ANASAYFA
 


1.Su döngüsü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Suyun buharlaşmasını sağlayan temel etmen fotosentez olayıdır.
b) Bulutlar soğuk hava tabakası ile karşılaştıklarında su buharı oluşur.
c) Denizlerden, topraktan ve canlılardan buharlaşan su, bulutları oluşturur.            
d) Yağmurlar bulutları oluşturur

 2. Aşağıdaki davranışlardan hangisi sindirimde görevli organların sağlıgı için uygun değildir?
a) Sofrada dik oturmak               
b) Lokmaları iyice çiğnemek
c) Yemek yerken acele etmek   
d) Yemekten sonra kısa bir süre dinlenmek

3. Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynaklarımızdan biri değildir?
a) Ampül                           
b) Kömür          
c) Petrol                            
d) Güneş

4. Sonbaharda bitkilerin yaprakları üzerinde meydana gelen buz tabakası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yağmur                            
b) Kar
c) Sulu sepken                     
d) Kırağı

5. Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirken dışarıdan ısı alınır?
a) Dolu oluşması       
b) Kar oluşması
c) Suyun donması       
d) Çamaşırların kuruması

6. Aşağıdaki olayların hangisinde maddede hal değiştirme gözlenmez?
a)Erime                          
b)Donma             
c)Genleşme                     
d)Yoğunlaşma
7.Isı ve sıcaklık farklıdır.” Buna göre sıcaklık ve ısı kavramları aşağıdakiler-den hangisinde yanlış kullanılmıştır?
a) Fırının ısısı yüksek olduğundan kek yanmış.
b) Bugün hava sıcaklığı çok az.
c) Çocuğun vücut sıcaklığı normalden yüksek.
d) Sınıfın sıcaklığı 20º C’dir.

8.Aşağıdakilerden hangisi maddenin genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır?
a) Güneş pili              
b) Termik santral
c) Termostat             
d) Pusula

9. Bir maddenin erime sıcaklığı aşağıda-kilerden hangisine eşittir?
a) Kaynama sıcaklığına                                   
b) Donma sıcaklığına  
c) Buharlaşma sıcaklığına                               
d) Yoğuşma sıcaklığına  

10. Islak çamaşırlar kışında kurur. Bu-nun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Buharlaşmanın her sıcaklıkta olması                       
b) Kışın rüzgarın çok olması
c) Çamaşırlarda az miktarda su bulunması                  
d) Kışın havada fazla nem olması

 

11.Sıcaklık aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
a) Dinamometre        
b) Termometre                      
c) Kalorimetre                       
d) Metre

12. Erime ile donma arasındaki ilişkinin benzeri, buharlaşma ile  aşağıdakiler-den hangisinde vardır?
a) Kaynama                   
b) Yoğuşma                
c) Erime                         
d) Katılaşma

13. Aşağıdakilerden hangisi katı yakıta örnektir?
a) Fuel-oil                          
b) Doğalgaz                   
c) Benzin                           
d) Kömür

14.  Emir elektrik tellerini gözlemlendiğinde, tellerin sıcak havalarda gevşediğini görmüştür. Bu olayın nedenini düşünmeye başlamıştır. Hadi bu olayın nedenini açıklayarak Emir’e yardımcı olun. Sizce bu olayın nedeni nedir?

a) Isınan tellerin genleşmesi                           
b) Isınan tellerin büzülmesi
c) Isınan tellerin  bozulması                           
d)Tellerin elektrikçiler tarafından yanlış bağlanması

15. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
a)1 cal = 4 J               
b) 1200 J = 300 cal         
c) 5 kcal = 5000cal     
d)  4 J = 4000 kJ

16.Su buharı soğuk bir yüzeye çarpınca su damlacıkları oluşur. Bu olayda göz-lemlenen hal değişim olayı aşağıdakiler-den hangisidir?
a) Donma                        
b) Kaynama
c) Yoğuşma                    
d) Erime

 17. Aşağıdakilerden hanngisi vitaminlerin özelliklerinden biri değildir?
a) Hastalıklara karşı vücuda direnç kazandırma
b) Vücutta düzenleyici olarak görev yapma
c) Büyüme ve gelişmede etkili olma
d) Enerji kaynağı olarak kullanılma

18.  Ayşe’nin öğle yemeği

 Pirinç pilavı (100 g)
Etli patates yemeği (100 g)
Elma (100 g)

Öğle yemeğinde, yukarıda verilen yiyeceklerle beslenen Ayşe, en fazla hangi besin maddesinden almıştır?
a) Karbonhidrat                     
b) Protein
c) Mineral                              
d) Yağ

19. Aşağıdaki işlemler hangi sıra ile yapıldığında bir sıvının kütlesi ölçülmüş olur?

I- Sıvı madde doldurulduktan sonra kap tartılır.
II- Boş kap sıvı madde ile doldurulur.
III- Boş kap tartılır.
IV- Dolu kabın tartım sonucundan, boş kabın tartım  sonucu çıkarılır.

a) III – I – II – IV                                                  
b) I – II – III – IV
c) III – II – I – IV                                                
d) II – I – III – IV

20. Sürekli alkollü içki tüketen bir insanda  aşağıdakilerden hangisi görülmez?

a) Yürümenin   zorlaşması
b) Konuşmanın zorlaşması
c) Davranışların  bozulması  
d) Dikkatin sürekli olarak artması

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER