ANASAYAFA


1.DÖNEM 1.DEĞERLENDİRME ETKİNLİĞİ
            

             Aşağıdaki bağlantılardan 8.sınıf 1.dönem 1. değerlendirme sınavı oluşturulabilir, öğrenciler sınava hazırlanabilir.

DEĞERLENDİRME VE ÇALIŞMA KONULARI

HÜCRE BİLGİSİ
HÜCRE VE CANLILAR
MİTOZ BÖLÜNME
MAYOZ BÖLÜNME
DNA VE KALITIM
KALITIM VE ADAPTASYON
KALITIM-FOTOSENTEZ-HAREKET
HÜCRE-FOTOSENTEZ-CANLILAR
HÜCRE-FOTOSENTEZ-KİMYASAL BAĞLAR

ÖRNEK DEĞERLENDİRME SINAVI 

 

Aşağıdaki cümlelerden doğru ifade içerenlerin yan›ndaki kutucu¤a “D”, yanlış olanlar›n
yan›ndaki kutucu¤a ise “Y” harfi yazal›m.
1. Vücut hücreleri mitoz sonucu oluşur.
2. Yumurta ve sperm, 2n sayıda kromozom içerir.
3. Hemofili, anne ve babadan çocuklarına geçen hastalıklardandır.
4. Do¤al seçilim Darwin’in ileri sürdü¤ü fikirlerden biridir.
5. Bataklık kuşlarının bacaklarının uzun olması modifikasyona bir örnektir.
Aşağıdaki cümlelerde bofl b›rak›lan yerlere yaz›lmas› gereken sözcük veya ifadeleri defterimize
yazal›m.
1. Akraba evliliği, ............. hastalıkları taşıyan genlerin bir araya gelme olasılığını arttırır.
2. DNA’nın yapısında şeker, ............. ve bazlar bulunur.
3. Darwin .................. ................... sonucu yeni türlerin ortaya ç›kabilece¤ini ifade etmifltir.
4. Kromozomlarda ............. bulunur.
5. Eşey hücreleri ............. sonucu oluşur.
6. Adaptasyonlar, ............. ............. ve evrime katkıda bulunur.
Aşağıdaki her bir kavramı uygun örnek ile eşleştirelim. Kavramın numarasıyla eşleştirdiğimiz
örneğin harfini defterimize yazalım. Bir kavram birden fazla örnekle eşleştirilebilir.
Ders Kitab› Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular›
Örnek
a. Van kedisinin göz renklerinin birbirinden farklı olması
b. Egzersiz sonucu sporcuların kaslarının gelişmesi
c. Bakterilerden yararlanarak insan insülin hormonunun üretilmesi
ç. Yılanların kış uykusuna yatması
d. Hidranın tomurcuklanarak yavru canlıyı oluşturması
e. Çölde yaşayan tavşanların uzun kulaklı olması
f. Güneşte kalan insanların ten renginin bronzlaşması
g. Albinoluk
Kavram
A
B
C
1. Adaptasyon
2. Modifikasyon
3. Mutasyon
4. Biyoteknoloji
5. Hücre bölünmesi
5051
Aşağıdaki sorular›n do¤ru cevaplar›n› defterimize yazalım.
1. I. Türlerin kromozom say›s›n›n sabit kalmas›n› sa¤lar.
II. Ana hücreden iki yavru hücre oluflur.
III. Kromozomlar aras›nda parça de¤iflimi görülür.
Yukar›da verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?
A) Yaln›z I B) Yaln›z III C) I ve II D) I ve III
2. Aşağıda verilenlerden hangisi insanlarda görülen genetik hastalıklardan değildir?
A) Hemofili
B) Renk körlüğü
C) Akdeniz anemisi
D) Kalp yetmezli¤i
3. Afla¤›dakilerden hangisinde genetik mühendisli¤inden yararlan›lmaz?
A) Afl›lamayla verimli ürün elde etmede
B) Meyveli yo¤urt üretimi
C) Tar›mda verimlili¤i artt›rmada
D) Zararl› genlerin yok edilmesinde
4. Afla¤›dakilerden hangisi genetik mühendisliği çalışmalarının insanlık için doğurabileceği
olumsuz sonuçlardandır?
A) Daha verimli tohumların üretilmesi
B) Faydal› böcek türlerinin yok olması
C) Kaliteli tar›m ürünlerinin elde edilmesi
D) Elde edilen tohumların daha uzun süre saklanması
5. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi soya çekim ile ilgili çalışmalara öncülük etmiştir?
A) Mendel B) Lamarck C) Darwin D) Watson ve Crick
6. DNA’nın bir zincirinde görülen bazların diziliş sırası AATCCGAAGCAT şeklindedir. Bu
dizinin ikinci zincirindeki bazların sıralanışı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) TTAGGTACGTAT
B) TTAGGCTTCGTA
C) AATCCGAAGCAT
D) AATGGCTTCGTA
7. “DNA”, “kromozom”, “nükleotit”, “gen” kavramlarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) nükleotit, DNA, kromozom, gen
B) DNA, gen, kromozom, nükleotit
C) nükleotit, gen, DNA, kromozom
D) kromozom, gen, nükleotit, DNA
8. Canlıların kromozomlarında taşıdıkları genetik bilgilerin tamamına ne ad verilir?
A) Fenotip B) Gen C) Genotip D) Kromozom


MESAJ
Yandex.Metrica

Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece www.konutestleri.com a aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 48 saat içerisinde siteden kaldırılır. Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten www.konutestleri.com. sorumlu değildir.İLETİŞİM:[email protected] Copyright © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.