ANASAYFA
 


1. Müslümanların Mekkelilerle yaptığı ilk ve son savaş hangidir?
A) Bedir – Hendek
B) Uhud – Talas
C) Uhud – Hendek
D) Bedir - Uhud

2. Hangisi en son Müslüman olmuştur?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Hamza
D) Hz. Hatice

3. Hangi bilgi hicretin nedenleri arasında yer almaz?
A) Medinelilerin Müslümanları davet etmeleri
B) Mekkelilerin Müslümanlarla alay etmeleri
C) Mekkelilerin Müslümanlara işkence etmeleri
D) Mekkelilerin Müslümanları kovmaları


4. Karahanlılarda resmi dil hangisidir?
A) Farsça
B) Hintçe
C) Türkçe
D) Arapça

5. Afrika’nın kuzeyi ve İspanya, hangi dönemde Müslümanlar tarafından alınmıştır?
A) Emevi
B) Abbasi
C) Hz. Muhammed
D) Dört Halife


6. Aşağıdaki olaylardan hangisi daha önce olmuştur?
A) Hendek Savaşı
B) Bedir Savaşı
C) Mekke’nin Fethi
D) Hicret

7. Arap olmayan Müslümanları hor görenler hangi seçenekte belirtilmiştir?
A) Emeviler
B) Hz. Muhammed
C) Dört Halife
D) Abbasiler

8. Anadolu’da Türk egemenliği hangi savaşla başlamıştır?
A) İstanbul’un Fethi
B) Malazgirt
C) Dandanakan
D) Katvan

9. Türklere Anadolu’nun kapısını ilk kez açan savaş, yurdumuzun hangi coğrafi bölgesinde olmuştur?
A) İç Anadolu Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

10. Selçuklularda, sultandan sonra en yetkili devlet adamı hangisidir?
A) Vezir
B) Uç Beyi
C) Atabey
D) Melik

11. Hangisi Türk devleti değildir?
A) Selçuklu
B) Karahanlı
C) Oğuz
D) Abbasi

12. Selçukluların açtıkları yüksek dereceli okullara ne isim verilir?
A) Üniversite
B) Medrese
C) Kümbet
D) Şifahane

13. “Beyt-ül Hikme” denilen eğitim merkezi hangi İslam devleti zamanında kurulmuştur?
A) Emevi
B) Dört Halife
C) Abbasi
D) Hz. Muhammed

14. Hangisi Mekkeliler tarafından haram aylarda yapılanlar arasında değildir?
A) Fuar düzenlemek
B) Spor yarışmaları
C) Ticaret
D) Savaş

15. Hz. Muhammed’e “El-Emin” lakabının veriliş nedeni nedir?
A) Güvenilir olduğu için
B) Kendisine emanet verilmediği için
C) İslam dinine inanmadıkları için
D) İyi bir tüccar olduğu için

16. Aşağıdaki anlatımlardan hangileri doğrudur?
I. Emeviler zamanında posta teşkilatı kuruldu.
II. İlk hazine Hz. Ebubekir zamanında kuruldu.
III. İslam Devletlerinde ilk kez illere valiler atayan Hz. Osman’dı.
IV. Kuran’ı Kerim, Hz. Osman zamanında çoğaltılarak bir çok yere gönderildi.
V. Hz.Muhammed, annesi öldükten sonra amcası Abdulmüttalip’in yanında büyüdü.
A) I, III, V
B) I, IV
C) II, III
D) I, III, IV

17. Selçuklularda, eğitimin ilerlemesi için birçok yerde medrese açan vezir, hangisidir?
A) İbni Sina
B) Nizamülmülk
C) Baybars
D) Ahmet Yesevi

18. Alpaslan öldükten sonra yerine kim sultan olmuştur?
A) Melik şah
B) Sultan Mesut
C) Sultan Sancar
D) Çağrı Bey

19. Aşağıdakilerden hangisi, devrin hükümdarına ve yöneticilerine öğütler veren, yönetim bilimi konusunda yazılmış bir eserdir?
A) Nizamülmülk
B) Hikmet
C) Kutadgu Bilig
D) Divanü Lügat-ı Türk

20. Hükümdar olmadığı halde iyi bir devlet yöneticisi olan kimdir?
A) Çağrı Bey
B) Baybars
C) Aybek
D) Melik Şah


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER