İNTERAKTİF TESTLER


 

1-.Yılın ilk buğday hasadı Akdeniz bölgesinde yapılır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Tarım alanlarının genişliğine
B) Sıcaklık şartlarının uygunluğuna
C) Sulama sistemlerinin varlığına
D) Toprakların çok verimli olmasına

2-Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu yerlerin özelliklerinden değildir?
A) İklimin elverişli olması
B) Sanayinin gelişmiş olması
C) Yükseltilerin fazla olması
D) Ulaşımın elverişli olması

3-Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin yaşlı nüfus yapısına sahip olduğunu gösterir?
A)Çalışan nüfusun yaş ortalamasının yüksek olması
B)Tarım ürünleri üretiminin fazla olması
C)Tarımla uğraşan nüfusun ülke nüfusuna göre çok olması
D)Ortalama yaşam sürecinin kısa olması

4-Yeryüzünde çeşitli nedenlerle insanlar yaşadıkları yerleri tamamen veya bir süre için terk ederek göç ederler. Aşağıdakilerden hangisi göçlerin en önemli nedeni nedenidir?
A)Savaşlar
B)Ekonomik şartlar
C)Eğitim sağlık sorunları
D) Sosyolojik nedenler

5- Günümüzde kitle iletişim araçları ile dünyada olan haberlerle ilgili anında haberdar olabiliriz.Bunun için basın-yayın kuruluşlarının hayatımızdaki rolü büyüktür. Aşağıdakilerden hangisi basın-yayın organlarının ve görevlilerinin sahip olması gereken özelliklerden olmamalıdır?
A)Varsayımlarla haber yapmak
B)Haberleri tarafsız olarak halka iletmek
C)Halka verilen bilgileri fotoğraflar veya kamera çekimi ile daha da zenginleştirmek
D)Haber ve bilgiyi belge ve kanıtlara dayandırmadan halkı yanlış yönlendirmemek

6-Aşağıdakilerden hangisi hem sesli, hem yazılı hem de görüntülü iletişim araçlarından biridir?
A)Gazete
B)Radyo
C)İnternet
D)Telgraf

7-İnsanların duygu, düşünce ve bilgilerin başkalarına aktarılması aşağıdaki özgürlüklerden hangisiyle ilgilidir?
A)Din ve vicdan özgürlüğü
B)Basın özgürlüğü
C)Düşünce ve kanaat özgürlüğü
D)Seyahat özgürlüğü

8-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu olarak etkileyen unsurlardan değildir?
A)Yüzümüzün iletişim kurduğumuz kişiye dönük olması
B)Konuşmamızla el-kol hareketlerimizin uyumlu olması.
C)İletişim kurduğumuz kişiye gülümsememiz.
D)İletişim kurduğumuz kişiyi dinliyormuş gibi davranmamız.

9-Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Duygu,
B) İletişim,
C) Etkileşim,
D) Kişilik

 

10- Aşağıdakilerden hangisi bir yerdeki nüfus yoğunluğunun artmasının sonuçlarından biri değildir?
A)) Tüketim artar
B)) İş gücü ucuzlar
C)) Konut sıkıntısı yaşanmaz
D)) Trafik sorunları yaşanır.

11- Aşağıdaki davranışlardan hangisi özgürlük değildir?
A)) İstenilen dine inanmak
B)) Düşüncelerimizi ifade etmek
C)) Haberleşmeyi kısıtlamak
D)) Yerleşmek istediğimiz şehri seçmek

12-Aşağıdaki özelliklerden hangisi insanların kendisinin seçtiği özelliklerden değildir?
A) Sarışın olmak
B) Mühendis olmak
C) Güzel konuşmak
D) Çok kitap okumak

13-Aşağıdaki kurumlardan hangisi basın yayın kuruluşlarının yayın ilkelerini düzenleyen ve denetleyen kurumun kısaltılmış adıdır?
A) TÜİK
B) DSİ
C) RTÜK
D) TBMM

14- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişimi geliştirmek için yaptığı çalışmalar arasında değildir?
A)Anadolu Ajansının kurulması
B)İrade-i Milliye Gazetesinin kurulması
C)TRT’nin kurulması
D)İstanbul Radyosunun kurulması

15-İnsanlar arası iletişim ve olumlu iletişimi engelleyen etmenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Kendi düşüncelerimizi tek doğru olarak benimsetmek
B)Karşımızdakinin konuşmasını hiç müdahale etmeden dinlemek
C)Başkalarının fikirlerini önemsememek
D)İfadelerimizle karşımızdakini yönlendirmeye çalışmak

16-Anadolu Ajansı’nın ilk kurulduğu yıllarda aşağıdakilerden hangisini amaçlamış ve o doğrultuda topluma hizmet götürülmüştür ?
A)Savaş yıllarında ticaretin geliştirilmesini sağlama
B)Ülkemizi işgal eden düşmanlarımız hakkında geniş bilgiler elde etme
C)Kurtuluş Savaşı’nda cepheler arasında iletişimi sağlama
D)Milli Mücadele Yılları’nda halkın bilinçlenmesini sağlama

17. Aşağıdakilerden hangisinde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına izin verilmez?
A) Sıkıyönetim
B) Seferberlik
C) Festival
D) Savaş hali

18. Aşağıdakilerden hangisinde nüfus mevsimlere bağlı olarak daha çok değişir?
A) Bodrum
B) Kocaeli
C) Divriği
D) Kayseri

19. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
A) Gazete
B) Televizyon
C) Uçak
D) Radyo

20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularının ülkesinde ticaretin gelişmesine yönelik olarak yapılmıştır?
A) Kervansaraylar
B) Medreseler
C) Darülşifa
D) imaretler

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER