İNTERAKTİF TESTLER

1.  Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 A) İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları

 B) Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması

C) Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi

D) İttihat ve Terakki Partisinin Almanya’ya hayranlık duyması

2.  Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının uzamasına neden olmuştur?

A) Çanakkale  Savaşı

B) Bulgaristan’ın Osmanlı yanında savaşa girmesi

C) Wilson İlkeleri

D) Gizli Antlaşmalar

3. Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı Devleti aşağıdakicephelerden hangisinde Ruslarla  savaşmıştır?

A)Çanakkale                   

B)Kafkasya                       

C)Irak                    

D)Suriye

4. Arnavutluk aşağıdaki hangi savaş sırasında Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız  olmuştur?

A)I.Dünya Savaşı  

B)I.Balkan Savaşı

C)II.Balkan Savaşı  

D)Trablusgarp Savaşı

5. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesinin sonuçlarından biri değildir?

A)Rusya’da Çarlık Rejiminin yıkılışını hızlandırmıştır

B) Suriye cephesi açılmıştır.

C)1.Dünya Savaşı’nın süresi uzamıştır.

D)ABD , 1.Dünya Savaşı’na katılma kararı almıştır.

6.  I.Dünya savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Rusya’ya askeri yardım ulaştırmak ve    Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için açtığı cephe aşağıdakilerdenhangisidir?          

A) Süveyş kanalı cephesi          

B) Çanakkale Cephesi

C) Kafkas Cephesi                    

D) Irak Cephesi

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I.Dünya Savaşına girme amaçlarından  değildir?

A)Almanya’nın savaşı kazanacağına dair olan inanç

B)Son dönemde kaybedilen toprakları geri almak.

C)Rusya’yı parçalayarak büyük bir devleti kurmak.

D)İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek.

8.  I. Fransa’nın Almanya’dan Alsak-Lorun bölgesini geri almak istemesi

       II. Rusya’nın izlediği Panslavizm politikası

       III. Devletler arasında yaşanan ekonomik rekabet

       IV. Avusturya Macaristan veliahdının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi

Yukarıda verilen I. Dünya savaşı sebeplerinden hangileri savaşın başlamasının görünürdeki sebebidir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C)  III ve IV

 D) Yalnız IV

9.  Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım göndermek amacıyla I. Dünya Savaşında bir çok cephede savaşmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu cephelerden biri değildir?

  A) Galiçya 

   B) Kafkas

  C) Makedonya

  D) Romanya

10. Osmanlı Devleti, Almanların da desteğiyle Kanal cephesini açmışlardır. Osmanlı Devletinin  bu  cepheyi açmalarındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek

B)Süveyş Kanalını ele geçirmek

C)İngilizleri Mısır’dan çıkarmak

D)Yeni ticaret yolu açmak

 

11.  Almanya, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusya’ya     yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir.

Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanya’nın, Osmanlı’nın hangi gücünden       yararlanmayı amaçladığı söylenebilir?

A) Halifelik gücünden

B) İnsan gücünden

C) Jeopolitik konumundan

D) Askeri gücünden

12.      Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir?

A) Çarlık Rusya’sının yıkılması

B) Ekonomik rekabet

C) Silahlanma yarışı

D) Hammadde ve Pazar arayışı

13.  Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa’daki savaşların durması hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir?

A) Mondros           

B) Moskova          

C) Brest-Litovsk         

D)Nöyyi

14. 1.Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdakiantlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır?         

 A)Versay                              

B)Sevr

  C)Mondoros                        

D)Brest-Litovsk

15.  I. Dünya Savaşı’nda itilâf devletleri Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek içinaşağıdakilerden hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir?

A) İç Anadolu Bölgesini     

B) Doğu Anadolu Bölgesini       

C) İstanbul ve boğazları     

D) Akdeniz Bölgesi’ni

16.  I.Savaş geniş bir alana yayılmıştır.

       II.Savaşın süresi uzamıştır

      III.Fransa savaştan çekilmek zorunda kalmıştır

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı devletinin 1.dünya savaşına girmesinin getirdiği sonuçlardan birideğildir?

A)I ve II        

B)II ve III           

C)Yalnız III          

D)I ve III

17.  I.Dünya Savaşından önce İtilaf Devletlerinin İtalya’ya vermeyi kararlaştırdığı Ege Bölgesinin hangi olayla Yunanistan’a verilmesi kararlaştırılmıştır?

 A) Londra Konferansıyla.            

B) Sevr Antlaşmasıyla.

C) Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla.

D) Paris barış Konferansı’yla .

18.  Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti ile imzalanan barış antlaşmasının adı nedir?

A)Mondros Ateşkes Antlaşması

B)Lozan Barış Antlaşması

C)Sevr Barış Antlaşması

D)Mudanya Ateşkes Anlaşması.

19. Rusya,hangi antlaşmayla I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?

A)İstanbul           

B)Berlin       

C)Brest – Litowsk      

D)Kars

20. Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında yönetim değişikliğine uğrayarak savaştan çekilmek zorunda kalmıştır?

A)  İtalya

B)  Almanya

C)  Avusturya

D)  Rusya

 

OPTİK FORM