7. Sınıf Fen Bilimleri Hücre Organelleri Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

1.Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir? A) Lizozom B) Mitokondri C) Ribozom D) Golgi 2. Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunur? A) Lizozom B) DNA C) Sentriyol D) Endoplazmik retikulum 3. “Hücrenin enerji merkezidir. Hücre içinde besin maddelerini parçalayarak enerji üretir. Hücredeki enerji ihtiyacına göre sayıları değişiklik gösterir. Enerjiye daha çok ihtiyaç duyan kas ve sinir hücrelerinde sayısı fazladır.” Yukarıdaki bilgi aşağıdaki organellerden hangisine aittir? A) Mitokondri B) Kloroplast C) Koful D) Lizozom   4. ” Hücrenin depo merkezidir. Hücre içerisinde bulunan besinleri ve bu besinler kullanıldıktan sonra geriye kalan atık maddeleri depolar. Bitki hücrelerinde büyüktür ve az sayıdadır. Hayvan hücrelerinde ise küçüktür ve çok sayıdadır.” Yukarıdaki bilgi aşağıdaki organellerden hangisine aittir? A) Mitokondri B) Kloroplast C) Koful D) Lizozom   5. Aşağıdaki organel çiftlerinden hangi ikisi aynı anda aynı hücrede bulunamazlar? A) Ribozom – Lizozom B) Mitekondri – Sentrozom C) Kloroplast – Ribozom D) Kloroplast – Sentrozom 6. Aşağıdakilerdenhangisi hücrede protein sentezi yapar ve Sitoplazmadaki en küçük organeldir. Tüm canlı hücrelerde bulunur? A) Ribozom B) Lizozom C) Sentrozom D) Endoplazmik Retikulum   7. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi yalnız bitki hücrelerinde bulunur? A) kloroplast B) ribozom C) lizozom  D) sentrozom   8. Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücrelerinde ve ilkel bitki hücrelerinde bulunur. Bulunduğu hücrelerde büyük yapılı besinleri parçalayarak kullanıma hazır hale getirir, hücre içi sindirimi gerçekleştirir? A) Endoplazmik Retikulum B) ribozom C) mitokondri D) Lizozom   9. “Hücre içindeki maddelerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar. Hücre zarı ile çekirdek arasında bağlantı kurar. Ayrıca hücrede bazı maddelerin depolanmasında görev alır. Golgi cisimciğini oluşturur.” Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? A) Endoplazmik Retikulum B) ribozom C) mitokondri D) Lizozom   10.” Salgı maddelerini üretir, salgılar ve depolar. Ter bezlerinde, süt bezlerinde ve tükürük bezlerinde sayısı fazladır. Hayvan hücrelerinde lizozom organellerini oluşturur.” Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? A) Endoplazmik Retikulum B) ribozom C) mitokondri D) Golgi Cisimciği   11. Salgı bezlerini oluşturan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi diğerlerinden daha fazla sayıdadır? A) ribozom B) endoplazmik retikulum C) lizozom D) golgi cisimciği 12.Aşağıdakilerden hangisi hücrenin ana bölümlerinden değildir ? A ) Çekirdek B ) Sitoplazma C ) Hücre zarı D ) Kromozom

Kaynak: 7. Sınıf Fen Bilimleri Hücre Organelleri Testini Çöz

7. Sınıf Fen Bilimleri Bitki Ve Hayvan Hücrelerinin Özellikleri Testini Çöz

Kaynak: 7. Sınıf Fen Bilimleri Bitki Ve Hayvan Hücrelerinin Özellikleri Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

1.Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı vardır.

B) Mitokondri, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ve ribozom yoktur.

C) Genellikle oval bir şekle sahiptir.

D) Hücre duvarı yoktur.

 

2. Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kofulları küçüktür ve çok sayıdadır.

B) Kloroplastları yoktur.

C) Sentrozom vardır.

D) Lizozom yoktur.

 

3. Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hücre duvarı yoktur.

B) Köşeli bir şekle sahiptir.

C) Mitokondri, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ve ribozom vardır.

D) Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı vardır.

 

4. Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İlkel bitki hücresinde lizozom vardır.

B) İlkel bitki hücresinde sentrozom vardır.

C) Kloroplastları vardır.

D) Kofulları küçük ve çok sayıdadır.

 

5. Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem kelebekte hem de bezelye hücrelerinde ortak bulunur?

A) Ribozom –Mitokodri-Koful

C) Ribozom-Lizozom-Sentrozom

B) Koful-Sentozom-Kloroplast

D) Golgi cisimciği-Ribozom-Kloroplast

 

6. Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur?

A) Ribozom

B) Kromoplast

C) Sentrozom

D) Hücre duvarı

 

7. Hücre duvarı bulunan bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?

A) kloroplast

B) hücre zarı

C) sentrozom

D) çekirdek

 

8. Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?

A) hücrezarı

B) sentrozom

C) golgi cisimciği

D) ribozom

 

9. Aşağıdakilerin hangisinin yapısında hücre duvarı bulunur?

I- Kuş

II- Çiçek

III- Küf mantarı

IV- Yaprak

A) I-III

B) I-II-III

C) II-IV

D) II-III-IV

10. Hücre ile ilgili

I.Tüm hücrelerde hücre zarı vardır.

II.Tüm hücrelerde çekirdek vardır.

III.Tüm hücrelerde kloroplast vardır.

IV.Tüm hücrelerde stoplazma vardır. İfadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve III

D) I ve III

 

11. Mikroskopla hücre inceleyen bir öğrenci hücrede kloroplastların olduğunu fark eder.Buna göre bu öğrenci hücre ile ilgili olarak aşağıda verilen yorumlardan hangisini yapamaz?

A) Hücre kendi besinini üretebilir.

B) Hücrede hücre duvarı bulunur.

C) Hücrede sentrozom organeli bulunabilir.

D) Bu bir bitki hücresidir.

 

12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Mitokondri-Enerji merkezi

B) Çekirdek-Yönetim merkezi

C) Golgi cisimciği-Sindirim merkezi

D) Koful-Depo merkezi

2. Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri Testini Çöz

Kaynak: 2. Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

1. 8- 10 – 12 – 14 – 16 örüntünün kuralı hangisidir?

A) Sayılar ikişer artıyor.

B) Sayılar ikişer azalıyor.

C) Sayılar birer artıyor.

 

2. 7-10-13-16-19-22 örüntünün kuralı hangisidir?

A) Sayılar üçer azalıyor.

B) Sayılar üçer artıyor.

C) Sayılar üç kat artıyor.

 

3. 36- 32- 28- 24- 20 -16 yandaki örüntünün kuralı hangisidir?

A) Sayılar dörder azalıyor.

B) Sayılar dörder artıyor.

C) Sayılar ikişer azalıyor.

 

4. 79- 76- 73- 70-……..- 64- 61yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 68

B) 66

C) 67

 

5. 99-97-95-….- 91-89 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 94

B) 93

C) 92

 

6. 18 -22- 26 -…….- 34- 38- 42- 46 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 30

B) 28

C) 32

 

7. 5-10-15-………-25-30-35-40-yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 18

B) 20

C) 22

 

8. 54-57-60-………-66-69-72 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 64

B) 61

C) 63

 

9. 37-41- 45 -48- 53 -57 yandaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir?

A) 45

B) 48

C) 53

 

10. 29-26- 23- 20- 18- 14 yandaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir?

A) 20

B) 18

C) 14

 

11. 41- 43- 45- 46- 49- 51 yandaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir?

A) 46

B) 45

C) 49

 

12. 13- 17- 21- 25- 29 -32- 37 yandaki örüntüde kuralı bozan sayının yerine hangisini yazmalıyız?
A) 35

B) 34

C) 33

2. Sınıf Matematik Sayıları Karşılaştıralım ve Sıralayalım Testini Çöz

Kaynak: 2. Sınıf Matematik Sayıları Karşılaştıralım ve Sıralayalım Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

1. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi küçükten büyüğe doğru yapılmıştır?

A) 45-44-43

B) 43-45-44

C) 43-44-45

 

2. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyükten küçüğe doğru yapılmıştır?

A) 67-66-65

B) 65-66-67

C) 67-65-66

 

3. Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür?

A) 45

B) 81

C) 29

 

4. Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür?

A) 82

B) 93

C) 68

 

5. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi küçükten büyüğe doğru yapılmıştır?

A) 45-87-93

B) 36-65-27

C) 56-78-54

 

6. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyükten küçüğe doğru yapılmıştır?

A) 77-84-69

B) 59-37-21

C) 19-25-36

 

7. 74, 83, 65 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) 74-83-65

B) 83-74-65

C) 74-65-83

 

8. 57, 53, 59 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 59- 57- 53

B) 53- 57- 59

C) 57- 59- 53

 

9. 87, 92, 78 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 92- 87- 78

B) 78- 87- 92

C) 87- 78- 92

 

10. 89’dan sonraki ilk sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 90

B) 88

C) 91

 

11. 49’dan önceki ilk sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 46

B) 50

C) 48

 

12. Sınıf listesinde 31. ve 33. sıradaki öğrencilerin arasında olan Emir kaçıncı sıradadır?

A) 30

B) 34

C) 32

2.sınıf Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma Testi

Kaynak: 2.sınıf Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma Testi

TIKLA ÇÖZ

1. “kırmızı, Alper,aldı, bisiklet” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en başta hangisi yer alır?

A) Alper

B) bisiklet

C) aldı

 

2. “güzel, Beren, yaptı, resim” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en sonda hangisi yer alır?

A) Beren

B) resim

C) yaptı

 

 

3. “Azra, kitap, çok, sever, okumayı” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en sonda hangisi yer alır?

A) Azra

B) okumayı

C) sever

 

4. “oldu, hasta, Elif” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en başta hangisi yer alır?

A) oldu

B) Elif

C) hasta

 

5. “ödevini, Kuzey, unutmuş, evde” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en başta hangisi yer alır?

A) ödevini

B) Kuzey

C) unutmuş

 

6. “Aras, oynuyor, arkadaşlarıyla, top, bahçede” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en sonda hangisi yer alır?

A) oynuyor

B) top

C) arkadaşlarıyla

 

7. “çöp, Efe, yere, atma” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en başta hangisi yer alır?

A) çöp

B) yere

C) Efe

 

8. “evde, okuyor, Melis, kitap” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en sonda hangisi yer alır?

A) kitap

B) okuyor

C) Melis

 

9. “Armağan, erken, sabah, kalktı” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en sonda hangisi yer alır?

A) kalktı

B) sabah

C) erken

 

10. “güzel, Tuğra, yazdı, yazı” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en başta hangisi yer alır?

A) güzel

B) Tuğra

C) yazı

 

11. “hasta, doktora, Burak, olan, gitti” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en başta hangisi yer alır?

A) doktor

B) Burak

C) hasta

 

12. “masal, dedem, anlattı, bize, dün” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en başta hangisi yer alır?

A) dedem

B) masal

C) anlattı

2. Sınıf Hayat Bilgisi Kaynaklar Sınırsız Değildir Testini Çöz

Kaynak: 2. Sınıf Hayat Bilgisi Kaynaklar Sınırsız Değildir Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

1. “Hava aydınlık. Gereksiz yere lambayı yakmamalıyız.” diyen Ege aşağıdaki kaynaklardan hangisini tasarruflu kullanmak istemiştir?

A) Elektrik

B) Lamba

C) Doğalgaz

 

2. “Soğuk havalarda pencereleri gereğinden fazla açmamalıyız.” diyen Beren aşağıdakilerden hangisinin tasarruflu kullanılmasını istemiştir?

A) Su

B) Elektrik

C) Doğalgaz

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Elimi yıkarken musluğu sonuna kadar açarım.

B) Ellerimi yıkarken sabun kullanırım.

C) Açık musluk gördüğümde kapatırım.

 

4. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?

A) Tuvalette kullandıktan sonra su israfını önlemek için sifonu çekmem.

B) Ellerimi sabunlarken musluğu kapatırım.

C) Tuvaletten çıkarken lambaları yakarım.

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ellerimizi ve yüzümüzü yıkarken musluğu çok açmamalıyız.

B) Okulumuzun eşyalarını özenli kullanmalıyız.

C) Güneş ışığı yeterli olduğunda lambaları yakmalıyız.

 

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her zaman gereksiz yanan lambaları söndürürüm.

B) Lavaboda benden sonra gelenler de kullansın diye musluğu açık bırakırım.

C) Defterlerimi ve kitaplarımı özenli kullanırım.

 

7. Aşağıdaki kaynaklardan hangisini okulda temizlik için kullanırız?

A) Odun

B) Sabun

C) Silgi

 

8.Aydınlatmak için aşağıdaki kaynaklardan hangisini kullanırız?

A) Elektrik

B) Su

C) Doğalgaz

 

9. Okulda ısınmak için hangi kaynağı kullanırız?

A) Su

B) Doğalgaz

C) Lamba

 

10.Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

A) Boşa akan muslukları kapatmak.

B) Gereksiz yanan lambaları kapatmak.

C) Kullanılmayan sabunları çöpe atmak.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi kaynakların tasarruflu kullanılmasına katkı sağlar?

A) Çöpleri çöp kutusuna atmak.

B) Okula zamanında gelmek.

C) Tuvaletten sifonu çekmeden çıkmak.

 

12. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?

A) Defterlerimizi, kitaplarımızı yırtmamalı ve temiz
kullanmalıyız.

B) Sınıfımızda bulunan ders araç gereçlerine
zarar vermeliyiz.

C) Kalem, silgi, cetvel gibi araç ve gereçleri düzenli ve tasarruflu kullanmalıyız.

7. Sınıf Fen Bilimleri Mitoz Bölünme Testini Çöz

Kaynak: 7. Sınıf Fen Bilimleri Mitoz Bölünme Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

1. “Hücre büyüdükçe daha fazla maddeye ihtiyaç duyar ve hücrede gerçekleşen canlılık olaylarının kontrolünün zorlaşır.”Bunun sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Hücre büyümesi

B) Hücre bölünmesi

C) Hücre küçülmesi

D) Hücre birleşmesi

 

2. Hücre bölünmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hücre bölünmesi, belirli büyüklüğe ulaşmış hücrelerin; yeni hücreler meydana getirmek, yenilenme ve büyümeyi sağlamak, yumurta ve sperm gibi eşey hücrelerini oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği yaşamsal bir olaydır.

B) Hücre bölünmesi, tek hücreli canlıların büyümesini sağlar.

C) Hücre bölünmesi, çok hücreli canlılarda eşey hücreleri olan yumurta ve spermin üretilmesini; büyüme,  gelişme ve onarımı sağlar.

D) Hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz olmak üzere ikiye ayrılır.

 

3. Vücut hücrelerinde meydana gelen bölünmeye ne ad verilir?

A) Mitoz bölünme

B) Mayaz bölünme

C) Çekirdek bölünme

D) Stoplazma bölünmesi

 

4. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çekirdek ve sitoplazma bir defa bölünür.

B) Bölünme sonucunda iki yavru hücre meydana gelir.

C) Bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı ile ana hücrenin kromozom sayısı ve yapısı birbirinin aynısıdır.

D) Mitoz bölünme bitki ve hayvan hücrelerinde aynı süreci gösterir.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme sonucu oluşmaz?

A) Yaraların zamanla iyileşmesi,

B) Fidanının gün geçtikçe büyüyüp ağaca dönüşmesi,

C) Yavrunun büyüyerek bir yetişkine dönüşmesi,

D) Eşeyli üremenin gerçekleşmesi,

6. Gelişim dönemini tamamladıktan sonra bölünme özelliğini kaybetmiş hücrelerimiz bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Vücut hücreleri,

B) Sinir hücreleri,

C) Olgunlaşmış alyuvar hücreleri,

D) Eşey hücreleri,

 

7. Bir hücrenin bölünmeye başlaması için öncelikle hazırlık aşamasını tamamlaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşamasında görülmez?

A) hücre büyür, olgunlaşır ve sahip olduğu DNA’yı eksiksiz kopyalayarak DNA miktarını iki katına çıkarır.
B) Sentrozomlar kendini eşler.

C) Kromozomlar orta kısımlarından ayrılarak kardeş kromatitlerine ayrılırlar.

D) Bölünme için gerekli enerji sağlanır.

 

8. “Eşlenen sentrozomlar hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder ve aralarında iğ iplikleri oluşur. Çekirdek zarı tamamen erir. İnce, uzun ve dağınık haldeki kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. İğ iplikleri kromozomlara tutunur. İğ ipliklerine rastgele tutunmuş olan kromozomlar hücrenin orta kısmına tek sıra halinde dizilir.”Yukarıda anlatılan olay mitozun kaçıncı evresinde gerçekleşir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

9. Mitozun hangi evresinde kromozomlar orta kısımlarından bölünerek kardeş kromatitlerine ayrılırlar?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

10. Mitozun hangi evresinde iğ ipliklerinin kısalmasıyla kardeş kromatitler hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

11. “Zıt kutuplara çekilen kardeş kromatitler hazırlık evresindeki ince, uzun ve dağınık kromatin iplikler haline geri dönerler. İğ iplikleri kaybolur. Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur. Sitoplazma bölünmesi başlar. Bu evre sonunda sitoplazma bölünmesi sona erer.” Yukarıda anlatılan olay mitozun kaçıncı evresinde gerçekleşir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

12. Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir?

A) Hücre, mitoz bölünme öncesi hazırlık aşaması geçirir.
B) Çok hücrelilerde üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.

C) Vücut hücrelerinde görülür. Sinir hücreleri, çizgili kas hücreleri, olgunlaşmış alyuvar hücreleri, eşey hücreleri ve gözdeki retina hücrelerinde görülmez.

D) Tek hücreli ve bazı çok hücreli canlılarda eşeysiz üremeyi sağlar.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir?

A) Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, yıpranan hücrelerin onarılması ve ölen hücrelerin yerine yenilerinin oluşturulmasını ve bazı bitkilerin vejetatif üremesini sağlar.
B) Bir ana hücreden iki yeni yavru hücre oluşur.

C) Parça değişimi görülür.
D) Oluşan yavru hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirleriyle ve ana hücreyle aynıdır.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir?

A) Oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı değişmez.
B) Yaşam boyu devam eden bir bölünme şeklidir.

C) Tür içinde çeşitlilik oluşturmadan türün devamını sağlar.

D) Mitoz bölünmede çekirdek ve sitoplazma iki kez bölünür.

 

15. “Bitki hücresinde, hücre zarından sonra sert yapılı bir hücre duvarı vardır. Hücre duvarı nedeniyle bitki hücresinde boğumlanma gerçekleşmez. Bitki hücresinde sitoplazma, ortada oluşan sert ve cansız bir yapı yardımıyla birbirinden ayrılır.”Bu olaya ne ad verilir?

A) Ara lamel

B) Boğumlama

C) Metafaz

D) Anafaz

7. Sınıf Fen Bilimleri Mayoz Bölünme Testini Çöz

Kaynak: 7. Sınıf Fen Bilimleri Mayoz Bölünme Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

1. Aşağıdakilerden hangisi Mayoz bölünme için yanlıştır?

A) Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.

B) Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.

C) Mayoz bölünme geçirmiş hücre bir daha mayoz bölünme geçirebilir.

D) Eşeyli üreyen canlıların eşey hücrelerini oluşturur.

 

2.  I.  Üreme ana hücrelerinde görülür.

II.  Parça değişimi gerçekleşir.

III.  İki yavru hücre oluşur.

IV.  Kromozom sayısı yarıya iner.

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri mayoz bölünmeye ait özelliklerdendir?

A) I ve II

B)  I ve III

C) I.II ve IV

D) I,II,III ve IV

 

3. I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.

III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.

Yukarda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III

4. Bir hücrede mayoz bölünme gerçekleştiği  aşağıdakilerden hangisine bakılarak ulaşır.

A) DNA eşleşmesine

B)    Crassing-over  olayın görülmesi

C)     Sitoplazma bölünmesine

D)      Çeğirdekçik zarının kaybolmasına

5.   Aşağıdakilerden hangileri mayoz bölünme sonucu meydana gelmiştir?

A)yumurta, sinir hücresi

B)dil hücresi, polen

C)sperm, yumurta

D)sperm, karaciğer hücresi.

6.  Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen;

I. DNA’nın eşlenmesi

II. Eş(homolog) kromozomların ayrılması

III. Krossing over yapılmasıOlaylarında hangileri yavru hücrelerin ana hücreden farklı kalıtsal yapıda olmasını sağlar?

A) yalnız III

B)I ve II

C)I ve III

D)II ve III

 

7.  Mayoz bölünme sonucu oluşturulan eşey hücrelerinin kromozom sayısının “n” olmasısın nedeni,aşağıdakilerden hangisidir?

A)zararlı genleri oluşturmak

B)çok küçük hücreler oluşturmak

C)çok sayıda yeni hücre yapmak

D)eşeyli üremede kromozom sayısını sabit tutmak

 

8. Aşağıdakilerden hangisi mayoz hücre bölünmesi özelliği değildir?

A)Kromozom sayısının yarıya inmesi

B)Sperm ve yumurta hücrelerinde görülmesi

C)Büyüme,Onarım,gelişme yapması

D)Mayoz 1 ve Mayoz 2 yi yapması

 

9. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme esnasında gerçekleşmez?

A)Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi

B)Parça değişimi

C)Bölünme sonunda iki yavru hücre oluşması

D)Yavru hücrelerdeki kromozom sayısının yarıya inmesi

 

10. Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Mayoz bölünmeye başlayan hücre 2n kromozomludur.

B) Mayoz bölünmede hücrenin kromozom sayısı değişmez.

C) Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda görülür.

D) Mayoz bölünme sonucunda iki hücre oluşur.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?

A) Oluşan yeni hücreler ile ana hücrenin kromozom sayısı aynıdır.

B) Çok hücrelilerde üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.

C) Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyümeyi ve doku onarımını sağlar.

D) Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?

A) Parça değişimi görülmez.

B) Oluşan yeni hücrelerin kromozom sayısı, ana hücrenin kromozom sayısının yarısı kadardır.

C) Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile farklıdır.

D) Ergenlikle başlar ve üreme yeteneğinin bittiği döneme kadar devam eder.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?

A) Vücut hücrelerinde görülür.

B) Sonucunda iki hücre oluşur.

C) Hayat boyu devam eder.

D) İki aşamadan oluşur.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?

A) Sadece üreme ana hücrelerinde görülür.

B) Sonucunda dört hücre oluşur.

C) Tek aşamadan oluşur.

D) Parça değişimi görülür.

 

15. Mayoz bölünme hangi özelliği ile mitoz bölünmeye benzer?

A) Kromozom sayısının yarıya inmesi

B)Her hücrede görülmesi

C)Canlılarda kalıtsal çeşitliliği sağlaması

D)Hücre sayısının artması

7.Sınıf Türkçe Eylem Fiil

Eylem Fiil

Online Çöz

1- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde türemiş bir fiil yoktur?
A) Akşama kadar konuştu.
B) Doksan yaşına kadar yaşadı.
C) Soruyu arkadaşına sordurdu.
D) Onun halini görünce gözlerim yaşardı.

2- “ Ben sana mecburum bilemezsin. ” dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur?
A) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi
B) haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. tekil kişi
C) dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi
D) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi

3- Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisinde zaman anlamı yoktur?
A) Hafta sonu İstanbul’a gideceğiz.
B) Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
C) Yağız atlar kişnedi.
D) Körfez’deki dalgın suya bir bak

4- Aşağıdaki cümlelerde geçen fillerden hangisi oluş bildirir?
A) Sonbaharda yapraklar sararır.
B) Ansızın bir çığlık kendi sesine benzer bir feryat işitmişti.
C) En beyaz buluttan bir mendil yaptım.
D) Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?

5- Aşağıdaki birleşik fiillerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) telefon etmek
B) hasta olmak
C) emretmek
D) akla yatmak

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin şahsı diğerlerinden farklıdır?
A) Nereye gittiniz?
B) Bize gelecek misiniz?
C) Hangi okula gidiyorlar?
D) Derste neden güldünüz

7- “onarmak” fiili anlam bakımından hangisidir?
A) kılış
B) oluş
C) durum
D) iş

8- Aşağıdaki fiillerden hangisinin yapısı farklıdır?
A) Azaldı
B) Yaşadı
C) Giydi
D) Görüştü

9- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik fiildir?

A) Yetişkin
B) Gelebiliyor
C) Kitaplık
D) Sınıf

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil oluş bildirmektedir?
A) Biz, yeni bir eve taşındık.
B) Bu kitapları çocuklara vereceğim.
C) Saçları bir sene içinde epey uzadı.
D) Oraya sen de gelmelisin.


11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiilinde anlam kayması vardır?
A) Annem akşama dayımlara gidecek.
B) Yeni öğretmen okula ikinci dönem gelir.
C) Her gün bir saat kitap okurum.
D) Önümüzdeki ay İzmit’e gideceğim.

12.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiil kipinde anlam kayması vardır?
A) Bizim ailede her yaz pikniğe gidilir.
B) Güz döneminde daha başarılı olacağım.
C) Yarından itibaren havalar ısınmaya başlıyor.
D) Burada öğrendiklerimizi sınavda uygulayacaksınız.

13.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilin kişisi diğerlerinden farklıdır?
A) Yarın tiyatroya gideceksiniz.
B) Siz bu konulardan anlarsınız.
C) Niye lafa karışıyorlar?
D) Haftasonu neden uğramadınız?

14-Aşağıdaki fiillerden hangisi basit zamanlı bir fiildir?
A) Annesi her zaman özenle bakardı.
B) Sakatlandığı için futbolu bıraktı.
C) Rüyasında en sevdiği arkadaşını görüyordu.
D) Karyolanın altına saklanmıştı.

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek kipinin I. Çoğul kişisiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Yalnız kalmaktan korkmamalıyız.
B) Bu işlerin üstesinden gelebiliriz.
C) Arkadaşınıza her zaman destek olun.
D) Bu akşam tiyatroya gidelim.

16.Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisinde zaman anlamı yoktur?
A) Hafta sonu İstanbul’a gideceğiz.
B) Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
C) Yağız atlar kişnedi.
D) Körfez’deki dalgın suya bir bak

17.Aşağıdaki cümlelerde geçen fillerden hangisi oluş bildirir?
A) Sonbaharda yapraklar sararır.
B) Ansızın bir çığlık kendi sesine benzer bir feryat işitmişti.
C) En beyaz buluttan bir mendil yaptım.
D) Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?

18.‘’yakalasak’’ fiilinin kişisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) birinci tekil kişi
B) Üçüncü çoğul kişi
C) ikinci tekil kişi
D) Birinci çoğul kişi

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli bir fiil yoktur?
A) Hayatı karmakarışık olduğu halde tasavvufta huzuru bulmuş kimseyi tanıyor musun?
B) Şu kahraman kızları bırak!
C) Halbuki bu günü sırf onun için düzenlemişti.
D) Elbette biri ötekilerden güzeldi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli bir fiil yoktur?
A) Hayatı karmakarışık olduğu halde tasavvufta huzuru bulmuş kimseyi tanıyor musun?
B) Şu kahraman kızları bırak!
C) Halbuki bu günü sırf onun için düzenlemişti.
D) Elbette biri ötekilerden güzeldi.

 

1 2 3 21