ANASAYFA
 


1. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir?
A) Rumeli Hisarı yapıldı.
B) Büyük toplar yapıldı.
C) Güçlü bir donanma oluşturuldu.
D) Anadolu Hisarı fethedildi

2. İstanbul un fethinin çok önemli sonuçları olmuştur. Aşağıda verilenlerden hangisi fethinin Dünya Tarihi açısından sonucudur?
A) İstanbul başkent yapıldı
B) Anadolu --Rumeli arasındaki kopukluk giderildi
C) Ortaçağ bitti-Yeniçağ başladı
D) 2.Mehmet e Fatih unvanı verildi.

3. Osmanlılar Karadeniz e hakim olabilmek için hangi şehri almamışlardır?
A) Amasra
B) Sinop
C) Kırım
D) Belgrad

4. Fethedilen Yer Hakim Olunan Deniz
1. Kırım ------- ------ Karadeniz
2. Rodos ------------- Ege Denizi
3. Preveze Savaşı ----------- Akdeniz
4 .Mora -------------- Kızıldeniz
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

5. Hangi olay Kanuni Sultan Süleyman döneminde olmamıştır?
A) 1.Viyana Kuşatması
B) Karadeniz in Türk hakimiyetine girmesi
C) Hint Deniz Seferleri
D) Fransa’ya Kapitülasyonlar verilmesi

6. Fransa’ya Kapitülasyonlar verilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak.
B) Fransa’nın limanlarından yararlanma düşüncesi.
C) Akdeniz ticaretinin canlandırılmak istenmesi
D) Baharat Yoluna hakim olma isteği.

7. İstanbul un fethiyle, büyük toplarla surların yıkılabileceği anlaşılmıştır. Bu olay aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
A) Coğrafi Keşifler
B) Haçlı Seferleri
C) Derebeylikleri zayıflaması 
D) Rönesans

8. Mısır hangi padişah zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır?
A) Fatih Sultan Mehmet
B) 2.Bayezid
C) Yavuz Sultan Selim 
D) Osman Bey

9. Osmanlılar Baharat Yoluna sahip olabilmek için, hangi devlete son vermişlerdir?
A) Bizans
B) Akkoyunlu
C) Safevi
D) Memlük

10. Osmanlı Devleti ile İran (Safevi) Devleti arasındaki ilk barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amasya
B) İstanbul
C) Ferhat Paşa
D) Karlofça

11. Cezayir in Osmanlı Devletine bağlanması ve Preveze Deniz Savaşının kazanılmasında çok önemli payı olan denizci kimdir?
A) Oruç Reis
B) Turgut Reis
C) Hızır ( Barbaros) Reis 
D) Temel Reis

12. Anadolu Türk Siyasal birliği hangi padişah zamanında tamamlanmıştır?
A) Orhan Bey
B) 2. Mehmet
C) 1.Selim 
D) 1.Süleyman

13. Mohaç Savaşı ndan sonra Macaristan'ın büyük bölümü Osmanlılara geçti. Bu gelişme Osmanlı Devleti ile hangi Avrupa devleti arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur?
A) Avusturya
B) Fransa
C) İngiltere
D) İspanya

14. Barut, Matbaa, Pusula,Kağıt gibi teknik buluşların Avrupalılarca öğrenilmesini sağlayan olay hangisidir?
A) Rönesans
B) Reform
C) Kavimler Göçü
D) Haçlı Seferleri 

15. Otlukbeli Savaşı hangi devletle yapılmıştır?
A) Karakoyunlular
B) Akkoyunlular
C) Memlüklüler
D) Bizans

16. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından değildir?
A) Karadeniz ticaret yolunun Osmanlıların denetimine geçmesi
B) Türklerin Avrupa’da güvenle yerleşmelerinin sağlanması
C) Sur ve kalelerin toplarla yıkılabileceğinin anlaşılması
D) Çanakkale boğazının Osmanlıların hakimiyetine geçmesi

17. XVI. Yüzyılda ,Doğu Akdenizde Osmanlı hakimiyetinin yerleşmesine bölgedeki güvenliğin sağlanması için aşağıdaki yerlerden hangisi alınmıştır?
A) Kıbrıs 
B) Mora
C) Otranta
D) Midilli

18. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethedilmesini sonuçlarından değildir?
A) Osmanlı padişahlarının halife unvanının alması
B) Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerin kolaylaşması
C) Karadeniz ticaret yollarının Osmanlı denetimine girmesi
D) Anadolu’daki Osmanlı hakimiyetinin kuvvetlenmesi

19. Osmanlı Devleti, Hint Okyanusu’nda aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir?
A) ispanya
B) Portekiz
C) Venedik
D) Almanya

20. Osmanlı Devletinin Avrupada ilk toprak kaybettiği ve son toprak kazandığı antlaşma eşleştirmeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Zitvatorok A.-Bucaş A
B) Karlofça A.-Uyvar A.
C) Ziştovi A.-Bucaş A.
D) Karlofça A.- Bucaş A.

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER