İNTERAKTİF TESTLER

1. Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması

B) Üçlü İttifak’ın kurulması

C) Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi

D) Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi

2. “Bağımsızlığımızı kazanalı çok uzun zaman olmadı. Dış tehditlerden uzak olmamız, hammadde zenginliği hızlı gelişmemizi sağladı. Osmanlı devleti sınırlarında oluşturttuğumuz değişik faaliyetlerle oldukça nüfuz elde ettik.”

Yukarıdaki görüş hangi millete ait olabilir?

A) Amerika Birleşik Devletleri

B) Rusya

C) Almanya

D) İngiltere

3. Boğazları ele geçirerek sıcak denizlere inmeyi amaçlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amerika Birleşik Devletleri

B) Rusya

C) Almanya

D) İngiltere

4. Zengin petrol yataklarını elinde bulundurmak için Osmanlı Devletine karşı Arapları kışkırtarak iç karışıklık ve dolayısıyla bölücülük çıkaran ülkeaşağıdakilerden hangisidir?

A) Amerika Birleşik Devletleri

B) Rusya

C) Almanya

D) İngiltere

5. Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler içerisinde olup ortadoğunun zengin petrol yataklarından yararlanma düşüncesi taşıyan, sömürgecilik yarışında yer kapmaya çalışan ülke aşağıdakilerdenhangisidir?

A) Amerika Birleşik Devletleri

B) Rusya

C) Almanya

D) İngiltere

6. Birinci Dünya Savaşının çıkmasındaaşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Milliyetçilik akımı

B) Sanayi Devrimi

C) Sömürgecilik yarışı

D) Ortadoğu petrolleri

7. Birliğini geç tamamlayan, sömürgecilik yarışında geç kalındığını düşünen, özellikle kuzey Afrika’da etkili olamaya çalışan saldırgan devletaşağıdakilerden hangisidir?

A) Avusturya-Macaristan

B) İtalya

C) İngiltere

D) Fransa

8. Osmanlı Devleti üzerindeki imtiyazlarını koruma telaşına kapılan ve hak iddiasında bulunan sömürgeci devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avusturya-Macaristan

B) İtalya

C) İngiltere

D) Fransa

9. Balkanlara hakim olmak isteyen, bunun içinde gücüne güvendiği Almanya’nın desteğini alan ülkeaşağıdakilerden hangisidir?

A) Avusturya-Macaristan

B) İtalya

C) İngiltere

D) Fransa

10. Osmanlı Devletinin iç ve dış olumsuzluklara rağmen 1.Dünya savaşına girme düşüncesi taşımasının temel nedeni aşağıdakilerdenhangisidir?

A) Sömürgecilik yarışına katılma isteği

B) Siyasi bütünlük oluşturma düşüncesi

C) Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi

D) Sınırlarını genişletme düşüncesi

11. Birinci Dünya Savaşının başlıca sebepleri

I-Sömürgecilik

II-Milliyetçilik akımı

III-Silahlanma ve bloklaşma

IV-Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması.

Buna göre yukarıdaki olaylardan hangilerinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenebilir?

A) I ve II 

B) II ve III 

C) I, II ve III 

D) I, II ve IV

12. Osmanlı devleti Fransız İhtilalinin en çok hangi ilkesinden olumsuz etkilenmiştir?

A) Özgürlük 

B) Milliyetçilik 

C) Eşitlik 

D) Adalet 

13. Osmanlı devleti 1.Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

A) Kafkasya 

B) Çanakkale 

C) Trablusgarp 

D) Irak

14. Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na kendi yanında girmesini istemesinin nedenlerinden birideğildir?

A) Yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yaymak istemesi 
B) Süveyş kanalını denetim altına alarak İngiltere’nin sömürgelerine ulaşmasını engellemek
C) Osmanlının eski gücüne kavuşmasını sağlamak
D) Osmanlı padişahının halifelik nüfusundan faydalanmak istemesi

15. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nın nedenlerinden değildir?

A) Sömürgecilik yarışının hız kazanması
B) Milliyetçilik akımının imparatorlukları yıkmaya başlaması
C) Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının paylaşılmak istenmesi
D) Rusya’da çarlık rejiminin yıkılıp yerine Bolşeviklerin gelmesi

16. Sanayi Devrimi ile birlikte endüstrileşen ülkeler ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak amacıylaaşağıdakilerden hangisine yönelmişlerdir ?

A) Yeni sömürgeler elde etmeye 

B) Bağımsızlık savaşlarını desteklemeye

C) Krallıkları güçlendirmeye 

D) İnsan haklarını yasalarla güvence altına almaya

17. Fransız İhtilali ve sonrasında yayınlanan Fransız İnsan Hakları Bildirisi birçok ülkeyi

etkilediği gibi Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir.Aşağıdakilerden hangisi Fransız

İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkilerinden biridir?

A)Osmanlı ülkesinde meşrutiyet yönetimine geçilmesi

B)Rusya’nın Balkan milletlerini bağımsızlık için kışkırtması

C)Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi

D)Ekonomisinin bozulması

18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na katılma nedenlerinden biri değildir?

A)Siyasi bir yalnızlık içinde olması

B)Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünmesi

C)İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’na saldırması

D)Balkan Savaşlarında kaybedilen yerlerin geri alınabileceği fikri

19. Aşağıdakilerden hangi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme sebebi değildir?

A) Kaybedilen toprakları yeniden alma arzusu

B) Cumhuriyet rejimi ilan etmek

C) Almanların savaşı kazanacağı düşüncesi

D) Enver Paşa ile İttihat ve Terakki Partisi’nin Alman hayranlığı

20. I. Dünya savaşında Almanya’nın Osmanlı Devletini yanına çekmek istemesinin sebeplerinden biri değildir ?

A) Doğudaki cephe yükünü hafifletmek

B)Osmanlı devletinin büyük askeri gücünden yararlanmak istemesi

C) Osmanlı devletinin halifelik gücünden yararlanmak istemesi

D)İngiltere’nin sömürgelerine giden yolları kapatabilmek için

 

OPTİK FORM