
a)Kılık kıyafet değişikliği                     
b)Ölçü,saat ve takvimde değişiklik
c)Tekke ve zaviyelerin kapatılması     
d)Aşar vergisinin kaldırılması

15.)Atatürk zamanında Türk kadınına verilen aşağıdaki haklardan hangisi siyasi haklarla ilgilidir?
a)Mirastan eşit pay alma                   
b)İstediği işte çalışma
c)Milletvekili seçme ve seçilme         
d)Boşanma

16.)Konya’da her yıl 17 Aralık’ta Şeb-i Arus törenleri düzenlenerek anılan büyük düşünür ve şair, aşağıdakilerden hangisidir?
a)Hacı Bektaşi Veli           
b)Yunus Emre             
c)Mevlana Celalettin Rumi       
d)Şems-i Tebrizi

17.)  1.Halifeliğin Kaldırılması 
2.Soyadı Kanunu’nun çıkarılması 
3.Tekke ve zaviyelerin kapatılması           
4.Aşar vergisinin kaldırılması
    Yukarıdakilerden hangileri “Laiklik ilkesi” doğrultusunda yapılan inkılâplardandır?
a) 1 ve 3             
b)2 ve 3                       
c)2 ve 4                           
d)3 ve 4
   İNKILÂPLAR   ALANLAR
1   Medeni Kanun’un Kabul edilmesi -  Hukuk
2   Aşar vergisinin kaldırılması  - Ekonomi
3   Soyadı Kanunu’nun çıkarılması  - Toplum
4   Halifeliğin Kaldırılması  - Kültür


18 ) Yukarıdaki inkılâplardan hangisi ilgili olduğu alanla yanlış eşleştirilmiştir?   
a) 1                           
b)   
c)3                           
d)4

19.)Ankara’da öğrenim gören Enes ve Furkan kardeşler, sosyal bilgiler dersinde öğrendikleri tarihi mekânlarımızdan Sultan Ahmet Cami’sini ve Sümela Manastırını merak ediyorlardı.
Bu tarihi eserleri görmek isteyen kardeşler aşağıdaki illerden hangilerine gitmeleri gerekir?  ç
a)İstanbul-Konya             
b)İstanbul-Trabzon             
c)Erzurum-Sivas               
d)İzmir-İstanbul

20.)23 Nisan 1920 ‘de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesini benimsedi.  Aşağıdaki inkılâplardan hangisi bu ilke doğrultusunda yapılmıştır?
a)Medeni kanun’un kabul edilmesi 
b)Soyadı Kanunun çıkarılması
c)Saltanatın kaldırılması 

d)Medreselerin kapatılması

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER