ANASAYFA
 


1. XVI. Yüzyılda ,Doğu Akidenizde Osmanlı hakimiyetinin yerleşmesine bölgedeki güvenliğin sağlanması için aşağıdaki yerlerden hangisi alınmıştır?
A) Kıbrıs
B) Mora
C) Otranta
D) Midilli

2. Aşağıdakilerden hangisi ,Fatihin Kırım Hanlığını Osmanlı Devletine bağlamasını nedenleri arasında yer almaz?
A) Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağlamak istemesi
B) Kırım Hanlığının iç karışıklıklar içinde olması.
C) Kırım halkının Fatihten yardım istemesi
D) Altınorda devletinden gelecek tehlikelerin engellenmek istenmesi

3. İstanbul Fatih Sultan Mehmet dönemine gelinceye kadar birçok kez kuşatılmış ancak alınamamıştır. İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet döneminde fethedilmesinde aşağıdaki etkenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır?
A) Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü
B) Kullanılan üstün savaş teknikleri
C) Komutanların savaştaki başarıları
D) Bizanssın zayıf savunma sistemi

4. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethedilmesinin sonuçlarından değildir?
A) Osmanlı padişahlarının halife unvanının alması
B) Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerin kolaylaşması
C) Karadeniz ticaret yollarının Osmanlı denetimine girmesi
D) Anadolu’daki Osmanlı hakimiyetinin kuvvetlenmesi

5. Trablusgarb’ın Osmanlı denetimine girmesi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
A) Fatih Sultan Mehmet
B) II.Beyazıt
C) Yavuz Sultan Selim
D) Kanuni Sultan Süleyman

6. Aşağıdakilerden hangisi ,Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir?
A) Akdenizin Türk Gölü haline gelmesi
B) Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi
C) Önemli ticaret yollarından birinin Osmanlıların eline geçmesi
D) Kutsal emanetlerin İstanbul’a getirilmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi II. Bayezid devrinde Venediklilerden alınan yerler arasında yer almaz?
A) Modon
B) Girit 
C) İnebahtı
D) Navarin

8. II. Bayezid döneminde meydana gelen Osmanlı - Memluk savaşlarının sebepleri arasında hangisi gösterilemez?
A) Memlüklerin Cem'i korumaları
B) Anadolu'da Şii propagandası yapmaları
C) Karamanoğullrıi Beyliği'ni desteklemeleri
D) Dulkadiroğluları’nın Osmanlı'dan yardım istemesi

9. Aşağıdaki beyliklerden hangisine II. Bayezid döneminde kesin olarak son verilmiştir?
A) Karaman oğulları
B) Ramazan oğulları
C) Dulkadiroğluları
D) Germiyanoğulları

10. Safevi Devleti, hangi devletin toprakları üzerinde kurulmuştur?
A) Akkoyunlular
B) Fatımîler
C) Karakoyunlular
D) Timur İmparatorluğu

11. Osmanlı tarihinde "Mısır Seferi" olarak bilinen sefer sırasında yapılan savaşlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
A) Çaldıran - Mercidabık
B) Ridaniye - Otlukbeli
C) Otlukbeli - Turna dağı
D) Mercidabık - Ridaniye

12. I. Anadolu Türk birliğinin sağlanması II. Doğu Anadolu'nun Osmanlı hakimiyetine girmesi III. Baharat Yolunun Osmanlı hakimiyetine girmesi IV. Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi Yukarıdaki gelişmelerden Yavuz dönemine ait olmayanı hangisidir?
A) I
B) II
C) III
D) IV

13. Aşağıda Yavuz dönemindeki savaşlar ve bu savaşların yapıldığı devletler eşleştirilmiştir.
A) Çaldıran - Safeviler
B) Turnadağ - Karaman oğulları
C) Mercidabık - Memlükler
D) Ridaniye - Memlükler

14. Yavuz döneminde aşağıdaki devlet veya beyliklerden hangisi ile mücadele olmamıştır?
A) Dulkadiroğluları
B) Venedik
C) Safeviler
D) Memlükler

15. Osmanlı padişahları hangi olay sonucunda "halife” unvanını taşımaya başladılar?
A) Çaldıran Savaşı
B) Anadolu'daki Şii isyanlarının bastırılması
C) Abbasi Devleti'nin yıkılmas
D) Memluk Devleti'nin yıkılması 

16. Yavuz Sultan Selim,şehzadeliği döneminde hangi sancakta valilik yapmıştır?
A) Trabzon
B) Manisa
C) Amasya
D) Karaman

17. Kanuni tahta geçtiğinde ilk seferini aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine düzenlemiştir?
A) Fransa
B) Avusturya
C) Macaristan
D) Venedik

18. Mohaç Savaşı'nın en ônemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa krala esaretten kurtulmuştur.
B) Macaristan Osmanlı hakimiyetine girmiştir
C) Osmanlı Devleti batıda gücünü artırmıştır.
D) Osmanlı Devleti İslam dünyasında saygınlığı artmıştır.

19. Kanuni, aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangilerinin birbirleri ile yaptıkları savaşlardan faydalanarak, Avrupa da etkinliğini artırmaya çalışmıştır?
A) Almanya -İngiltere
B) Fransa - İngiltere
C) Avusturya - İtalya
D) Almanya - Fransa 

20. I. Belgrad'ın Fethi II. Alman Seferi III.Mohaç Savaşı IV. Rodos Adası'nın Fethi Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangisinde verilmiştir?
A) I-III-II-IV 
B) I-IV-III-II
C) II-III-I-IV
D) V-III-I-II

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER