ANASAYFA
 


1. Bir elektrik devresinde pil sayısı sabit tutulup ampul sayısı artırıldığında ampulün parlaklığı için söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Artar.                        
B) Azalır.                    
C) Söner                         
D) Değişmez.

2. Bir devrede hangi elemanların sembolü yoktur?
A) ampul ve pil                
B) anahtar ve pil         
C) duy ve pil yatağı         
D) ampul ve anahtar

3. Aşağıdaki şemadaki elektrik devresinde hangi devre elemanı eksiktir?

A) Anahtar                     
B) Ampul
C) Kablo                         
D) Pil

 

4. Elektrik devresi elemanları ve görevleri için verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) pil - ışık verir.                 
B) anahtar - devreyi açıp kapatır.
C) ampul- ışık verir.             
D) kablo - enerji akışını sağlar.       

5.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Basit elektrik devreleri devre elemanları içerir.
B) Evdeki floresan lamba, basit elektrik devresindeki kabloyu gösterir.
C) Evlerdeki elektrik düğmeleri elektrik devresindeki anahtarlar gibidir.
D) Bir ampullü devredeki ampul, iki ampullü devreye göre daha çok yanar.

6. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A)

ampul

   

B)

kablo

  

C)

pil

 

D)

anahtar

 

 

 

 

 

7. I. Ampul sayısı
II. Pil sayısı
III. Anahtar sayısı
Bir devrede ampullerin parlaklığını değişkenlerinden hangisi etkilemez?
A) Yalnız III                  
B) Yalnız II                 
C) Yalnız I          
D) I ve II

 

8.       A    B    C
                             Ele          Elektrik devresinden B ampulü çıkarıldığında aşağıdakilerden hangisi  gözlemlenir?
                                  A) Ampullerin parlaklığı azalır.
B) Sadece A ampulünün parlaklığı azalır.
C) Ampullerin parlaklığı değişmez.
                                  D) Ampullerin parlaklığı artar.       

9. 
                                Yandaki şekilde gösterilen devrede ampulün yanmamasının nedeni nedir?
A) Piller yanlış yerleştirilmiştir.                                  
B) Anahtar açıktır.
C) Pil yatağı konulmamıştır.
D) Bağlantı kabloları çok uzundur.

10.

1

                                             Aşağıdakilerden hangisi yanda verilen şemanın sembolle gösterimidir?
A) 2 ampullü, 2 pilli, 2 anahtarlı bir devre
B) 2 ampullü, 1 pilli, 1 anahtarlı bir devre
C) 1 ampullü, 2 pilli bir devre
D) 2 ampullü, 2 pilli bir devre

11.
                
Şekillerde gösterilmiş olan K, L, M, N, P ve X lambalarından hangisi en parlak ışık verir?
A.  K                            
B.  L ve M                        
C.  N ve P                  
D.  X

12.
Şekildeki piller özdeş olduğuna göre A, B, C lambaları için hangisi doğrudur?
A. Üçü de aynı parlaklıkta yanar.                           
B.  En parlak C yanar.
C. B en az parlaklıkta yanar.                                
D.  C en az parlaklıkta yanar.

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ampul, devreden elektrik geçip geçmediğini gösterir.
B) Bağlantı kablosu, devre elemanları arasında bağlantı kurar.
C) Duy, devrede pilin takıldığı elemandır.
D) Anahtar, devreden geçen elektriği kontrol eder.

14.      I. Ay         
II. Güneş            
III. Dünya
Yukarıda verilenleri küçükten büyüğe sıralayacak olursak hangi seçenek doğru olur?
A) I<II<III                
B) I<III<II             
C) II<I<II                  
D) III<I<II

 

15.    I. Ay, Dünya’ya Güneş’ten daha uzaktır.
II. Güneş, Dünya’ya Ay’dan daha uzaktır.
III. Güneş ile Dünya arasındaki mesafe azdır.
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur?
A) Yalnız I                 
B) Yalnız II            
C) I-II-III                
D) I-III

16. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşur?
A) Mevsimler      
B) Yıl                        
C) Gece-Gündüz                      
D) Dolunay

17. Güneş’in gökyüzünde hareket ediyor gibi görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanması                       
B) Güneş’in Dünya’nın etrafında dolanması
C) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması                     
D) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

18.Aşağıdaki  ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Dünya’nın Güneş etrafında dolanması sonucu bir yıl oluşur.           
B) Ay, Dünya ve Güneş ten küçüktür.
C)Güneş, Dünyanın etrafında dolanır.                                               
D)Güneş, Dünya’dan daha büyüktür.

19.Dünya’dan bakıldığında Ay’ın, Güneş’ten daha büyük görünmesinin sebebi nedir?
A) Ay’ın Dünya’ya daha yakın olması                
B) Güneş’in Dünya etrafında dönmesi
C) Ay’ın Güneş’ten daha büyük olması             
D) Ay’ın Dünya etrafında dönmesi

20.Aşağıdakilerden hangisi Dünya’dan bakıldığında Ay’ın daima aynı yüzünün görüldüğünü açıklar?
A)Ay’ın kendi etrafındaki dönüşünü Dünya etrafındaki dolanımı ile aynı sürede tamamlaması.
B)Ay’ın sabit durması Dünya’nın Ay’ın etrafında dönmesi.
C)Ay’ın Dünya etrafındaki dönüşünü kendi etrafındaki dönüşünden daha uzun zamanda tamamlaması.
D)Ay’ın sadece Dünya etrafında dönmesi.

                                             
                                             


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER