ANASAYFA
 


1)         -Terzi Makası              -Kerpeten                  
 -Maşa             -El arabası
            -Pense                         -Tahterevalli               
-Terazi
    Yukarıdakilerden kaç tanesi destek noktası ortada olan kaldıraca örnektir?
A)2                          B)4                         
 C)5                          D)7

2) “Basit makineler .................... ya da .................... kazandırarak iş yapma kolaylığı sağlar.” cümlesindeki boşluklara sırasıyla hangi seçenekte verilenler getirilebilir?
A)İşten-Enerjiden
B)Enerjiden-Yoldan
C)Kuvvetten-Yoldan
D)Kuvvetten-İşten

3)40 N ağırlığında bir cisim, 12 N’luk bir kuvvetin yönünde 5m yol alıyor. Bu kuvvetin yaptığı iş kaç joule’dür?
A)   50                        B)  60                        
C)   70                                    D)   20

4)Esneklik potansiyel enerji aşağıdakilerin hangisine bağlı değildir?
A)   yayın esnekliğine                                   
C)   yapıldığı maddenin cinsine
B)   sertliğine                                                
D)   ısısına

5)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- kinetik enerji hareketli cisimlerde bulunur
B- yüksekteki bir cisimde çekim potansiyel enerji vardır
C-  gerilen yayda esneklik potansiyel enerjisi vardır
D- yüksekteki bir cisimde kinetik enerji vardır

6)Bir halterci halteri kaldırıp yere bırakıyor bu haltercinin enerji dönüşümleri hangi şıkta doğru verilmiştir?
A- çekim potansiyeli enerji ----- kinetik enerji------ısı enerjisi
B- ısı enerjisi------ çekim potansiyeli enerji---- kinetik enerji
C- çekim potansiyeli enerji---- ısı enerjisi--- kinetik enerji
D- kinetik enerji--- çekim potansiyeli enerji--- ısı enerjisi

7) Aşağıdakilerden hangisinin denetimi beyincik tarafından yapılır?
A) Problem çözmek                          
C) Denge sağlamak
B) Yazı yazmayı öğrenmek              
D) Limon görünce ağzımızın sulanması

8)
1-Dinamometre yayların esnekliğinden yararlanılarak yapılmıştır.
2-Dinamometre ile sadece küçük cisimlerin ağırlığı ölçülür.
3-Ağırlık dinamometre ile ölçülür.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A)1 ve 2               B) 1 ve 3        
C) 2 ve 3         D)1, 2 ve 3

9) Bir cisme kuvvet uygulandığında kuvvet cismi kendi doğrultusunda yol aldırıyorsa iş yapmış olur. Aşağıdakilerden hangisinde iş yapılmamıştır?
A)Belli bir yükseklikten serbest bırakılan taş
B)Yerdeki bir cismi yukarıya kaldıran adam
C) Düz bir yolda elinde çantasıyla okula giden çocuk
D)Sırtında bir yük ile merdiveni tırmanan adam

10) Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?
A)Sıkıştırılan yay
B)Dağa tırmanan kişi
C)Yatay yolda elinde çantayla yürüyen kişi
D)Belli yükseklikten serbest bırakılan taş

11)
I. Markette alış veriş yapıp düz yolda filesini taşıyan adam .
II.Kondisyon bisikletinde pedal çeviren kadın.
III.Elindeki çanta ile merdivenleri çıkan çocuk
IV. Halat çekme yarışında kazanan grup
Yukarıdakilerin hangilerinde  bilimsel anlamda iş yapılmıştır?
A) I ve II         
B)II ve III                  
C) III ve IV     
D) I ,III ,IV    

12)- Hareketli iki cismin kütleleri ve kinetik enerjileri birbirine eşit ise cisimlerde, aşağıdaki büyüklüklerden hangisi kesinlikle birbirine eşittir?
A)Potansiyel enerji      
B) Yoğunluk
C) hacim                      
D) Hız

13) Bir  cismin kinetik enerjisini hesaplayabilmek için hangi değişkenleri bilmemiz gerekir?
A)  Ağırlık-yükseklik
 B)  Kütle-sürat
 C)  Kuvvet-yol
 D)  Kuvvet-yükseklik

14)Aşağıdaki aletlerden hangisi farklı bir kaldıraç çeşididir?
 A)  Olta                    
B)  El arabası        
C)   Kapı                    
D)   Ceviz kıracağı

15) Bir apartmanın camından düşen oyuncak için aşağıda verilen ile ilgili hangisi doğrudur?
I. Potansiyel enerjisi azdır.
II. Kinetik enerjisi azdır.
A)  I doğru, II yanlış                        
B) I yanlış, II Doğru
C)  İkisi de doğru                             
D)İkisi de yanlış

16)  Aşağıdakilerden hangisi maddenin esneklik özelliğinden yararlanarak yapılmıştır?
A) Dinamometre    
B)Termometre
C) Su cenderesi      
D)Emme-basma tulumba

17) Aşağıda verilen durumlardan hangisindeki öğrenci fen anlamında iş yaptığı söylenebilir?
A) Otobüs bekleyen öğrenci
B) Kitap okuyan öğrenci
C) Elindeki çantasıyla okul merdivenlerini çıkan öğrenci
D) Yatakta uyuyan öğrenci

18) Bir apartmanın çatısından serbest düşmeye bırakılan bir cisim için aşağıdakilerden 
hangileri doğrudur?
I.  Potansiyel enerjisi azalır
II.Kinetik enerjisi artar.
III.Enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür.
A)I ve II                               B)I ve III
C)II ve III                             D)I,II ve III

19) Bir basit makine için;
I. Kuvvet kazancı sağlar.
II. İşten kazanç sağlar.
III. İş yapmada kolaylık sağlar.
Yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız-l                 B) Yalnız II        
C) II - III                    D) l - II – III

20)Aşağıdakilerin hangisinde iş yapılmamıştır.
A)Yerdeki taşı kaldıran çocuk
B)Bisiklet süren çocuk
C)Yukarı doğru atılan top
D)Sırtında çanta taşıyan çocuk

  


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER