İNTERAKTİF TESTLER


1. TBMM’nin kararıyla ilk olarak hangi cephede savaşılmıştır?
A) Doğu Cephesi’nde
B) Batı Cephesi’nde
C) Güney Cephesi’nde
D) Galiçya Cephesi’nde

2. Kurtuluş Savaşı’nda Fransızlar güney illerimizden hangi antlaşmayı imzalayarak çekilmiştir?
A) Kars Antlaşması
B) Ankara Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Gümrü Antlaşması

3. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile hangi savaş sona ermiştir?
A) I.Dünya Savaşı
B) Balkan Savaşları
C) Kurtuluş Savaşı
D) Trablusgarp Savaşı

4. Mudanya Ateşkes Antlaşması TBMM Hükümeti’nin kazandığı siyasi bir zaferdir. Bu antlaşma ile “Türk’ün aziz vatanının paylaşılma tasarıları” sonuçsuz kalmıştır.
Buna göre, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile aşağıdaki antlaşmalardan hangisi geçerliliğini kaybetmiştir?
A) Gümrü Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Mondros Ateşkes Antlaşması

5. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile bazı bölgeler savaş yapılmadan kurtarılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) İzmir
B) İstanbul
C) Boğazlar
D) Doğu Trakya

6. Aşağıdaki olaylardan hangisiyle Türk devletinin bağımsızlığı bütün dünya devletleri tarafından tanınmıştır?
A) Ankara Antlaşması’yla
B) Lozan Barış Antlaşması’yla
C) Gümrü Antlaşması’yla
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla

7. Kurtuluş Savaşı sırasında, TBMM temsilcilerinin de katıldığı Londra Konferansı aşağıdaki olaylardan hangisinin
sonucunda toplanmıştır?
A) I.İnönü Savaşı
B) II.İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

8. İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle TBMM Hükümeti’ne bırakılmıştır?
A) Gümrü Antlaşması
B) Lozan Barış Antlaşması
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Moskova Ateşkes Antlaşması

9. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasına neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) I.İnönü Savaşı
B) II.İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Başkumandanlık Meydan Savaşı

10. 11 Ekim 1922’de yapılan Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı aşağıdaki devletlerden hangisi imzalamamıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) İtalya
D) Almanya

11. Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye - Suriye sınırımız belirlenirken aşağıdaki antlaşmalardan hangisi esas alınmıştır?
A) Kars Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Moskova Antlaşması

12. Misak-ı Milli’nin uluslararası alanda ilk olarak tanındığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lozan Barış Antlaşması
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Ankara Antlaşması

13. Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Muharebesi’nin sonuçlarından biri değildir?
A) Türk halkının kurtuluş umudu arttı.
B) TBMM Londra Konferansı’na davet edildi.
C) Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.
D) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı.

14. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya zaferi sonucunda gerçekleşmiştir?
A) Kars Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Londra Antlaşması

15. Doğu sınırımız aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kesin olarak çizilmiştir?
A) Moskova Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Ankara Antlaşması

16. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaş’ımızda yer alan muharebelerden biri değildir?
A) Sakarya Meydan Savaşı
B) II.İnönü Savaşı
C) Çanakkale Savaşı
D) Başkumandanlık Meydan Savaşı

17. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Mustafa Kemal’e TBMM tarafından Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesinin verilmesi
B) Ruslarla Moskova Antlaşması’nın yapılarak doğu sınırımızın güvence altına alınması
C) Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın yapılarak güney sınırımızın çizilmesi
D) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılacağına olan inancın artması

18. Lozan Barış antlaşması ile Yunanistan’ dan savaş tazminatı olarak alınan yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lüleburgaz
B) Karaağaç
C) Edirne
D) İpsala

19. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?
A) Moskova Antlaşması’nın imzalanması
B) Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
C) I.İnönü Zaferi’nin kazanılması
D) İstiklâl Marş’ımızın kabulü

20. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı imzalayan Türk heyetinin başkanı aşağıdakilerden hangisiydi?
A) Refet Paşa
B) Salih Paşa
C) İsmet Paşa
D) Kâzım Karabekir Paşa

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER