ANASAYFA
 


1-Ülkemizde çok sayıda tarihi eserin ve doğal güzelliklerin bulunması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin artmasını sağlamıştır?
A- Okuma yazma oranının  
B- Turist sayısının
C- Sanayi kuruluşlarının  
D-Şehir sayısının


2-Kültürel özellikler toplumdan topluma değişebilir.Giyim şekli bir toplumun kültürel özelliklerini yansıtır.Soğuk ülkelerde yaşayan insanlar yünden ve deriden yapılmış kalın elbiseler giyerken,sıcak ülkelerde yaşayanlar pamuk ve ketenden yapılmış daha ince elbiseler giyerler.
Bu metinde kültürel farklılığa neden olan etkenlerden hangisine değinilmiştir?
A-Bitki örtüsü       
B-Yeryüzü şekilleri    
C-İklim    
D-Eğitim


3- Bir toplumun maddi ve manevi değerleri ile düşünce ve sanat eserlerinin tümüne kültür denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden biri olamaz?
A-Halk oyunları                                     
B-Örf,adet ve gelenekler
C-Camiler,medreseler ve saraylar        
D-Akarsular ve göller


4-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul İlimizde yer almaz?

A-Topkapı Sarayı                                         
B-Dolmabahçe Sarayı 
C- İshak Paşa Sarayı                                 
D- Ayasofya Müzesi


5-Atatürk’ün ilk askeri başarısı hangisidir?

A-Trablusgarp Savaşı    
B-Balkan Savaşı   
C-Çanakkale Savaşı  
D-Kurtuluş Savaşı


6-Milletimizi sevmek,milletimizi yüceltmek,milletimizin birlik bütünlük içinde varlığını devam ettirmesi anlamına gelen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Halkçılık             
B-Laiklik            
C-Cumhuriyetçilik        
D-Milliyetçilik


7-Devletin ekonomik hayatın içinde yer almasını sağlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Halkçılık            
B- Devletçilik         
C-Milliyetçilik      
D-İnkılapçılık


8-
Kanunlar önünde herkesin eşit haklara sahip olması,
Hiçbir kimseye aileye zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınmamasını öngören      Atatürk ilkesi hangisidir?   
A- Cumhuriyetçilik         
B-Halkçılık        
C-Milliyetçilik       
D-Laiklik


9-Atatürk,Türk kadınının erkeklerle aynı haklara sahip olmasını istiyordu .

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu amaçla yapılmasını sağladığı yeniliklerden biri değildir?
A-Mirastan kadınlara da erkekler kadar pay alma hakkının verilmesi
B-Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
C-Boşanma hakkının kadınlara da tanınması
D-Şapka Kanunu’nun çıkarılması


10-
İllerimizle tarihî ve turistik yerlerimiz eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Trabzon-  Sümela Manastırı 

B)İzmir-   Efes Antik Kenti

C) İstanbul-Ayasofya Müzesi 
D)Ankara-Nemrut Harabeleri


11-
I. Aspendos antik tiyatrosu       
II. Pamukkale travertenleri           
III. Peribacaları                           
IV.Efes antik şehri
Yukarıdaki turistik mekanlardan hangisi veya hangileri tarihi yapıya sahiptir?
A) I ve II                    
B) I ve IV       
C) yalnız III                  
D)  II  veIII

12-Ailenin kuruluşu, evlenme, boşanma, miras konularında kadınlara erkeklerle eşit haklar sağlayan kanun aşağıdakilerden han­gisidir?

A. Türk Ceza Kanunu                        
B-Türk Medeni Kanun
C. Ticaret Kanunu                              
D-Soyadı Kanunu


13-Anayasamızda yer alan "Herkes vic­dan, dinî inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir," maddesi aşağıdaki Atatürk il­kelerinden hangisinin kapsamına girer?

A. cumhuriyetçilik     
B-inkılapçılık    
C- laiklik       
D- halkçılık


14- Eğitim alanında yapılan hangi yenilik yurdumuzda okur yazar oranının art­masına neden olmuştur?

A.  Türk Dil Kurumunun kurulması            
B- Atatatürk'ün "Başöğretmen" olması
C- Yeni Türk Alfabesi'nin kabulü             
D- Türk Tarih Kurumunun kurulması


15-"Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrıl­masına  …… ………   denir," cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?

A- lâiklik                 
B- İnkılâp                   
C- Devletçilik               
D-milliyetçilik


16-  Çifte Minareli Medrese hangi ilimizdedir? 

A-Antalya        
B-Adıyaman         
C-Şanlıurfa       
D-Erzurum


17-Kültürel özelliklerle ilgili aşağıda verilenlerden  hangisi yanlıştır?

A-  Bölgeden bölgeye farklılıklar gösterir
B-  Giyim tarzı,mimari,yemek çeşitleri kültürün parçasıdır
C-  Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir
D-  Kültürel özellikler hiç değişmez


18- Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardandır?

A.Tevhid-i Tedrisat kanunu                       
B.soyadı kanunu     
C.Anayasanın kabulü                                
D.Türk Medeni Kanunu


19-
“ Atatürk Türk dilinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Ayrıca Türk tarihine de önem vermiş gerekli araştırmaların yapılması için bilim adamlarını desteklemiştir.”Buna göre Atatürk ‘ ün bu amaçlarla kurdurmuş olduğu kurumlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A-Türk Hava Kurumu- Türk Kalp Vakfı
B-Dil, tarih, coğrafya fakültesi- Fen, edebiyat fakültesi
C-Türk Dil Kurumu- Türk Tarih Kurumu
D-Türk eğitim vakfı- Türk Kuşu


20-Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin özelliklerinden olamaz?

A-Türk milletinin tam bağımsız, huzur ve refah içinde yaşamasını amaçlar.
B-Çağdaşlaşma anlayışı taklitçi ve bilimsellikten uzaktır.
C-Atatürkçü düşünce sistemi akılcı ve bilimseldir.
D-Yapılan yenilikler Atatürk ilke ve esaslarıyla bir bütündür

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER