ANASAYFA
 


1-Mustafa arkadaşlarıyla beraber okul çıkışında oyun oynamaya kara verdi. Mustafa ve arkadaşlarının beraber oyun oynaması size neyi çağrıştırıyor?
a)Sosyal Rol                   
b) Sosyal Grup             
c) Sosyal kurum           
d)Aile

2-  Her grup üyesinin grupta üstlendiği bir görev vardır. Grup üyeleri bu görevi en güzel şekilde yerine getirmek zorundadırlar.Bu cümle bize aşağıdakilerden hangisini çağrıştırıyor?
a) Kurum           
b) Grup        
c) Rol           
d)Üye

3. Bir topluluğun grup olarak adlandırıl­ması için aşağıdaki özelliklerden hangi­sine sahip olması gerekir?
A. Aynı evde yaşamaları         
B. Sadece erkeklerden veya kadınlardan oluşması
C. Ortak bir amacın olması  
D. Yardım amaçlı olması

4. Grup ve kurumların ortaya çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden han­gisidir?
A. İnsanların yalnız kalmak istememeleri   
B. Ortak istek, ihtiyaç ve amaçların ol­ması
C. Arkadaşlığın çok önemli olması             
D. Kanunların bunu zorunlu kılması

5. Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz?
A. Çeşitli müzik aletleri çalanların kon­ser için bir araya gelmesi  
B. Çevreye duyarlı olanların bir araya gelmesi
C. Sokakta yürüyen üç insanın karşılaş­ması                  
D. Oyun oynamak isteyen çocukların toplanması

6. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki hak­larımızdan birisidir?
A. Başarılı olmak        
B. Çalışkan olmak     
C. Kurallara uymak                  
D. Eğitim ve öğretimden yararlanmak

7. "Ailemdeki sorumluluklarımdan birisi de……………………” cümlesi en uygun şekilde aşağıdaki ifadelerden    hangisiyle tamamlanabilir?
A. çalışıp evi geçindirmektir.                   
B. evin düzenine ve kurallarına uymaktır.
C. evin tüm temizlik işlerini yapmaktır.     
D. kardeşimi büyütmektir.

8. Aşağıdakilerden hangisi bir kurum de­ğildir?
A. aile                           
B. Okul                      
C. sağlık ocağı                
D. sınıf basketbol takımı

9.       I. Yaşama     II. Korunma    III. Okula gitmeme     IV. Beslenme
Yukarıdakilerden hangisi çocukların sahip olduğu haklardan birisi değildir?
A. I                  
B. II                    
C. III                               
D. IV

10. Çocuk Haklan Sözleşmesi'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A.  Çocukların haklarını içerir.                                          
B.Çocuk haklarının korunmasını amaçlar.
C.Çocuk Hakları Sözleşmesi sadece ülkemizle ilgilidir.  
D.Çocukların korunmasında aileye dü­şen  sorumlulukları  da belirtir.

11. "............................. ,bir toplumun maddi manevi değerleri ile o topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünüdür.”
Cümleyi tamamlayacak en uygun kelime hangisidir?
A. İnkılap                       
B. Kültürel farklılık                      
C. Kültür                          
D. İlke

12. Sakarya, Kızılırmak ve Yeşilırmak hangi denizimize dökülürler?
A. Marmara Denizi        
B. Karadeniz                     
C. Akdeniz                     
D. Ege Denizi

13. Kaplıcalar aşağıdakilerin hangisine kat­kıda bulunmaz?
A. Ekonomi                 
B. Sağlık                     
C. Turizm                      
D. Hayvancılık

14. Aşağıdakilerden hangisi bölgeler arasın­daki kültürel farklılıkları yansıtmaz?
A. Şiveler                        
B. Barınak tipleri         
C. Bitki örtüsü                 
D. Eğlence şekilleri

15. Bir vatandaşın ülkemizdeki başka bir bölgeye gittiğinde, oradaki insanlarla kolayca iletişim  
        kurabilmesi ne ile açıklanabilir?
A. Kültürel farklılık      
B. Uygarlık seviyesi    
C. Bölgelerin aynı iklime sahip olması   
D.Dil birliği

16. Aşağıdakilerden hangisi kültürel birlik kavramıyla açıklanabilir?
A. Milli bayramlar          
B. Şiveler                     
C. Giyim şekli                 
D. Barınak tipleri

17.. Atatürk'ün önderliğinde, siyaset, hukuk, eğitim gibi birçok alanda yapılan yeni­liklere ne ad verilir?
A. İnkılap                       
B. İlke                         
C. Kültür                      
D. Kültürel farklılık

18. Tevhid-i Tedrisat Kanunu   hangi alanda yapılan inkılaptır?
A. siyasi             
B.ekonomik           
C.  eğitim                
D.toplumsal

19- "Milletimizi sevmek, milletimizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması ve bütünlük içinde varlığım devam ettirmesi için çalışmak" anlamına gelen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Halkçılık                    
B) Laiklik                     
C) Cumhuriyetçilik                      
D) Milliyetçilik

20-  Devletin ekonomik hayatın içinde yer almaşım sağlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkçılık         
B) Devletçilik    
C) Milliyetçilik                
D) İnkılapçılık

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER