İNTERAKTİF TESTLER

 

1. Toplanışı itibariyle bölgesel, alınan kararlarıyla ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erzurum Kongresi

B) Sivas Kongresi

C) Amasya Genelgesi

D) Amasya görüşmesi

2. Toplanma ve alınan karalarıyla tamamen ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erzurum Kongresi

B) Sivas Kongresi

C) Amasya Genelgesi

D) Amasya görüşmesi

3. Amasya Genelgesini yayınlayan Mustafa Kemal aşağıdaki illerimizin hangisine gitti?

 A) Ankara

B) Erzurum

C) Samsun

D) Sivas

4. Mustafa Kemal çok sevdiği askerlik görevinden ne zaman ayrılmıştır?

A) Amasya Genelgesini yayınlayınca

B) Sivas Kongresi sırasında

C) Erzurum Kongresinden önce

D) Samsuna çıkınca

5. “Kuvayi Milliye yi amil(etken) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.”

Yukarıdaki bu karar hangi kongrede alınmıştır?

A) Balıkesir Kongresi

B) Erzurum Kongresi

C) Alaşehir Kongresi

D) Sivas Kongresi 

6. Doğudaki yararlı cemiyetler “ Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” olarak nerede birleştirilmiştir?

A) Balıkesir Kongresi

B) Erzurum Kongresi

C) Alaşehir Kongresi

D) Sivas Kongresi 

7. Sivas Kongresiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.

B) Aldığı kararlar ve toplanış şekli açısından ulusaldır.

C) Heyet-i temsiliye ilk kez burada seçilmiştir.

D) Erzurum Kongresinde alınan kararlar kabul edilmiştir.

8. Sivas Kongresi’nin “Ulusal bir kongre” olarak  kabul edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kongreye katılımın çok olması

B) Erzurum kongresine katılan bazı delegelerin bu kongreye de katılması

C) Vatanın her yöresinden gelen delegelerle toplanması

D) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi

9. Temsil Heyeti ilk defa hangi kongrede seçilmiştir?

A) Balıkesir Kongresi

B) Erzurum Kongresi

C) Alaşehir Kongresi

D) Sivas Kongresi 

10. Erzurum Kongresi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğu illerinden gelen delegeler arasında yapılmıştır.

B) Alınan kararları ulusaldır.

C) Bu kongreye Mustafa Kemal başkan seçilmiştir.

D) Misak-ı Milli bu kongrede belirlenmiştir.

 

 

11. Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu ?  

A) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte bulundu.

B)Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.

C) Osmanlı Devleti’ne, aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.

D) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazi’lik unvanı verdi.

12. Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi ve yöntemleri ilk kez nerede belirtilmiştir?

A) Sivas Kongresi                          

B) Paris Konferansı

C) Erzurum Kongresi                                 

D) Amasya Genelgesi

13. Batı Anadolu’da Yunanlıların ilerleyişini durdurmak için hangi kongreler yapıldı?

A) Sivas-Alaşehir                

B) Alaşehir-Erzurum

C) Erzurum-Sivas                

D) Balıkesir-Alaşehir

14. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan en önemli kararlardan bir manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesidir. Bu karardan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dış yardımların reddedildiği

B)Tam bağımsızlıktan yana karar alındığı

C) İstanbul Hükümeti’ne bağlılığın devam edeceği

D) Yeni bir Türk Devletinin kurulacağı  

15. Sivas Kongresinde Temsil heyeti tarafından Ali Fuat Cebesoy’ un batı cephesi komutanlığına atanması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Temsil heyetinin bütün yurdu temsil ettiğinin

B) Temsil heyetinin geçici hükümet çalışmalarına başladığının

C) Temsil heyetinin ilk defa yürütme yetkisini kullandığının

D) Temsil heyetinin silahlı mücadeleyi başlattığının

16. İstanbul Hükümeti’nin Milli Mücadeleyi ve Temsil Heyetini resmen tanıdığı olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sivas Kongresi               

B) Erzurum Kongresi

C) Amasya Genelgesi                    

D) Amasya Görüşmeleri

17. Amasya genelgesinde alınan bazı kararlar şunlardır:

I. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.

II. Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır

III. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır

IV. Kongreye katılacak delegelerin hemen yola çıkması gerekmektedir.

Buna göre Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve dayanağını belirten genelge maddeleri aşağıdakilerden hangileridir?

A) I ve II                     

B) I ve III                    

C) I ve IV                   

D) III ve IV

18. Erzurum Kongresinde:“kayıtsız şartsız bağımsızlık, kayıtsız şartsız milli hakimiyet ilkesi” onaylanmıştır. Sivas Kongresinde:Kuvay-i Milliye’yi egemen kılmak” temel ilke  olarak benimsenmiştir.Bu maddelere dayanarak Erzurum ve Sivas Kongreleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İki kongrenin kararları birbirini tamamlamaktadır.

B) Saltanatın çıkarlarını ön plana çıkarmaktadır.

C) Ulusa, geleceği konusunda karar verme hakkını tanımaktadır

D) Vatanı düşmandan kurtarmayı hedeflemektedir.

19.  Erzurum ve Sivas Kongrelerinde manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir

     Buna göre,ulusal mücadelede aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmıştır?

A) Milli iradeye

B) Milli Bağımsızlığa

C) Sömürgeciliğe

D) Milli cemiyetlerin birleştirilmesine

20. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin yapılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli birlik ve beraberliği sağlamak.

B) Kurtuluş Savaşını başlatmak.

C) Manda ve himayeyi reddetmek.

D) Yeni bir devlet kurmak.

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER