interaktiftest

Hayat Serüvenim Ve Ailem

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir kişinin soyunu gösteren çizelge veya şemaya ne denir?
A
kimlik
B
karne
C
soy ağacı
D
aşı kartı
Soru 2
...................... oluşturan bireyler arasında ..................... bağı bulun­maktadır. Bu nedenle bireyler ara­sında çok sıkı ilişkiler mevcuttur. Bu metin, sırasıyla aşağıdaki söz­cüklerden hangileriyle tamam­lanmalıdır?
A
Aileyi / komşuluk
B
Aileyi / akrabalık
C
Grupları / hemşerilik
D
Sosyal örgütleri / arkadaşlık
Soru 3
“Büyük aile tipi daha çok ................... küçük aile tipi ise daha çok ............... görülür.” Cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
kırsal kesimde-şehirlerde
B
şehirlerde-kentlerde
C
illerde-ilçelerde
D
şehirlerde-kırsal kesimde
Soru 4
Hayatınızdaki önemli olayları kronolojik sıralama yaptığınızda birinci sıraya han­gisi yazılmalıdır?
A
doğum tarihiniz
B
okula başlama tarihiniz
C
yürümeye başlama tarihiniz
D
dördüncü sınıfa başlama tarihiniz
Soru 5
Atatürk'ün soy ağacında aşağıdakilerden hangi ismi yer almaz?
A
İsmet İnönü
B
Makbule Hanım
C
Ali Rıza Bey
D
Zübeyde Hanım
Soru 6
Aile ile ilgili aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?
A
Üyeleri arasında dayanışma vardır.
B
Anne, baba ve çocuklardan oluşur.
C
Her ailede evin geçimini baba sağ¬lamak zorundadır.
D
Toplumun temel kurumlarından biridir.
Soru 7
I- Akrabalık -> Bireylerin kan bağı veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olması II- Aile -> Anne, baba ve çocuklar­dan oluşan en küçük topluluk III- Evrensel değerler -> Bir milleti diğer milletlerden ayıran özellik­ler Yukarıdaki eşleştirmelerden han­gisi veya hangileri yanlıştır?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 8
.................... tarihimizi öğrenmek için, sözlü tarih yöntemine ve ata­larımızdan kalan ................... niteli­ğindeki belge ve nesnelere başvu­ruruz. Bu metin aşağıdaki sözcüklerden hangileriyle tamamlanabilir?
A
Toplum / yazılı
B
Savaş / şiir
C
Aile / kanıt
D
Devlet / hikaye
Soru 9
Aile ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Büyük aile tipi daha çok sanayisi gelişmiş kentlerde bulunur.
B
Bütün toplumlar ailelerden oluşur.
C
İnsanın ilk eğitim yuvasıdır.
D
Bütün toplumlarda aile kutsal sayılmıştır.
Soru 10
Soy ağacı hazırlarken aşağıdakilerden hangisi yazılmaz?
A
büyük baba
B
büyük anne
C
kardeşler
D
arkadaşlar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.