ANASAYFA
 


1.            I. Esnek yapılıdır.
II. Birbirleriyle   eklemlerle bağlıdır.
Kemikle ilgili yukarıda verilen bil­giler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Yalnız I doğru  
B. Yalnız II doğru
C. Her ikisi de doğru    
D. Her ikisi de yanlış

2. Aşağıda verilenlerden hangisi is­keletin görevlerinden biri değil­dir?
A. Vücudun dik durmasını sağlar.
B. İç organları korur.
C. Oksijenin vücuda dağıtılmasını sağlar.
D. Vücudun hareket etmesinde rol oynar.

3.            I. Kasılıp gevşeyerek hareketi oluşturur.
II. Kasıldığında incelir.
III. Lifli bir yapısı vardır.
Yukarıda kaslarla ilgili verilen bil­gilerden hangileri doğrudur?
A.I          
B.I ve II       
C.I ve III
D.II ve I  

4.            I- Vücudumuzda bulunan kemikle­rin birbirine bağlandığı yere ..........adı verilir.
II. Düzenli ve bilinçli yapılan......... kas ve kemik gelişimi için fayda­lıdır.
Yukarıda verilen cümlelerin doğru tamamlanması için boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelme­lidir?
A.   kiriş                        spor
B.   birleşme yeri          spor
C.   bağlantı yeri           egzersiz
D.   eklem                     egzersiz

5.   Kaslar kasılma sırasında oksijen tü­ketir. Kasılmanın şiddeti veya yapı­lan işin ağırlığına göre oksijen tüke­timi değişir.
Buna göre aşağıda verilen faali­yetleri gerçekleştiren bir kişinin oksijen tüketiminin azdan çoğa doğru sıralaması nasıl olur?
I.  20 kg yükü düz yolda taşıma
II.  10 kg yükü düz yolda taşıma
III. 20 kg yükü merdivenlerden çı­karma
A. I, III, II       
B. II, I, III
C. III, II, I      
D. II, III, I

6.             I. Burun                
II. Yutak
III. Gırtlak              
IV. Soluk borusu
V. Akciğer
Yukarıda verilen solunum organ­larından hangileri göğüs kafesi içinde yer alır?
A. IV, V       
B. III, IV, V
C. I, II, III     
D. I, II, V

7.Aşağıda verilenlerden hangisi burnun solunumla ilgili görev­lerinden biri değildir?
A.  Havayı alarak yutağa iletmesi
B. Havayı mikroplardan arındırması
C. Havadaki koku taneciklerini algı­laması
D. Havayı nemlendirip, ısıtması

8.             I. Vücudun oksijen ihtiyacının art­ması
II. Anîden korkma ve heyecanlan­ma
III. Uykuya dalma
Yukarıda verilenlerden hangileri kalbin çalışmasını hızlandıran etkenlerdendir?
A. yalnız I         
B. II,III    
C. I, III               
D. I, II

9. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi­ni yapan bir kişide soluk ve nabız hızı en düşüktür?
A. kitap okuma    
B. futbol oynama
C. merdiven çıkma            
D. yürüyüş yapma

10. İnsan ve iskelet arasındaki ilişki bina ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?
A. binanın temeli 
B. binanın demirleri
C. binanın tuğlaları 
D. binanın çatısı

11. Solunum yapılarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A. Akciğer göğüs kafesi içinde yer alır.         
B. Sigara akciğerler için zararlıdır.
C. Soluk borusu akciğerlerde ikiye ayrılır.
D. Ağız ve burun boşluğunun bir­leştiği yere gırtlak denir.

Zaman dilimi                            Nabız sayısı

1

75

2

85

3

60

4

79

I.  Dinlenme
II. Yüksek tempolu yürüme
III.  Düşük tempolu yürüme
IV.  Koşma
12.Tabloda bir öğrencinin birbirini takip eden zaman dilimlerindeki nabız sayıları verilmiştir.
Buna göre, bu zaman dilimlerinde öğrenci yukarıda verilen etkinlikleri hangi sırayla gerçekleştirmiştir?
A. III, IV, I, II         
B. IV, III, II, I
C. II, III, I, IV       
D. III, IV, II, I

13.          I. Nabzın en iyi sayılma yolların­dan biri sağ elin işaret ve orta parmağını sol bileğin iç tarafına, baş parmak tümseğinin hemen arkasına gelecek biçimde yer­leştirmektir.
II. Steteskop doktorların, hastaları­nın kalp ve diğer bazı organlarını dinlemek için kullandığı araçtır.
Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene­bilir?
A. Yalnız I doğru  
B. Yalnız II doğru
C. Her ikisi de doğru         
D. Her ikisi de yanlış

I.  İskeletimizin sadece kısa kemik­lerden oluşmuş kısmı hangisi­dir?
II.  İskeletimizin sadece yassı ke­miklerden oluşmuş kısmı hangi­sidir?
14. İskeletin görevlerinden birisi de ha­yati organları, çarpma vurma ve darbe gibi dış etkilerden korumaktır.
I.  Kalp
II. Akciğer
III.  Böbrek
Buna göre, yukarıda verilen or­ganlardan hangileri iskelet tara­fından dış etkilerden korunur?
A. Yalnız I          
B. II, III    
C. I, III                
D. I, II

 

15-Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir?
A.Vücudun dik durmasını sağlar.                   
B.Vücudun hareket etmesini sağlar.
C.İç organları dış etkilerden korur.                
D.Vücudun besin depolamasını sağlar.

16-Aşağıdakilerden hangisi solunum yapmamızın sebebi değildir?
A.Vücudumuza temiz hava almak.                  
B.Vücudumuzdaki besin atıklarını dışarı atmak.
C.Enerji için gereken oksijeni vücuda almak.
D.Vücudumuzdaki kirli havayı dışarı atmak.

17-Ayşe okuldan eve giderken yolda bir köpek gördü ve kaçmaya başladı. Ayşe’nin nabız atışı ve nefes alıp vermesi nasıl değişir?
A.Nabız atışı azalır, nefes alışı artar.               
B.Nabız atışı artar, nefes alışı azalır.
C.Nabız atışı ve nefes alışı artar.                    
D.Nabız atışı ve nefes alışı azalır.

18- Aşağıdakilerden hangisi kaslar için söylenemez?
A.Kafatasımızı dış etkilerden korur.            
B.Lifli yapıdadırlar.
C.Kasılıp gevşeyerek vücudun hareketini sağlarlar.
D.İskeletle birlikte vücuda şekil verir.

19-  I.Kafatası eklemleri                                  
II. Omurga
III. Pazı                                                     
IV. Parmak
Yukarıda verilen eklemlerden en az hareket eden hangisidir?
A. I                 
B. II                          
C. III                        
D.IV

20-  I.Biz uyurken kalbimiz çalışmaz.
II. Vücutta kirlenen kan damarlar ile akciğere gider.
III. Kan, besin ve oksijeni damarlar ile bütün vücuda dağıtır.
Yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?
A.I-II                   
B.I-III                      
D.II-III  
D.I-II-III

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER