ANASAYFA
 


1. Osmanlı'nın denizcilik faaliyetleri Aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A) Rumeli’ye geçiş ile
B) Ceneviz ve Venediklilerin desteği ile
C) Karesioğulları Beyliği’nin alınması ile
D) Ahilik teşkilatının desteği ile

2. Kuruluş döneminde Osmanlılar din adına fetihler yapmışlardır. Kuruluş dönemindeki bu fetihlerde Osmanlılara en büyük siyasi ve askerî destek Aşağıdakilerden hangisinden gelmiştir?
A) Ahi Teşkilatı
B) Osmanlıları destekleyen Bizans halkı
C) Osmanlı din adamları
D) Bizans İmparatoru'nun tahtını ele geçirmek isteyenler

3. Osmanlı Beyliği’nin Bizans sınırında bir uç beyliği olması ona birçok üstünlük sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sağladığı üstünlüklerden biri değildir?
A) Balkanlara geçişin kolaylığı
B) İstanbul’un fethinin kolaylaşması
C) Rumeli’deki fetihlerin kolaylaşması
D) Haçlı birliğinin kurulması

4. Orhan Bey, Osmanlıları beylikten devlet haline geçirmiştir. Aşağıdaki olaylardan hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
A) Düzenli ordunun kurulması
B) Hukuk görevlilerinin görevlendirilmesi
C) Türkmenlerin Anadolu’ya göç etmesi
D) Divan teşkilatının kurulması

5. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey’in devlet yönetiminde yaptığı yeniliklerden biri değildir?
A) Vezirlik makamının kurulması
B) Çeşitli yerlere kadı ve subaşıların atanması
C) Yönetim kararlarının görüşüldüğü divan teşkilatının oluşturulması
D) Ahi teşkilatının kurulması

6. Sinop Baskını, (30 Kasım 1853), Kırım Savaşının önemli çarpışmalarından biridir. Bu baskında Rus Karadeniz donanması, Sinop'ta Osmanlı donanmasına aşır bir darbe indirdi. Yelkenli ahşap gemilerin çarpıştığı son savaş ve gülle yerine patlayıcı mermilerin kullanıldığı ilk deniz savaşı olarak, dünya deniz savaşları tarihine geçmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu baskının sonuçları arasında yer almaz?
A) Osmanlı donanması aşır bir darbe aldı
B) Osmanlı, Avusturya, İngiltere ve Fransa Rusya’dan Eflak-Boğdan’ı boşaltmasını istedi.
C) İngiltere ve Fransa, Rusya’ya savaş ilan etti.
D) Karadeniz bir Türk Gölü olmaktan çıktığı.

7. III. Mustafa döneminde, 1768’de başlayan Osmanlı-Rus savaşında Baltık denizinden kalkan bir Rus donanması İngilizlerin yardımıyla Cebelitarık boğazından geçerek Mora kıyılarına geldi. Bunu fırsat bilen Mora Rumları ayaklandılar. Osmanlılar isyanı bastırınca Rus donanması Çeşme’de demirli bulunan Osmanlı donanmasını yaktı. Parçaya göre Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı donanması büyük zarar görmüştür
B) Ruslar ve İngilizler, Osmanlılara karşı ittifak yapmışlardır
C) Baskın sonucunda, azınlıklar bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır
D) Osmanlı hâkimiyetindeki azınlıklar, dı? güçlerden destek görüyorlardı

8. Osmanlı ordu teşkilatı, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar ve Memluklular devletlerinin askerî teşkilat yapılarından belirli ölçülerde yararlanılarak kurulmuştur. Osmanlı ordusu ile ilgili Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Osmanlı ordusu başlıca 3 ana kuvvetten oluşmaktadır. Bunlar; Kapıkulu Ocağı, Eyalet Askerleri, Akıncılardır.
B) Kapıkulu Ocağı, Osmanlı Devleti'nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha başlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen addır.
C) Kapıkulu ocaklarının kurulmasından önceki dönemde Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü yayalar ve müsellemler oluşturuyordu.
D) Yeniçeriler, sadece savaş zamanı görev yapan askerlerdir

9. Osmanlı Devleti'nin denizcilikle ilgilenmeye başlaması İzmit ve Gemlik taraflarının, daha sonra da Karesioğulları Beyliği’nin alınması ile başlamaktadır. Karesi Beyliği gemilerinden faydalanılarak, Rumeli'ye geçen Osmanlı, Gelibolu'da önemli bir tersane yapmıştır. Saruhan, Aydın ve Menteşe beylikleri gibi denizde kıyısı  olan beylikler, Osmanlı Devleti'nin idaresine girince, onların tersanelerinden de faydalanılmıştı. Bu yıllarda Türk Denizciliği'nin ünlü ismi Çaka Bey İzmir'de donanmasını kurmuştur. Osmanlı Devleti’nin denizcilikle ilgili çalışmalarına bakıldığında Aşağıdaki dönemlerden hangisinde gerçekleştiği söylenebilir?
A) Kuruluş Dönemi
B) Yükseli? Dönemi
C) Duraklama Dönemi
D) Gerileme Dönemi

10. II.Bayezit zamanında yeniçeriler tüfeklerle donatılmaya başlanmışlardı ki dünyada bütün bir ordunun bu şekilde donatılması bir ilkti ve bu onlara savaş meydanlarında çok önemli avantajlar sağlamıştır. II.Bayezit’ten sonra tahta geçen Sultan Selim, Mİsır’ı ve İran’ın bir bölümünü 8 sene gibi kısa bir sürede bu sayede fethetmiştir. Çünkü hem Memlük hem de Safevi ordusunda ateşli silahlar çok küçük sayılardaydı. Zamanın ilerisinde silah ve taktiklerle savaşan ve yeniliklere açık olan bu ordunun daha sonraki yüzyıllarda gericiliğin merkezi olması ve hiç bir yeniliği kabul etmemesi... Osmanlı ordusu hakkında bilgi veren parça Aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru bilgi vermiş olur?
A) Tanzimat Fermanı’nın çıkarılmasına zemin hazırladı
B) Osmanlının gerilemesini ve sonunda çökmesinin en büyük nedenlerindendir
C) Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devletine daha çok saldırmalarını sağlamıştır.
D) Osmanlı donanmasının tamamen çökmesine sebep olmuştur

11. Diğerlerine göre daha sonra kurulan Osmanlı askeri kuvveti Aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapıkulu Ocağı
B) Eyalet Askerleri
C) Osmanlı Hava Kuvvetleri
D) Osmanlı Donanması

12. Hava desteğinin önemine ?ahit olan Osmanlı Devleti kendi askerî hava gücünü oluşturmaya karar vermişti. Bu amaçla, savaş uçuğu eğitimine katılmaları için 1910'un sonlarında Avrupa'ya subaylar gönderildi. Fakat kötü hayat koşullarından dolayı program iptal edildi ve subaylar 1911 ilkbaharında geri döndüler. Hava kuvvetlerinin kurulmasıyla ilgili herhangi bir ülkenin desteğini almayan Osmanlı, pilotlarının daha iyi uçuş eğitimi almaları için Aşağıdaki ülkelerin hangisinde eğitim görmelerini sağlamıştır?
A) İngiltere
B) ABD
C) Fransa
D) Almanya

13. Tamamını Türklerin oluşturduğu ve Osmanlı'nın asıl askerî gücü olan askerî sınıf Aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tımarlı Sipahiler
B) Yeniçeriler
C) Humbaracılar
D) Topçular

14. Osmanlı donanmasını oluşturan askerlere verilen ad Aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeniçeriler
B) Sekbanlar
C) Leventler
D) Sakalar

15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın denizlerdeki başarılarından biridir?
A) Preveze
B) İnebahtı
C) Sinop Olayı
D) Çeşme Olayı

16. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden Danişmentliler, Saltuklular, Mengücekler ve Artuklular egemen oldukları bölgeleri, kültürel açıdan de?erli mimarî eserlerle donatmışlardır. Bu durumun Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu hızlandırdığı söylenemez?
A) Bölgelerinin imarının
B) Anadolu'nun Türkleşmesinin
C) Anadolu'da siyasal birliğin sağlanmasının
D) Bilimsel ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin

17. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yıllarda Anadolu'da siyasal birlik yoktu.
B) Bizans İmparatorluğu'nun vali düzeyindeki yöneticilerine tekfur adı verilirdi.
C) Osman Bey'den önce beyliğin başında Ertuğrul Gazi bulunuyordu
D) Osmanlılar ilk düzenli ordu ve donanmaya Osman Bey Döneminde sahip oldular.

18. (I) Osman Bey bağımsİzlığını ilân etti?inde beyliğinin toprakları çok küçüktü. (II) Çevresinde Germiyanoğulları ve Karesioğulları gibi Türk beylikleri vardı. (III) Kom?usu olan Bizans İmparatorluğu ise iyice zayıflamıştı. (IV) Bu durumdan yararlanan Osman Bey ilk olarak Bursa'yı fethetti. Yukarıdaki paragrafta verilen bilgilerden yanlış olanı hangisidir?
A) I
B) II
C) III
D) IV

19. Orhan Bey Bursa'yı fethetti?inde Şehzade I. Murat'ı Bursa'ya vali olarak atamıştır. Bu uygulamanın amacı Aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kardeş kavgalarını önlemek
B) Şehzadelerin devlet ve yönetim tecrübesi kazanmalarını sağlamak
C) İsyanları önlemek
D) Rumeli'ye geçişi kolayla?tırmak

20. Osman Bey'in vefatından sonra yerine oğlu................geçti. O da babası gibi Osmanlı Beyliği'ni kuvvetlendirmek ve sınırlarını genişletmek için çalıştı. Önce uzun süredir kuşatma altında tutulan.............fethetti. Burayı başkent yaptı. Paragraftaki boşluklar, Aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangileri ile tamamlanırsa doğru olur?
A) Orhan Bey - İznik'i
B) Orhan Bey - Bursa'yı
C) I. Murat-Edirne'yi
D) II. Mehmet - İstanbul'u

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER