İNTERAKTİF TESTLER

1. Yunanlılar aşağıdaki olayların hangisinden sonra İzmir’i işgal ettiler?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması

B) Paris Barış Konferansı

C) Londra Konferansı

D) Sevr Antlaşması

2.  Paris barış görüşmelerinde İngiltere ve Fransa daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya verdikleri İzmir ve çevresini, Paris’te Yunanistan’a vermişlerdir. İzmir ve civarının Yunanistan’a verilmesinin asıl nedeniaşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu Akdeniz’de güçlü bir devletin varlığını istememeleri

B) Rum nüfusunu bu bölgede kullanmak istemeleri

C) Halifelik kurumunu yıkmak istemeleri

D) Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’ndaki üstüm başarıları

3. Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesine izin verilmesi aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilemiştir?

A) İngiltere                   

B) Fransa                     

C) İtalya                          

D) Rusya

4. Paris Konferansının toplanmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya’ya daha fazla yer vermek

B) Antalya ve Konya’yı Fransızlara vermek

C) Doğu Anadoluyu İngilizlere vermek

D) Batı Anadoluyu Yunanlılara vermek     

5. Kuvayı Milliye birliklerinin Yunanlılara karşı başarısız olması sonucunda TBMM tarafından aşağıdakilerin hangisinin oluşturulmasına hız verilmiştir?

A) TBMM’yi taşıma

B) Geri çekilme

C) Düzenli ordunun kurulmasına

D) Kurtuluş Savaşının başlatılmasına

 6. Düzenli ordunun kazandığı ilk başarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük Taarruz

B) I.İnönü Savaşı

C) II.İnönü Savaşı

D) Sakarya Meydan Savaşı

7. Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Savaşından sonra yaşanan gelişmelerden biri olamaz?

A) İstiklal Marşının kabulü                           

B) Güney Cephesinin kapanması

C) Moskova Antlaşmasının imzalanması 

D) Londra Konferansı’nın toplanması

8. Aşağıdakilerden hangisi ulusal kurtuluş mücadelesinin hazırlık dönemi gelişmelerinden biri değildir?

A) 1.İnönü savaşı

B) Kongrelerin toplanması

C) Genelgelerin yayınlanması

D) Misak-ı Milli’nin kabulü

9. Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin batı cephesinde Yunanlılara karşı kazandığı başarılar ve bazı sonuçları verilmiştir:

-I.İnönü-TBMM’nin Londra Konferansına davet edilmesi

-II.İnönü-İtalya’nın Anadolu’yu terk etmesi

-Sakarya-Fransa’nın Ankara Antlaşmasını imzalaması

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Londra Konferansından sonra Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.

B) Askeri başarılar siyasi gelişmeleri etkilemiştir.

C)Ankara Antlaşması ile Türk –Yunan dostluğu başlamıştır.

D) Anadolu’yu önce Fransızlar terk etmiştir.

10. Aşağıdaki olayların hangisi itilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıklarını artırmış ve Londra Konferansının toplanmasına neden olmuştur?

A) Büyük Taarruz

B) Sakarya Meydan Savaşı

C) II.İnönü Zaferi

D) I.İnönü Zaferi

11. Aşağıdakilerden hangisi Londra Konferansından TBMM’nin beklentilerinden birisi değildir?

A) Yunanlıları oyalamak zaman kazanmak

B) Misakı Milliyi dünyaya duyurmak

C) TBMM’yi kabul ettirmek

D) Türkler barış istemiyor propagandasını çürütmek.

12. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinin Londra Konferansından beklentilerinden birisi değildir?

A) Kapitülasyonları devam ettirmek

B) Doğuda bir Ermeni Devleti kurmak

C) Osmanlı Devletinin Siyasi Varlığını devam ettirmek.

D) Yunanlılara toprak kazandırmak.

13.Aşağıdakilerden hangisi II.İnönü Savaşının sebeplerinden birisi olamaz?

A) Sevr Anlaşmasını kabul ettirmek

B) TBMM’yi dağıtmak

C) Türkleri barışa zorlamak

D) Batı Anadolu’da Yunanlıların kalıcılığını sağlamak.

14. Sevr Antlaşmasına göre  Anadolu’yu aralarında  paylaşan İtilaf  Devletlerinden hangisi  II. İnönü Savaşından sonra işgal ettiği yerleri boşaltma kararı almıştır?

A ) Rusya  

B ) Fransa      

C ) İngiltere       

D ) İtalya

15. Ordunun ihtiyaçlarını gidermek için Sakarya Savaşından önce çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hıyaneti Vataniye

B) Kanuni Esasi

C) Tevhidi Tedrisat

D) Tekalif-i Milliye

16. Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisi hangi savaştan önce verilmiştir?

A) I. İnönü

B) II. İnönü

C) Büyük Taarruz

D) Sakarya Meydan Savaşı

17. Hangi başarıdan sonra Fransızlarla Ankara Antlaşması yapılmıştır?

A) II.İnönü Savaşı

B) Sakarya Meydan Savaşı

C) Büyük Taarruz

D) I.İnönü Savaşı

18. Kurtuluş Savaşının kazanılmasını kesin zaferi sağladığımız savaşaşağıdakilerden hangisidir?

A) I.İnönü

B) II.İnönü

C) Büyük Taarruz

D) Sakarya Meydan Savaşı.

19. Batı Cephesini sonuçlandıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lozan Barış Antlaşması

B) Ankara Antlaşması

C) Mudanya Ateşkes Antlaşması

D) Moskova Antlaşması

20. Türk Milletinin Haklı davasını bütün dünyanın kabul ettiğini gösteren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mondros Antlaşması

B) Lozan Barış Antlaşması

C) Sevr Antlaşması

D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

OPTİK FORM