İNTERAKTİF TESTLER

1- DNA molekülünün yapısında en fazla kaç çeşit nükleotid yer alır?
A) 4 
B) 7 
C) 8 
D) 5

2- I. Nükleotid 
II. Gen 
III. Şeker 
IV. Kromozom 
V. DNA
Yukarıda verilen molekülleri büyükten
küçüğe doğru sıralayınız?
A) IV, II,V,I,III 
B) IV,II,V,III,I 
C) II, IV, V, I,III 
D) V, II, IV, III, I

3- Aşağıdaki organik bazlardan hangisi DNA da bulunmaz?
A) Timin 
B) Guanin 
C) Adenin 
D) Urasil

4- “DNA”, “kromozom”, “nükleotit”, “gen” kavramlarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) nükleotit, DNA, kromozom, gen 
B) DNA, gen, kromozom, nükleotit
C) nükleotit, gen, DNA, kromozom 
D) kromozom, gen, nükleotit, DNA

5- DNA’yı oluşturan nükleotidi parçaladığımızda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A) Vitamin 
B) Organik baz 
C) 5 karbonlu şeker 
D) Fosfat

6- Karbonhidratlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış açıklanmıştır? 
A) Hücrelerin 1. derecede enerji kaynağıdır.
B) Yapıcı ve onarıcıdır.
C) Enzimlerin yapısına katılırlar.
D) Bazı çeşitleri DNA, RNA ve hücre çeperi gibi yapılara katılır.

7- DNA’yı oluşturan nükleotidi parçaladığımızda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A) Vitamin 
B) Organik baz 
C) 5 karbonlu şeker 
D) Fosfat

8-Karbonhidratlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış açıklanmıştır? 
A) Hücrelerin 1. derecede enerji kaynağıdır. 
B) Yapıcı ve onarıcıdır.
C) Enzimlerin yapısına katılırlar.
D) Bazı çeşitleri DNA, RNA ve hücre çeperi gibi yapılara katılır.

9-DNA nın yapısında bulunan bir nükleotitin yapı birimleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azotlu baz-fosfat molekülü ve deoksiriboz şeker
B) Azotlu baz-fosfat molekülü ve riboz şeker
C) Azotlu baz-fosfat molekülü ve glikoz şeker
D) Azotlu baz-fosfat molekülü ve nişasta

10- DNA nın temel yapı birimi olan nükleotitler nelerden oluşur? 
A) Şeker-fosfat-organik baz
B) Şeker-adenin-guanin
C) Fosfat-guanin-adenin
D) Fosfat-organik baz-guanin

11- Bir DNA zincirindeki nükleotid dizilişi; A-T-T-G şeklindedir.Bu DNA molekülünde karşı zincir aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) A-T-T-G
B) G- S-S-A
C) T- A-A-S
D) S-G.-G-A

12- Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA nın ortak özelliğidir?
A) Yapısında fosfat bulunur.
B) Tek zincirlidir.
C) Kendi kendini eşleyebilir.
D) Çekirdekte bulunur.

13- DNA ile RNA arasında aşağıda verilenlerden hangisinin ortak olduğu söylenilebilir?
A) riboz 
B) deoksiriboz 
C)fosforik asit 
D) timin

14- DNA ve RNA molekülleri çok sayıda nükleotidin birleşmesi sonucu oluşur.Bir nükleik asidin sentezinde, I. Fosfat II. Riboz III. Urasil moleküllerinden hangilerinin kullanılması hücrede kesinlikle RNA sentezleneceğini gösterir?
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III

15- S-T-A-G-S-A verilen DNA zincirinin eşi aşağıdakilerden hangisidir?
A) G-A-U-S-G-T
B) S-U-A-G-S-A
C) G-A-T-S-G-T
D) S-T-A-G-S-A

16- I . DNA çift zincirlidir.
II. RNA kendini eşleyebilir.
III. DNA protein sentezler.
IV. Toplam 5 çeşit nükleotid bulunur.
Nükleik asitlerle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I-II-III
B) II-IV
C) I-III-IV
D) I-IV

17-.Bir DNA molekülünde 1000 adenin nükleotit bulunmaktadır.Bu DNA ‘da A/S=4 olduğuna göre DNA molekülündeki toplam nükleotit sayısı kaçtır?
A) 4000 
B) 2500 
C) 1250 
D) 10 000

18-2000 nükleotitten meydana gelen DNA zincirinde 700 adenin olduğuna göre,sitozin sayısı ne olmalıdır?
A) 150 
B) 300 
C) 600 
D) 700

19- Bir DNA molekülünün 2600 hidrojen bağı ve 400 adenin nükleotiti varsa sitozin nükleotid sayısı kaçtır?
A) 600 
B) 1800 
C) 400 
D) 800

20-Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA’da ortak olarak bulunur?
A) Adenin bazı 
B) Timin bazı 
C) Deoksiriboz şekeri 
D) Sarmal yapı

 

OPTİK FORM