ANASAYFA
 


1. Bitkilerde üreme ile ilgili olarak;
I. Döllenme           
II. Tozlaşma                  
III. Üreme hücrelerinin oluşumu        
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)III-II-I          
B)I-II-III          
C)II-I-III          
D)I-III-II 

2. Aşağıda verilen kısımlardan hangisi yumurta ve sperm hücresinin birleştiği yerdir?
A) Sperm kanalı             
B) Yumurta kanalı
C)Döl yolu            
D)Döl yatağı

3. İnsanda hamileliğin gerçekleşmesi için aşağıdaki olayların hangi sırayla olması gerekir?
I. Sperm ile yumurta birleşir.                     
II. Embriyo döl yatağına tutunur.       
III. Dişi ve erkek üreme hücreleri oluşur.   
IV. Embriyo büyüyüp gelişir.

A) I-III-IV-II             
B) III-I-IV-II              
C) IV-III-I-II              
D) III-I-II-IV

4. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevi değildir?
A) Hücrenin madde alışverişini sağlamak.
B) Hücreyi dış etkilere karşı korumak.
C) Hücre için gerekli proteini üretmek.
D) Hücreye şekil vermek.

5.       I. Yeterli ve dengeli beslenmeli.
II. Dar giysiler giymeli.
III. Röntgen ışınlarından uzak durmalı.
IV.  Sık sık ilaç kullanmalı.
Anne adaylarının sağlıklı bir bebek dünyaya getirebilmesi için yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini yapmaları gerekir?
A) Yalnız I           
B) I-III              
C) I-IV                   
D) II-IV

6. Tükürük salgısını üreten tükürük bezi hücrelerinde aşağıdaki organellerden hangisi bol miktarda bulunur?
A) Golgi cisimciği  
B) Sentrozom                 
C) Kromoplast                   
D) Lizozom

7.Aşağıdakilerden hangisi canlıların yapı, görev ve üreme faaliyetlerini yürüten en küçük yapı birimidir?
a)Atom                                  
b)Hücre                            
c) Doku                     
d)Çiçek                                                          
8.Aşağıdaki hücre kısımlarının dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
I-Sitoplazma
II-Hücre zarı
III-Çekirdek
a)II-I-III                                
b)III-II-I                          
c)II-III-I                    
d)I-III-II
9.Hücre organellerinden enerji üreten organel hangisidir?
a)Koful                                  
b)Kloroplast                     
c)Ribozom                 
d) Mitokondri
10. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bitki hücresinin özelliğidir?
I-Yuvarlak oluşu
II-Kloroplast organelinin olması
III-Hücre duvarına (hücre çeperine) sahip olması
a)yalnız II                              
b)yalnız III                        
c)II-III                      
d)I-III
11. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlar tarafından gerçekleştirilemez?
a)Fotosentez                          
b)Solunum                         
c)Sindirim                 
d) Boşaltım
12.Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkidir?
a)Arpa                                   
b)Bugday                           
c)Fındık                     
d)Eğrelti 
13.Yeşil bitkiler fotosentez yaparken aşağıdakilerden  hangilerini kullanır?
I-Su                          
II-Oksijen       
III-Karbondioksit
IV-Güneş ışığı
a)I-II                                      
b)II-IV                              
c)I-III-IV                  
d)II-III-IV
14. Aşağıdakilerden hangileri çiçeklerde tozlaşmaya yardımcı olur?
I-Rüzgar
II-Arı
III-Su
a)yalnız III                             
b)I-II                                  
c)II-III                       
d)I-II-III
15-*Ergenlik dönemi hangi yaş grubu arasındadır?
A)10-28                
B)11-25               
C)12-20               
D)9-27

16- A Canlısı kendi besinini kendi yapabiliyor,B canlısı ise besinini hazır olarak dışarıdan alıyor.Buna göre A canlısında bulunup B canlısında bulunmayan hangisidir?
A)Hücre zarı   
B)Sitoplazma    
C)Koful 
D)Kloroplast

17- Aşağıda verilenlerden hangisi kurbağa’ya ait hücrelerde bulunmasına karşın,mısır bitkisine ait hücrede bulunmaz?
A)Hücre zarı    
B)Koful    
C)Sentrozom   
D)Ribozom

18-


Canlı Türü

Çoğalma Şekli

        X

Yumurta

        Y

Doğurarak

         Z

Yumurta

         T

Yumurta

Yandaki tabloda bazı canlı türlerinin çoğalma şekli belirtilmiştir.Buna göre X,Y,Z,T canlılarından hangileri yunus olamaz?


A)Yalnız Y       
B)X ve Z     
C)Z ve T    
D)X,Z ve T

19- Erkek üreme sisteminde;1-Döl yatağı 2-Testis 3-Salgı bezleri 4-Yumurtalık
yapılarından hangileri bulunmaz?
A)2-3          
B)1-2-3       
C)1-3            
D)1-4
20- İnsanların gelişim dönemlerinde Ergenlik döneminden sonra hangi dönem gelir?
A)Çoçukluk           
B)Okul Çağı     
C)Yetişkinlik        
D)Yaşlılık
1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Özkan  BİÇER